Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekat? Teheccüd namazının fazileti nedir? Teheccüd namazı vakti - Haberler
Haberi Paylaş

Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekat? Teheccüd namazının fazileti nedir? Teheccüd namazı vakti

Haberler.com - Haberler | Gündem

Teheccüd namazı; müslümanlara sünnet ve müstehap olan, gecenin 3'te ikisi geçtikten sonra kılınan ve imsak vaktine kadar kılma süresi olan çok önemli bir gece namazıdır. Peki, teheccüd namazı kaç rekat, teheccüd namazı duası, teheccüd namazı vakti ne zaman?

Teheccüd namazı hakkında bilgi almak isteyenler, teheccüd namazı nasıl kılınır, namazı ne zamana kadar kılınır, teheccüd namazının fazileti nedir, teheccüd namazı vakti, teheccüd namazı fazileti, teheccüd namazı kaç rekat, teheccüd namazı duası, teheccüd namazı ne zaman kılınır, teheccüd namazı nasıl kılınır hangi dualar okunur ve teheccüd namazı nedir gibi konuları araştırıyor. Teheccüd namazı ne zamana kadar kılınır, teheccüd namazı nedir nasıl kılınır ve teheccüd namazı saati nedir?

Yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içinde uykudan kalkıp namaz kılma ve bu süre zarfında kılınan nâfile namaz, gece namazıdır.

Yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içinde uykudan kalkıp namaz kılma ve bu süre zarfında kılınan nâfile namaz, gece namazı.

Teheccüd namazı Peygamber Efendimizin sürekli kıldığı ve müslümanlara kılmalarını buyurduğu ve önerdiği çok kuvvetli bir sünnettir ve müstehaptır. Hadis alimleri, sahabeler teheccüd namazı ile ilgili birtakım hadisler rivayet etmiştir. Bazı hadislere göre farzlardan sonra en değerli namaz teheccüd namazıdır şeklinde buyurulur. Teheccüd namazı gece kılınır ve en azı 2, en çoğu da 8 rekattır.

2 ile 8 rekat arasında kılınması tavsiye edilen teheccüd namazını ikişer rekat veya dörder rekat kılabilirsiniz. Teheccüd namazı gecenin 3'te ikisi geçtikten sonra, imsak vaktine kadar olan vakitte kılınırsa daha faziletli olur.

Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)

Başka bir hadiste de, "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır" (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 182).

Teheccüd namazı kılacak kişi, "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 468-469).

İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ve teheccüd namazı fazileti nedir?Namaz

Teheccüd namazının faziletlerini Peygamber Efendimiz'den rivayet edildiği gibi çok hayırlı bir namazdır.

"Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir." (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).

Kur'an-ı Kerim'in "Secde, 32/16-17", "Ahzab, 33/35", "İsrâ, 17/79" ayetlerinde teheccüd namazının faziletleri ve gerekliliği ifade edilmiştir.

Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır.

Karşıt anlamlı bir kelime olan (ezdâd) teheccüd sözlükte "uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak" anlamına gelir (Hatîb eş-Şirbînî, I, 348; İbn Âbidîn, II, 24). Dinî bir terim olarak yatsı namazı ile fecr-i sâdık arasında bir müddet uyuyup uyandıktan sonra namaz kılmayı ve bu süre içinde kılınan nâfile namazı (teheccüd namazı, kısaca teheccüd) ifade eder; teheccüd özellikle vitir ve terâvih gibi diğer gece namazlarından bu yönüyle ayrılır. İmam Şâfiî ve Müzenî'nin eserlerindeki bir ifadeyi esas alan bazı Şâfiîler'e göre vitirle teheccüd aynı namazdır (Şâfiî, I, 59; Mâverdî, II, 286; Nevevî, I, 432; Büceyrimî, II, 61).

