Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?

Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?

15.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:01
Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan son 2 sure Felak ve Nas sureleridir. Felak ve Nas surelerini okumak çok sevaptır. Bu surelerin ikisine birden "Muavvizeteyn Sureler" adı verilir. Peki Felak ve Nas surelerinin Arapça'sı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve Türkçe meali nedir tüm detayları haberimizde yazalım.

Felak ve Nas iki koruyucu sure olarak geçmektedir. Kur'an-da yer alan son iki sure Felak ve Nas karanlığın, büyücülerin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için okunan bir duadır. Yazımızdan bu sureleri dinleyebilir veya Arapça'sını okuyabilirsiniz. Felak ve Nas Suresi yazılışı, okunuşu nedir? Manaları nedir?

FELAK SURESİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Felak Suresi Kur'an-ı Kerim'in 113. Suresidir. Son sayfada bulunur. Sondan 2. suredir. Toplamda 5 ayetten oluşmaktadır.

Felak Suresi Mekki mi Medeni mi : Medeni'dir.

Felak Suresi isminin anlamı ne : Sabah aydınlığı

Felak Suresi iniş sırası : 20. sıra

Felak Suresi sure sırası : 113. suredir

Felak Suresi kaç ayet : 5 ayettir

Felak Suresi iniş sırasına göre 20. suredir. Sure ismini ilk ayetinde yer alan ve sabah aydınlığı manasına gelen "felak" kelimesinden almıştır. Nas Suresiyle birlikte bu iki sureye "Muavvizeteyn" yani "Sığınma Sureleri" adı verilir.

FELAK SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Felak Sûre'sinde bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

FELAK SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI, OKUNUŞU VE TÜRKÇE MEALİ

Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?
Felak Suresi Arapça

Felak Suresi Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

1-) Guleuzü birabbil felag,

2-) Minşerrimâ halâg,

3-) Veminşerri ğasigin izevegab,

4-) Vemin şerrinneffasâti filugad,

5-) Vemin şerri hasidin izê hased.

Felak Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet):

De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."

FELAK SURESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

FELAK SURESİ'NİN TEFSİRİ NEDİR?

"Sabah" diye çevirdiğimiz felak kelimesi "yarmak" anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah'ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, "yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat" şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah'ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed'in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, "bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı" şeklindeki tanımı (Tâcü'l-arûs, "flk" md.) dikkate alındığında "sabahın rabbi" deyimiyle "Allah'ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının, 'hakikatin ardından koşmak' ile eş anlamlı olduğuna" işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, "cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi" gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

NAS SURESİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Nas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son Suresidir. Son sayfada bulunur. En son suredir. Toplamda 6 ayetten oluşmaktadır.

Nas Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki'dir.

Nas Suresi isminin anlamı ne : Halklar/ İnsanlar

Nas Suresi iniş sırası : 21. sıra

Nas Suresi sure sırası : 114. suredir

Nas Suresi kaç ayet : 6 ayettir

Nas Sure'si ismini her ayetin sonunda yer alan "nas" kelimesinden almıştır. Nas kelimesi 'insan' anlamına gelmektedir. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 21. suredir. Felak Suresi ile birlikte "Muavvizeteyn" sureler olarak adlandırılır. Nas Suresi, Felak Suresi ile aynı konuda olmakla birlikte insanlara zarar verebileceklerine inanılan cinlerin şerrinden Allah'a sığınmayı emretmektedir. Nas suresinde ayetler sin harfi ile bitmektedir. Yani "peltek s" ile bitmemektedir.

NAS SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Nas Sûre'sinde sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

NAS SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI, OKUNUŞU VE TÜRKÇE MEALİ

Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?
Nas Suresi Arapça

Nas Suresi Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

1-) Gul euzü birabbinnâs,

2-) Melikinnâs,

3-) İlehinnâs,

4-) Min şerril vesvesil hannâs,

5-) Ellezi yüvesvisü fi sudurinnâs,

6-) Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Meali (Diyanet):

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

NAS SURESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

NAS SURESİ'NİN TEFSİRİ NEDİR?

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, "mâlik ve hâkim" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ "insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmez (Müfredâtü'l-Kur'ân, "mlk" md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah'tan başkası değildir. "Mâbud" diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece kendisi ibadete lâyık olan Allah'tır (ilâh hakkında bilgi için bk. Bakara 2/163). Allah Teâlâ bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç âyette de, "insanlar"ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sûrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O'na sığınmak, O'na tapmak, O'nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

"Şeytan" diye çevirdiğimiz vesvâs kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" demektir. Vesvese "şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce" demektir; terim olarak, "zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu" anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de "vesvese vermek" denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (meselâ bk. A'râf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş bilgi için bk. Hayati Hökelekli, "Vesvese", İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf sûresinin 16. âyeti de bunu ifade etmektedir.

Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir?

Vesvâs kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. "Sinsi" diye tercüme ettiğimiz hannâs kelimesi ise "gizli hareket eden ve geride kalmayı âdet haline getiren" anlamında bir sıfattır.

Sûrede cin ve insan şerrinden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir.

Son âyet-i kerîmeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimî, "Rikak", 25; Müsned, I, 385). Başka bir hadiste de "Şeytan âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır" buyurulur (bk. Buhârî, "Ahkâm", 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsânî haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu mânada şeytanın esiri olmuş insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman sureti haktan görünerek yaklaşır ve insanı sonu hüsranla biten davranışlara yöneltirler.

"Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver, öteki dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver" (Bakara 2/201).

"Orada onların duaları, 'Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım!', karşılıklı iyi dilekleri de 'selâm' şeklinde olacaktır. Duaları ise 'Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun' diyerek son bulur" (Yûnus 10/10).

Yüce kelâmının tefsiri için ortaya konan bu mütevazi çalışmanın tamamlanmasına muvaffak kıldığından dolayı Cenab-ı Allah'a hamdediyor, kusurlarımızı bağışlaması için engin rahmetine sığınıyor, bu eseri yararlı ve feyizli kılmasını niyaz ediyoruz.

NOT : Felak ve Nas Sureleri'ni tecvid ve talim kuralları bakımından Arapça'sına bakarak okumak daha eftaldir. Türkçe okunduğunda hatalar oluşabilir. Bu bakımdan Diyanet'ten dinlemenizi ve öyle tekrar etmenizi tavsiye ederiz. Zaten kısa sureler olduğu için ezberlenmesi de kolay surelerdir. Allah herkese zihin açıklığı versin. Hızlı şekilde kolaylıkla ezberlemek nasip etsin.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Felak ve Nas Suresi okunuşu ve yazılışı nedir? Felak ve Nas Sureleri Arapça ve Türkçe anlamı, Türkçe okunuşu, tefsiri nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:58:29. #1.14#
title