Sırat-ı Müstakim nedir, ne demektir? Sırât-ı Müstakîm ne anlama geliyor? TDK'ya göre Sıratı Müstakim anlamı nedir? - Haberler
Haberi Paylaş

Sırat-ı Müstakim nedir, ne demektir? Sırât-ı Müstakîm ne anlama geliyor? TDK'ya göre Sıratı Müstakim anlamı nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sırat-ı Müstakim nedir, ne demektir? Sırât-ı Müstakîm ne anlama geliyor? TDK'ya göre Sıratı Müstakim anlamı nedir?

Günlük hayatta en çok kullandığımız dini terimlerden birisi Sırât-ı Müstakîm'dir. Sırât-ı Müstakîm'in ne demek olduğu çok merak edilmektedir. Peki Sırât-ı Müstakîm nedir, ne demektir, TDK'ya göre anlamı var mı? TDK'ya göre ne demektir?

Sırât-ı Müstakîm "apaçık, dosdoğru ve hak yol" anlamına gelmektedir. Peki Sırati Müstakim ifadesinin ayrı ayrı "Sırat" ve "Müstakim" olarak anlamları nedir? Türk Dil Kurumu'na göre anlamı nedir? Şimdi hep birlikte öğrenelim.

Sırât-ı Müstakîm, Arapça bir kelimedir ve anlamı "Apaçık, dosdoğru ve hak yol" demektir. Ayrı ayrı kelimeleri ele aldığımızda "Sırât" kelimesi sözlükte "anayol; doğru ve apaçık yol" anlamlarına geliyor. Aynı zamanda "Müstakîm" kelimesi ise "dengeli ve dosdoğru" manasına gelmektedir. Haliyle 2 kelimeyi birleştirdiğimiz zaman Sırat-ı Müstakim "Apaçık, dosdoğru ve hak yol " anlamlarına gelmektedir.

Sırât-ı Müstakîm anlamı : Apaçık, dosdoğru ve hak yol

Türk Dil Kurumu'na göre Sırât-ı Müstakîm'in tam olarak bir karşılığı bulunmamaktadır. Fakat kelimeleri ayrı ayrı ele aldığımızda "Sırat" ve "Müstakim" kelimelerinin Türkçe sözlükte bir karşılığı vardır. Şimdi onlara göz atalım.

Sırat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. TDK'ya göre "Sırat" kelimesinin 2 anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı "Sırat köprüsü" demektir. İkinci anlamı ise "Yol" demektir. Yani burada Sırati Müstakim tabiri için Sırat'ın 2. anlamı ele alınır diyebiliriz.

Sırât-ı Müstakîm nedir, ne demektir? Sırat-ı Müstakim ne anlama geliyor? TDK'ya göre anlamı nedir?

TDK'ya göre Sırat'ın 1. anlamı : Sırat köprüsü

TDK'ya göre Sırat'ın 2. anlamı : Yol

Müstakim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. TDK'ya göre "Müstakim" kelimesinin 2 anlamı yer alıyor. Birinci anlamı "Doğru, doğruluktan şaşmayan." demektir. İkinci anlamı ise "Doğrulu" demektir. Yani burada Sırati Müstakim tabiri için Müstakim'in 1. anlamı ele alınır diyebiliriz.

Sırât-ı Müstakîm nedir, ne demektir? Sırat-ı Müstakim ne anlama geliyor? TDK'ya göre anlamı nedir?

TDK'ya göre Müstakim'in 1. anlamı : Doğru, doğruluktan şaşmayan.

TDK'ya göre Müstakim'in 2. anlamı : Doğrulu

Sözlükte "anayol; doğru ve apaçık yol" mânalarına gelen sırât ile "dengeli ve dosdoğru" anlamındaki müstakim kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakim "apaçık, dosdoğru ve hak yol" demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun "hedefe ulaştıran en kısa yol" anlamına geldiğini gösterir. Râgıb el-İsfahânî, istikamet kelimesinin genellikle düz bir çizgi gibi doğru olan yol hakkında kullanıldığını, bundan dolayı hak ve hakikat yoluna sırât-ı müstakîm denildiğini belirtir (el-Müfredât, "?vm" md.).

Sırât-ı müstakîm terkibi otuz üç âyette yer almaktadır. Ayrıca sırât iki âyette "müstakim" mânasındaki "seviy" ve aynı anlamdaki "sevâ'" (sevâü's-sebîl) kelimesiyle kullanılır. Bu terkip geçtiği âyetlerin bir kısmında Allah'ın doğru yol ve istikamet üzere olduğunu (Hûd 11/56), O'nun dilediğini bu yola ileteceğini (el-Bakara 2/142, 213; el-Mâide 5/16; el-En'âm 6/39; Yûnus 10/25), peygamberleri ve inananları doğru yola ulaştırdığını (el-En'âm 6/87, 161; en-Nahl 16/121; el-Hac 22/54; es-Sâffât 37/118) bildirmekte; bazı âyetlerde ise Resûl-i Ekrem'in insanları doğru yola davet ettiği (Âl-i İmrân 3/51; el-En'âm 6/153; el-Mü'minûn 23/73; eş-Şûrâ 42/52) ve Kur'an'ın insanı doğru yola ilettiği (el-Mâide 5/16) vurgulanmakta ve şeytanın doğru yola girilmesine engel olmaya çalıştığı ifade edilmektedir (el-A'râf 7/16). Aynı âyet grubunda Allah'ın ipine sımsıkı sarılma (Âl-i İmrân 3/103), O'na kulluk etme (Âl-i İmrân 3/51; Meryem 19/36; Yâsîn 36/61; ez-Zuhruf 43/64) ve Peygamber'e uyma (ez-Zuhruf 43/61) sırât-ı müstakîm üzere olmanın temel ilkeleri şeklinde zikredilmiş, bazı âyetlerde adaletle doğru yol arasındaki yakın irtibata dikkat çekilmiştir (en-Nahl 16/76). Fâtiha sûresinde geçen sırât-ı müstakîm "kendilerine nimet verilenlerin yolu" şeklinde açıklanmıştır. Bu ifade, ilâhî nimete mazhar kılınanların takip ettiği yolun özelliklerini belirten âyetle birlikte (en-Nisâ 4/69) değerlendirildiğinde sırât-ı müstakîmin peygamberlerin, doğruların, şehidlerin ve sâlihlerin yolu olduğu söylenebilir. Buna göre sırât-ı müstakîme "dinde öncülerin takip ettiği yol" anlamı da verilebilir.

