Haberler

Yasin duası okunuşu nasıldır? Yasin suresinden sonra okunan Yasin duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir?

Güncelleme:

Yasin Suresi'nden sonra Yasin duası okumak çok sevaptır. Haberimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Yasin Duasını sizlere aktaracağız. Yasin duasını okuyarak Yasin suresinin tüm faziletlerine erişebilirsiniz. Peki Yasin duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Yasin duası nedir? Arapça Yasin duası sizlerle.

Kur'an'ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi'ni okuduktan sonra duasını okumak da çok sevaptır. Dileyenler Arapça halinden okuyabilir. Dilerseniz okunuşunu da okuyabilirsiniz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Yasin duası okunuşu nasıldır? Yasin duası Arapça ve Türkçesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YASİN DUASI NEDİR?

Yasin duası, Yasin suresi okuduktan sonra okunan bir duadır. Yasin suresi'ni okuduktan sonra peşine Yasin duası okumak çok faziletlidir. Elmalılı M. Hamdi Yazır'a ait olan Yasin duasını aşağıdan okuyabilirsiniz.

YASİN DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

Yasin duası okunuşu nasıldır? Yasin suresinden sonra okunan Yasin duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir?Yasin duası - Elmalılı M. Hamdi Yazır

Kaynak = (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır)

YASİN DUASI OKUNUŞU

Allahümme innî es'elüke sabran cemîlâ, ve kalben selîmâ, ve lisânen zâkirâ, ve düâen müstecâbâ, ve kitâben yemiynâ, ve rizkan halâlâ, ve neıymen mükiymâ, ve cenneten ve hariyrâ, ve nadraten ve surûra. Yâ kâdıyel hâcât, yâ müciybed deavât, yâ kâşifed durri vel beliyyât, yâ âlimes sirri vel hafiyyât. Ikdı hâcetî fî hâzihis sâatil mübâraketi bi hürmeti yâsîn vel kur'ânil hakîym. Fe izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fe sübhânellezî bi yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.

YASİN DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ey Allahım, Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua,cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum.Ey ihtiyaçları gideren, Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider Şu mübarek saatte Yasin ve Kur-an'ı Kerim hürmetine.Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve herşeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz Rabbimiz seni tesbih ederim.

KISA YASİN DUASI TÜRKÇESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

Yasin suresinin hurmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur ya Rabbi. Ey Allahım! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) başta olmak üzere tüm Peygamberlerimize selam gönderiyoruz kabul buyur ya Rabbi. Tüm dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.

Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. El Fatiha...

YASİN SURESİ OKUNUŞU

1. Yasin

2. Velgurânilhakim

3. İnnekeleminer murselin

4. Alesıratimmüstegım

5. Tenzilelazizirrahim

6. Litünziragavmemme ünzira âbêühüm fehümğafilün

7. Legadhaggal gavlüâle ekserihim fehümle yü'minun

8. İnne cealne fi ağnegıhim eğlelen fehiye ilelezgani fehüm mugmehun

9. Vecealne mimbeyni eydîhim seddevvemin halfehüm sedden feeğşeyna hüm fehümle yubsirun

10. Veseveün aleyhim eenzertehüm emlem tunzirhüm le yü'minun

11. İnneme tunziru menittebeazzikra vehaşiyerrahmane bilğayb, febeşşirhü bimeğfirativveecrin kerim

12. İnne nahnunujyilmevte venektübü megaddemü veêsêrahüm, vekülle şeyin ehsaynahü fî imamimmübin

