Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir? - Haberler
Haberi Paylaş

Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir?

İnşirah suresi meali ve anlamı. İnşirah suresi okunuşu, inşirah suresi yazılışı nasıldır, inşirah suresi Diyanet sesli dinle! İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'de okunuşu ve yazılışı en çok aratılan surelerden birisidir. Fazileti ve okumanın sevabı çok fazladır. Türkçe meali bakımından da çok derin anlamlara sahip olan İnşirah Suresi'nin Arapça yazılış

İnşirah Suresi Kur'an'ı Kerim'de yer alan 94. suredir. İnşirah kelimesinin anlamı " açılmak, genişlemek" demektir. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ve okunan surelerin başında İnşirah suresi gelmektedir. Peki İnşirah suresi okunuşu ve Arapça yazılışı nasıldır? İnşirah suresi Türkçe meali oku, İnşirah suresi dinle!

İnşirah Suresi Kur'an'ı Kerim'in 94. suresidir. "Elemneşrahlekesadrak" ayeti ile başlamaktadır. Sure toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. İnşirah suresi 30. cüzde yani Amme cüzünde yer almaktadır. Kur'an'ın 594. sayfasında bulunuyor. Mekke döneminde indiği için Mekki bir suredir. İnşirah kelime anlamı olarak "açılmak, genişlemek" manalarına gelmektedir.

İnşirah suresinin okunması İslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. Sure peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (Sallallahualeyhivesellem) İslamı yayma konusunda çekilen sıkıntılar karşısında verilen ferahlık ve yardımları belirtmektedir. Ek olarak surede inananların karşılaşacağı sıkıntılardan ümitsizliğe düşmemeleri, daima Allah'a (c.c.) güvenmeleri ifade edilmektedir.

Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir?

Bismillahirrahmanirrahim.

1-) Elem neşrah leke sadrak.

2-) Ve vadağna anke vizrak.

3-) Ellezî engada zâhrak.

4-) Ve refeğnê leke zikrak.

5-) Feinne mealusri yüsra.

6-) İnne mealusri yüsra.

7-) Feizê ferağte fensab.

8-) Ve ilâ rabbike ferğab.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

- (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? (1)

- Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? (2-3)

- Senin şânını yükseltmedik mi? (4)

- Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (5)

- Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (6)

- Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. (7)

- Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (8)

İnşirah Suresi'ni sesli şekilde dinleyebilir ve tekrar ederek ezber yapabilirsiniz. Sure 8 ayetten oluştuğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Sürekli tekrar yaparak da ezber yapabilirsiniz.

İNŞİRAH SURESİNİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir?

"Senin kalbini açıp genişletmedik mi?" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "şerh-i sadr" kavramını Râgıb el-İsfahânî, "kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi" şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, "şrh" md.). Hz. Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber'in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah'ın belini büktüğü bildirilen "yükün kaldırılması"ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı "günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması" şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm'dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, "İ'tisâm", 13, 21; Müslim, "Akziye", 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah'ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber'in "adının ve sanının yüceltilmesi"ne müfessirler, Resûlullah'ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah'ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur'an'da Allah'a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah'ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur'an'da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda "adını sanını yüceltme" olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, "Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!" buyurmuştu (Muvatta', "Cihâd", 6; Taberî, XXX, 151).

Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan "O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul" meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7). Bize göre İbn Âşûr'un, âyeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, "Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın" şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre âyette Resûlullah'a ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dinî faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son âyette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a yönelmesi, her işini öncelikle O'nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O'ndan dilemesi, ne istiyorsa O'ndan istemesi emredilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haber: Elemneşrah (İnşirah Suresi) okunuşu ve Türkçe meali - İnşirah Suresi Arapça yazılışı, oku ve dinle! Elemneşrah faziletleri ve konusu nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:42:47. #1.11#