Hakka Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Hakka Türkçe tefsiri nedir? Arapça yazılışı ve diyanet meali nasıldır?

Hakka Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Hakka Türkçe tefsiri nedir? Arapça yazılışı ve diyanet meali nasıldır?

19.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:45
Hakka Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Hakka Türkçe tefsiri nedir? Arapça yazılışı ve diyanet meali nasıldır?

Hakka Suresinin anlamı nedir? Hakka Tefsiri nedir? Hakka ne demektir? Hakka suresinin Arapça okunuşu nedir? Hakka hakkında bilgiler nelerdir?

Hakka suresi, Kur'an-ı Kerim'in 69. ayetidir. Sure toplam 52 ayetten oluşur. Sûrenin ana konusu vahiy yani Kur'an'ın ilahi kelam oluşu ve peygamberliktir. Hakka suresi mushaftaki sıralamada altmış dokuzuncu, iniş sırasına göre yetmiş sekizinci sûredir.

HAKKA SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan"el-Hâkka" kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü'minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.

HAKKA SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada altmış dokuzuncu, iniş sırasına göre yetmiş sekizinci sûredir. Mülk sûresinden sonra, Meâric sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

HAKKA SURESİ KONUSU

Sûrenin ana konusu vahiy yani Kur'an'ın ilâhî kelâm oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Âd, Semûd, Lût, Firavun, Nûh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen musibetlerden söz etmekte, âhirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır.

HAKKA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1. Elhakkatu.

2. Melhakkatu.

3. Ve ma edrake melhakkatu.

4. Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.

5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

6. Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.

7. Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.

8. Fehel tera hehum min bakıyetin.

9. Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.

10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.

11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

12. Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.

13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

14. Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.

15. Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.

16. Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.

17. Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.

18. Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.

19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.

20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

21. Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.

22. Fiy cennetin 'aliyetin.

23. Kutufuha daniyetun.

24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.

25. Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.

26. Ve lem edri ma hısabiyeh.

27. Ya leyteha kanetilkadıyete.

28. Ma ağna 'anniy maliyeh.

29. Heleke 'anniy sultaniyeh.

30. Huzuhu feğulluhu .

31. Summel cehıyme salluhu.

32. Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.

33. İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.

34. Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.

35. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

36. Ve la ta'amun illa min ğısliynin.

37. La ye'kuluhu illelhatıune.

38. Fela uksimu bima tubsırune.

39. Ve ma la tubsırune.

40. İnnehu lekavlu resulin keriymin.

41. Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.

42. Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

43. Tenziylun min rabbil'alemiyne.

44. Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.

45. Leehazna minhu bilyemiyni.

46. Summe lekata'na minhulvetiyne.

47. Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.

48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

49. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.

50. Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.

51. Ve innehu lehakkulyakıyni.

52. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

HAKKA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1.Gerçekleşecek olan kıyamet!

2.Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?

3.Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.

5.Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

6.Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.

7.Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

8.Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

9.Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler.

10.Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.

11, 12.Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.

13, 14, 15.Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.

16.Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

17.Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.

18.O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

19.İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: "Gelin, kitabımı okuyun!"

20."Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."

21.Artık o, hoşnut bir hayat içindedir.

22.Yüksek bir cennettedir.

23.Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir).

24.(Onlara şöyle denir:) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için."

25.Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi."

26."Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim."

27."Keşke ölüm her şeyi bitirseydi."

28."Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

29."Saltanatım da yok olup gitti."

30.(Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın."

31."Sonra onu cehenneme atın."

32."Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu."

33."Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu."

34."Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu."

35."Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur."

36."Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur."

37."Onu günahkârlardan başkası yemez."

38, 39, 40.Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.

41.O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

42.Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

43.O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

44, 45.Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

46.Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.

47.Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.

48.Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

49.Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

50.Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.

51.Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir.

52.O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.

HAKKA SURESİ TÜRKÇE TEFSİRİ

"Kıyamet" diye çevirdiğimiz hâkka kelimesi, hak kelimesinden türemiş bir isimdir. Hak ise sözlükte, "gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeyi kesin olarak bilmek" gibi mânalara gelmektedir. İsim olarak "gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey" anlamlarında kullanılan hak kelimesi genellikle bâtılın zıddı olarak gösterilmiştir (bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, "Hak", DİA, XV, 137). Kıyamet kesin olarak gerçekleşeceği ve bu sayede insanlar dünyada yapıp ettiklerinin gerçek değerini kavrayacakları ve sonuçlarını görecekleri için ona da "Hâkka" ismi verilmiştir. Sûrenin ilk üç âyeti gerek üslûp gerekse anlam olarak kıyamet olayının büyüklüğüne ve şiddetine işaret ettiği gibi ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Müfessirlerin büyük çoğunluğu hâkka kelimesine "kıyamet" anlamı vermiş olmakla birlikte bu âyetlerin ardından dünyada azaba uğramış kavimlerin anılmasından hareketle hâkka kelimesinden, Hz. Peygamber'e isyan eden Kureyş'in başına gelecek olan azabın kastedildiği ve bu azabın dehşet ve şiddetine dikkat çekildiği görüşünde olanlar da vardır (Ateş, X, 36).

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? - Haber65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? - HaberSayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 27 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? - HaberÇ.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu? - HaberBursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı - HaberlerUçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - Haberİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - HaberSon Dakika! Yeni koronavirüs tedbirleri! 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı kimler yasaktan muaf! - Haber
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Hakka Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Hakka Türkçe tefsiri nedir? Arapça yazılışı ve diyanet meali nasıldır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:31:47. #1.14#
title