13. Vadrib lehum meselen eshabel karyeti iz caehel murselun

14. İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun

15. Kalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibun

16. Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun

17. Ve ma aleyna illel belağul mubin

18. Kalu inna tetayyarna bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim

19. Kalu tairukum meakum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

20. Ve cae min aksal medineti raculun yes'a kale ya kavmittebiul murselin

21. İttebiu mel la yes'elukum ecrav vehum muhtedun

22. Ve ma liye la a'budullezı fetaranı ve ileyhi turceun

23. E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatuhum şey'ev ve la yunkizun

24. İnni izel le fi dalalim mubin

25. İnni amentu bi rabbikum fesmeun

26. Gîledhulil cenneh gale ya leyte kavmi ya'lemun

27. Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mukramin

28. Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve ma kunna munzilin

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hum hamidun

30. Ya hasraten alel ibadi ma ye'tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun

31. Elem yerav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yarciun

32. Ve in kullul lemma cemi'ul ledeyna muhdarun

33. Ve ayetul lehumul erdul meytetu ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhu ye'kulun

34. Ve cealna fiha cennatim min nahiliv ve a'nabiv ve feccerna fiha minel uyun

35. Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkurun

36. Subhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun

37. Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe iza hum muzlimun

38. Veş şemsu tecri li mustekarril leha zalike takdirul azizil alim

39. Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim

40. Leşşemsu yembeği leha en tudrikel kamera velel leylu sabikun nehari ve kullun fi feleki yesbehun

41. Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyyetehum fil fulkil meşhun

42. Ve halakna lehum mim mislihi ma yarkebun

43. Ve in neşe' nuğrikhum fela sariha lehum velahum yunkazun

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hin

45. Ve iza gıle lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun

46. Ve ma te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin

47. Ve iza kile lehum enfiku mimma razekakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu enut'imu mel lev yeşaullahu at'amehu in entum illa fi dalalim mubin

48. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzuhum vehum yehissimun

50. Fela yesteti'une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. Ve nufiha fis suri fe iza hum minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanu ve sadekal murselun

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hum cemi'ul ledeyna muhdarun

54. Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'ev vela tuczevne illa ma kuntum ta'melun

55. İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun

56. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun

57. Lehum fiha fakihetuv ve lehum ma yeddeun

58. Selamun gavlemmir rabbir rahim

59. Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun

60. Elem a'hed ileykum ya beni ademe el la ta'buduş şeytane innehu lekum aduvvum mubin

61. Ve eni'buduni haza sıratum mustekim

62. Ve legad edalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'gilun

63. Hezihi cehennemulleti kuntum tu'adun

64. İslevhel yevme bima kuntum tekfurun

65. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bimakanu yeksibun

66. Velev neşau letamesna ala a'yunihim festebekus sırata fe enna yubsirun

67. Velev neşau le mesahnahum ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yârciun

68. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halki efela ya'kilun

69. Ve ma allemnahuş şi'ra ve ma yembeği lehu in huve illa zikruv ve kur'anum mubin

70. Li yunzira men kane hayyave ve yehikkal kavlu alel kafirin

71. Evelem yerav enna halagnâ lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun

72. Ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ye'kulun

73. Ve lehum fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehum yunsarun

75. La yesteti'une nasrahum vehum lehum cundum muhdarun

76. Fela yahzunke kavluhum inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun

77. Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin

78. Vedarabelena meselevve nesiye halgah, gale meyyuhyil izame ve hiye ramim

79. Gul yuhyihellezi enşeeha evvele merrati ve huve bi kulli halkin alim

80. Ellezi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe iza entum minhu tugidun

81. Eveleysellezi halegas semavati vel erda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul alim

82. İnnemê enrühû izê erade şeyen eyyegüle lehükünfeyekün

83. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivveileyhi turceun

Yasin duası okunuşu nasıldır? Yasin suresinden sonra okunan Yasin duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir?

YASİN SURESİ MEALİ

1. Yâ Sîn

2-3-4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

5-6. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

8. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

9. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

11. Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği halde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.

12. Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.

13. (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.

14. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15. Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

16. (Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor."

17. "Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir."

18. Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."

19. Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz" dediler.

20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun."

21. "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir."

22. "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz."

23. "Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar."

24. "O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum."

25. "Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!"

26. ve 27. (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi.

28. Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

29. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

30. Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.

31. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

32. Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.

33. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler

34-35. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

37. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

38. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

39. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

41. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.

42. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

43. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.

44. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

45. Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.

46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.

47. Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz" derler.

48. "Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?" diyorlar.

49. Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

50. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.

51. Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler

52. Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."

53. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.

54. O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.

55. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

56. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.

57. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.

58. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam" (vardır).

59. (Allah şöyle der:) "Ey suçlular! Ayrılın bu gün!"

60-61. "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"

62. "Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?"

63. "İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir."

64. "İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!"

65. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

66. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!

67. Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

68. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

69. Biz o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

70. (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.

71. Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.

72. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

73. Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler.

75. Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım edemezler.

76. (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.

77. İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

78. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"

79. De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir."

80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.

81. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

82. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Yazır Dini Gündem Güncel Haberler

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title