Nazar duası Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle! Nazar duası Türkçe meali

Nazar duası Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle! Nazar duası Türkçe meali

13.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:57

Nazardan korunmak isteyenler, bebekler için Nazar duası, bebeklere Nazar duası, Nazar duası Türkçe, peygamber efendimizin Nazar duası, aileye Nazar duası, Nazar duası diyanet, Nazar duası Arapça ve nazar duası okunuşu gibi konularda araştırma yapıyor. İşte Nazar duası okunuşu ve Nazar duası hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları…

Eski dönemlerden beri nazardan korunmak için önlemler alınmış ve birtakım tedbirler alınmıştır. Nazardan korunmak için en sık yapılan uygulamalardan olan Nazar duası okunması, birçok insan tarafından da merak edilmektedir. Nazardan korunmak için en etkili sureler Felak ve Nas sureleridir. Nazar dualari, Nazar duası dinle, Nazar için dua Nazar duası Türkçesi ve Nazar duası, aileye Nazar duası, Nazar duası diyanet, Nazar duası Arapça yazılışı ve okunuşu gibi merak ettiğiniz konuları mercek altına alıyor; detaylarını inceliyoruz. Nazar duası dinle, Nazar duaları oku!

NAZAR DUASI HAKKINDA AYET VE HADİSLER

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyet inmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Nazar haktır.) [Müslim]

(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]

(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]

NAZAR DUASI VE EN ETKİLİ NAZAR DUALARI

NAZAR AYETİ TÜRKÇE :

"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)."

NAZAR AYETİ ANLAMI:

Kalem sûresinin 51 ve 52'inci ayetleridir.

"Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür."

Nazar ayeti

NAZARA KARŞI OKUNACAK SURELER, AYETLER, DUALAR

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased."

Felak suresi

FELAK SURESİNİN MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

NAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).

2- Meliki'n-nâs.

3- İlâhi'n-nâs.

4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.

6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs."

Nas suresi

NAS SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)"

AYETEL KÜRSİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Ayetelkürsi

AYETEL KÜRSİNİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

İHLÂS SURESİ

Kul huvellâhu ehad

Allâhussamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekun lehû kufuven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir.""Allah Samed'dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır)"O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.""Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

MÜ'MİN SURESİ (1-3. AYETLER)

Bismillahirrahmanirrahim

1-3) Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr(masîru).

MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Hâ Mîm. (1)Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. ?2-3?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) OKUDUĞU NAZAR DUASI :

Peygamber Efendimizin Nazar Okunuşu "Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Peygamber Efendimizin Nazar Türkçesi "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

Peygamber Efendimizin Nazar Okunuşu "Allahümme barik fihi ve la tedarruhü"

Peygamber Efendimizin Nazar Türkçesi "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

NAZAR DUASI ARAPÇA/ NAZAR DUASI OKU

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

Allâhümma'hrusnâ bi-'aynike'lletî lâ-tenâmu, ve'hfaznâ bi-ra'fetike'lletî lâ-terâmu, ve'rhamnâ bi-kudretike 'aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame'r râhimîne ve yâ ekreme'l-ekremîne. "Allâhümme, yâ mukallibe'l-kulûb, sebbit kulûbenâ 'alâ dînike ve tâ'atike." "Allâhümme'c'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve'c'al lî nûran." (Buhârî)

El-hamdü li'llâhi'llezî tevâda'a küllü şey'in li-'azametihî ve'l-hamdü li'llâhi'llezî zelle küllü şey'in li-'izzetihî, ve'l-hamdü li'llâhi'llezî hada'a küllü şey'in li-mülkihî, ve'l-hamdü li'llâhi'llezî istesleme küllü şey'in li-kudretihî

Nazar duası

NAZAR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.Allâh'ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun. Ey kalbleri çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi Senin dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh'ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh'a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh'a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh'a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh'a âittir.

NAZARA KARŞI DUA/ AİLEYE NAZAR DUASI

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam, üç defa okunabilecek dua:

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim."

"Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

Bu dua ile ilgili Hadis-i Şerf: "Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim." duasını sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez." (İbni Mace)

NAZAR DUASI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NAZARDAN NASIL KORUNULUR, NAZAR DUASI VAR MIDIR?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır." (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim hoşuna giden bir şey görür de; 'Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh' (Allah'ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez." (Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

Nazar boncuğu

GÖZ DEĞMESİNE KARŞI NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ MİDİR?

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte, "Nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır." (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulmaktadır. Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete'l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ'ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) "Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90). Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Nazar duası Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle! Nazar duası Türkçe meali

Kaynak: Haberler.com / Osman DEMİR

Haber Yorumları (4)
BURAK COŞKUN: Her gece yatmadan felak ve nas sureleri okuyun nazarlardan, şeytanlardan korunursunuz Allah''ın izniyle. .
GÜLŞAH: Nazar insanı mezara kadar götürür. Allah kem gözlerden korusunnn
NAZLI: Allah koruusn. aman aman
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Nazar duası Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle! Nazar duası Türkçe meali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 01:43:38. #1.14#
title