Kur'ân-ı Kerîm'de gecelerin ibadetle ihya edilmesinin önemini vurgulayan birçok âyet bulunmakta, bunların bir kısmında doğrudan Hz. Peygamber'e hitap edilirken (el-İsrâ 17/79; Tâhâ 20/130; Kaf 50/40; et-Tûr 52/49; el-Müzzemmil 73/1-7, 20; el-İnsân 76/25) bir kısmında gece vakti Allah'a kulluk için özel çaba harcayan müslümanları övücü ve özendirici ifadeler yer almakta (Âl-i İmrân 3/17; el-Enbiyâ 21/20; el-Furkan 25/64; es-Secde 32/16-17; ez-Zümer 39/9; ez-Zâriyât 51/15-18), bir âyette ise Ehl-i kitap içerisinde inançlarında samimi olan ve geceleri Allah'ın âyetlerini okuyup secdeye kapanan bir grubun varlığından söz edilmektedir (Âl-i İmrân 3/113). Teheccüd namazı, adını İsrâ sûresinin 79. âyetinde geçen "tehecced" (teheccüd namazı kıl) kelimesinden almakla birlikte Resûl-i Ekrem'e gece namazı kılması daha peygamberliğin başlangıcında nâzil olan Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle emredilmiştir (73/1-7).

Bir namaz türü olması yani kıyam, kıraat, rükû, secde vb. tesbihatı yoğun biçimde barındırması yönüyle teheccüd, en değerli kulluk amelleri arasında yer aldığı gibi bu namazın kılındığı zaman ve mekân da ona özel bir değer kazandırmaktadır. Fahreddin er-Râzî'nin ifadesiyle gece mânevî lutuf, feyiz ve bereketin en bol ve en mükemmel şekilde elde edildiği zaman dilimidir (Mefâtî?u'l-gayb, XXII, 36). Gece vakti sakin bir ortamda ifa edilmesinden dolayı zihni meşgul eden takıntılardan uzak bir ortamın sağladığı huşû ve huzur, gece sükûnetinin oluşturduğu duygusal yoğunluk, namazı kılanın kendisiyle baş başa kalması sebebiyle ortaya çıkan ihlâs, samimiyet ve safiyet, herkesin uyuduğu bir vakitte uykunun bölünmesinden dolayı nefse galip gelme ve sonuçta oluşan mânevî atmosfer teheccüdü diğer nâfile namazlardan farklı kılan özelliklerdir.

Gece namazının önemi ve fazileti konusunda çok sayıda hadis vardır. Müzzemmil sûresinin nüzûlünden sonra her gece teheccüd namazı kılan Hz. Peygamber (Buhârî, " Teheccüd ", 4; Ebû Dâvûd, "Te?avvu?", 17-18, 27) farzlar dışında en faziletli namazın gece yarısı kılınan olduğunu belirtmiş (Müsned, II, 303, 329; Müslim, "?ıyâm", 203), "Gece namazını kılın; çünkü bu sizden önceki sâlih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir" buyurmuş (Tirmizî, "Da?avât", 115; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, II, 502), geceleri uzun olduğundan gece ibadetini, gündüzleri kısa olduğundan orucu kolaylaştırması sebebiyle kış aylarını müminin baharı diye tanımlamıştır (a.g.e., IV, 297).

Yine Resûl-i Ekrem hanımlarını, kızı Fâtıma'yı ve damadı Hz. Ali'yi uyanamadıkları zaman bizzat uyandırıp gece namazına kaldırmış (Buhârî, "Vitir"), gece namazı için birbirini uyandıran eşlere hayır duada bulunmuş (Ebû Dâvûd), çok sevdiği Abdullah b. Ömer için, "Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa!" demiş (Buhârî), bunun üzerine İbn Ömer gece namazlarını sürekli kılmıştır (DİA, I, 127).

Öte yandan ibadetlerin az da olsa devamlı yapılmasına önem veren Resûlullah (Buhârî) teheccüdün düzenli kılınmasını tavsiye eder ve alışkanlık haline getirenlerin bu namazı terk etmesini hoş görmezdi (Müsned).