Hadis kaynaklarında, Resûlullah'ın teheccüd namazına başlarken yaptığı duada Allah'a, "Sen dilediğini sırât-ı müstakîme erdirirsin" şeklinde niyazda bulunduğu nakledilmektedir (Müslim, "Müsâfirîn", 200). Ayrıca onun sırât-ı müstakîmi Kur'an (Tirmizî, "Fezâ?ilü'l-?ur?ân", 14) ve İslâm (Müsned, IV, 182) olarak yorumladığı rivayet edilmektedir. Resûl-i Ekrem toprak üstünde bazı hatlar çizerek sırât-ı müstakîmi açıklamış, bu tür somut açıklama yöntemiyle sırât-ı müstakîmin diğer peygamberlerin yollarıyla ilgisini göstermek istemiş, ardından bunların hepsinin Allah'a götürdüğünü belirtmiş, ancak kendi yolunu diğerlerinden ayırmak amacıyla, "İşte benim doğru yolum!" demiştir (İbn Mâce, "Mu?addime", 1).

İslâm âlimleri, yukarıdaki nasların ışığında sırât-ı müstakîmin mâna ve muhtevasını belirlemeye çalışmışlardır. Bunlar arasında Allah ve resulüne uyma, Allah'ın kitabı, İslâm, iman, din, hak, cenneti hak etmiş olanların yolu, kurtuluşa ulaştırıp cennete götüren yol, Peygamber ile onun arkasından gelen iki halifenin yolu gibi yorumlar zikredilebilir. Ancak etimolojisinden hareketle yapılacak en kapsamlı tanım "aşırılığa kaçmayan doğru yol" şeklindedir. Âlimler, kişinin her durumda ve her zamanda sırât-ı müstakîm çizgisinden sapmadan yaşamasının güçlüğünü dikkate almış, bu sebeple olabildiğince istikamet sahibi olmayı tavsiye etmiştir. Gazzâlî, Kur'ân-ı Kerîm'de kurtuluş için sırât-ı müstakîme yakınlığın yeterli görüldüğünü belirtmiş (krş. et-Tegabün 64/16), bunun için her müminin günde on yedi defa (beş vakit namazın farzlarında), "Bizi sırât-ı müstakîme ulaştır" (el-Fâtiha 1/6) niyazında bulunmasının gerektiğine dikkat çekmiştir (İ?yâ?, III, 63-64). Sırât-ı müstakîm, kulun Allah'tan başka her şeyden yüz çevirerek bütün duygu ve düşüncesiyle O'na yönelmesi, musibetlere sabretme gibi davranışlarla peygamberlere uyması şeklinde de açıklanmıştır (Fahreddin er-Râzî, I, 206). Kaynaklar bu tabiri "aklın ve dinin rehberliğinde kulluk yolunda yürüme", "eğriliği ve sapması olmadan varlığını sürdüren, içinde çelişkiler bulunmayan mânevî yol" olarak da tanımlamaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm'de "Allah'a ortak koşmamak, anaya babaya iyilik etmek, evlâtlarının canına kıymamak, her türlü kötülük ve iffetsizlikten uzak durmak, yaşama hakkına saygı göstermek, yetim malına yaklaşmamak, ölçü ve tartıda dürüst olmak, yalan söylememek, Allah'a verilmiş olan ahde vefâ göstermek" şeklinde özetlenebilecek olan belli başlı dinî ve ahlâkî görevler sıralandıktan sonra bunlara riayet etmenin Allah'ın dosdoğru yolu (sırât-ı müstakîm) olduğu, başka yollara sapmadan bu yolda yürümenin gerektiği bildirilmektedir (el-En'âm 6/151-153). Buna göre sırât-ı müstakîm müminler için İslâm dışı her türlü inançtan, Kur'an ve Sünnet'e aykırı davranışlardan uzak durarak yaşamını sürdürme idealini ifade etmektedir (ayrıca bk. HİDÂYET; İSTİKAMET).

Sırat-i Müstakim Fatiha Suresi'nin 6. ayetinde geçmektedir. Aşağıdan 6. ayette Arapça yazılışına bakabilirsiniz.

Sırât-ı Müstakîm nedir, ne demektir? Sırat-ı Müstakim ne anlama geliyor? TDK'ya göre anlamı nedir?

Ek olarak Arapça harekesiz şekilde Sırat-i Müstakim aşağıdaki gibi yazılmaktadır.

Sırât-ı Müstakîm nedir, ne demektir? Sırat-ı Müstakim ne anlama geliyor? TDK'ya göre anlamı nedir?

Sırat-i Müstakim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi'nde "İhdinessıratal müstegîm" şeklinde geçmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi olan Fatiha Suresi'nin 6. ayetinde "sıratal müstagim" şeklinde yer alıyor diyebiliriz.

Fatiha Suresi'nin 6. ayetinin meali "Bizi dosdoğru yola ilet." demektir. Buradan da Sırati Müstakim kelimesinin dosdoğru yol, doğru yol anlamlarına geldiğini görebiliriz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title