Ayrıca Resûl-i Ekrem, düzenli biçimde teheccüd kılan ve gece uyanıp namaz kılma niyetiyle yattığı halde uyanamadan sabahlayan bir müminin gece namazı kılmış gibi muamele göreceğini, zaman zaman namaza kalkmasına engel olan uykunun da Allah'ın ona bir hediyesi olduğunu belirtmiş (İbn Mâce), kendisi de gece namazını herhangi bir sebeple kılamadığı durumlarda gündüz onun yerine fazlasıyla kılmıştır (Müslim).

Ümmeti hakkında teheccüdün nâfile hükmünde olduğu âlimlerin büyük çoğunluğunca kabul edilmekle birlikte Resûl-i Ekrem hakkında farz mı nâfile mi olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır. Hz. Âişe ve Abdullah b. Abbas'tan gelen rivayetlere göre teheccüd namazı Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle farz kılınmış, ancak Hz. Peygamber gibi geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılmaya başlayan müslümanlara bu ibadet ağır gelince aynı sûrenin yaklaşık bir yıl sonra nâzil olan son âyetiyle bu hüküm kaldırılmış ve teheccüdün nâfile bir ibadet olduğu bildirilmiştir (Müslim).

Bu rivayetleri dikkate alan Hanefîler'in büyük bir kısmına, İmam Şâfiî ve Şâfiî âlimlerinin çoğunluğu ile Hanbelîler'e göre teheccüd başlangıçta Resûlullah'a farz iken ardından nâfileye dönüşmüştür. Bu görüşü savunanlardan bazıları, teheccüdün beş vakit namaz emredilinceye kadar hem Peygamber'e hem ümmetine farz olduğu, beş vakit namazın farz kılınmasıyla birlikte nâfileye dönüştüğü kanaatindedir. Beş vakit namazın farz kılındığı ve Müzzemmil sûresinin ilk âyetlerini neshettiği kabul edilen İsrâ sûresinin 79. âyetinde teheccüd için kullanılan nâfile kelimesi de "farz olmayan namaz" anlamındadır.

Ancak bu görüş sahipleri, bir ibadetin nâfile olmasının Resûl-i Ekrem açısından taşıdığı anlamın farklı sayıldığına işaret eder. Çünkü müslümanlar için nâfileler günahlara kefâret veya farz namazlardaki eksiklikleri telâfi amacıyla teşrî' kılınmışken Resûlullah'ın işlediği ve işleyebileceği bütün hatalar bağışlandığından (el-Feth 48/2) namazlarında telâfiyi gerektirecek bir eksiklik söz konusu değildir. Dolayısıyla farzlar dışında kıldığı namazlar sevabını arttırmaya ve derecelerini yükseltmeye yöneliktir. Tâbiîn âlimlerinden Mücâhid b. Cebr ve Katâde'nin de benimsediği bu yaklaşımı, bütün günahlarının bağışlandığını ifade eden âyetlere rağmen Hz. Peygamber'in tövbe istiğfarda bulunduğu gerekçesiyle Taberî eleştirmiştir (Câmiu'l-beyân, XV, 143).

Usulcülerin ağırlıkta bulunduğu bazı Hanefî fakihleri, Mâlikîler'in çoğunluğu, Şâfiî mezhebine mensup bazı fakihler ve Ca'ferîler ise teheccüdün Resûl-i Ekrem'e farz kılındığı görüşündedir. Taberî de İbn Abbas'a nisbet ettiği bu görüşü benimser (a.g.e., XV, 142-143; İbn Abbas'ın görüşü hakkında ayrıca bk. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, VII, 39). Bu fikri savunanlar İsrâ sûresinin söz konusu âyetini, "Gecenin bir kısmında uyan ve sana mahsus olmak üzere diğer farz namazlarına ilâveten bir de gece namazı kıl!" şeklinde anlarlar. Yani âyetteki nâfile kelimesi bu namazın diğer müslümanlara farz kılınanlara ilâveten Hz. Peygamber'e farz kılındığına işaret etmektedir. Onların bir diğer delili Hz. Âişe'den rivayet edilen, "Size nâfile olan üç şey bana farzdır: Vitir, misvak ve gece namazı" hadisinde (Taberânî, III, 315; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, VII, 39) Resûlullah'ın bunu bizzat ifade etmiş olmasıdır. Bu görüş sahiplerine göre teheccüdün farz kılınması Hz. Peygamber'e özgü hükümlerdendir (hasâisü'n-nebî).

Teheccüdün Resûl-i Ekrem açısından farz veya nâfile diye nitelenmesinin sonucu hakkında İbnü'l-Hümâm şöyle bir açıklama yapar: Bu namazın Hz. Peygamber'e farz kılınması ümmetine mendup (müekked sünnet), onun için nâfile sayılması ümmetine sünnet (müstehap) olduğu anlamına gelir (Fet?u'l-?adîr, I, 391). Öte yandan Hasan-ı Basrî ve İbn Sîrîn gibi tâbiîn âlimlerine göre ümmet açısından da teheccüd namazı farzdır ve az da olsa kılınması gerekir; ancak bu gruptaki âlimler arasında vitir namazının kılınmasıyla bu emrin yerine getirilmiş olacağı kanaatini taşıyanlar vardır (İbn Cüzey, IV, 300).

Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ve teheccüd namazı fazileti nedir?Namaz

Teheccüdün en az iki rek'at olduğu hususunda İslâm âlimlerinin ittifakı vardır. Üst sınırının rek'atı konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hz. Peygamber'in kaç rek'at teheccüd kıldığını tesbit etmeye çalışan Hanefîler'e göre sekiz, Mâlikîler'e göre on veya on iki rek'attır.

Daha ziyade nâfilelerin isteğe bağlı namazlar sayıldığı ilkesinden hareket eden Şâfiîler ile Hanbelîler'e göre ise herhangi bir üst sınır yoktur. Resûl-i Ekrem'in ağırlıklı uygulaması bu yönde olduğu için (Buhârî) aralarında Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'nin de bulunduğu fukahanın çoğunluğu, teheccüd namazının her iki rek'atta bir selâm verilerek kılınmasını daha faziletli kabul etmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre ise gündüz kılınan nâfilelerde olduğu gibi teheccüdün de dört rek'atta bir selâm verilerek kılınması efdaldir. Kıraat gizli veya açık icra edilebilir. Ancak kıraat açıktan yapıldığında başkalarına rahatsızlık vermemeye dikkat etmelidir.

Hadis kitaplarında Resûl-i Ekrem'in gece ibadeti ve teheccüdüyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren rivayetler mevcuttur. Meselâ onun gece namazı kılışına şahit olanlardan Huzeyfe b. Yemân namazın ilk rek'atında Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerinin tamamını ağır ağır okuduğunu, azapla ilgili âyetlerde Allah'a sığındığını, nimetle ilgili olanlarda o nimeti talep ettiğini, tesbihatla ilgili âyetlerde tesbihte, Allah'ın azametiyle ilgili âyetlerde O'na tâzimde bulunduğunu anlatmış, rükû ve secdelerini de neredeyse kıraati kadar uzun yaptığını nakletmiştir (Müsned). Hz. Peygamber'in teheccüd namazına başlamadan önce yaptığı farklı dualar hadis kitaplarında nakledilmiştir (Abdullah Sirâceddin el-Hüseynî, s. 396-402).

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (11)
furkan:Allah razı olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
belya:faziletleri iyi kavranmalı ve alışkanlık edildikten sonra terk edilmemeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
kenan:teşekkürler farklı örneklerle aktarılması güzel olmuş Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title