Haberler

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir? Namaz sureleri dinle!

Güncelleme:

Namaz içerisinde okunan dualar ve sureler hangileridir? Namazda okunan dualar nelerdir? Namazda okunan sureler nelerdir? Dua nedir? Sure nedir? Fatiha suresi, fil suresi, Kureyş suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi. Namazdan sonra okunacak dua örnekleri

Çoğu kişi tarafından dua ve sure birbirine karıştırılır. Dua Allah ile kulu arasındaki köprüdür. Dua aynı zamanda ibadettir. Kur'an'da 114 tane sure vardır. En uzun Bakara, en kısa sure Kevser'dir. Namaz Sureleri ise Fil Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar olan surelere denilmektedir. Yani Elemtera ve aşağısı namaz sureleri (zammı sureler) olarak geçmektedir.

DUA NEDİR?

Dua, seslenmek, çağırmak ve talep etmek anlamındadır. Dinimizde ise,Allah'ın yüceliği karşısında teslim olmak ve sevgi duyguları içinde yardımını dilemesini ifade etmektir.

SURE NEDİR?

Sure; kesin, kati, muhakkak anlamındadır. Kur'an-ı Kerim terimi olarak ise, belirli ayetlerin bir araya gelerek oluşturduğu ve Kur'an'da bulunan 114 bölümden her biridir. Dualar Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an-ı kerimdekiler surelerdir.

NAMAZDA SURELERİ MUSHAF'TAKİ SIRAYA GÖRE OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Namazda okunan âyet ve sûrelerin, gerek bir rekât içinde gerekse ikinci rekâtla birlikte düşünüldüğünde, Mushaf'taki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sûreyi veya âyeti okuduktan sonra, ardından önceki bir sûreyi veya âyeti okumak mekruhtur. Fakat bu, namazı geçersiz kılacak bir durum değildir. Burada söz konusu olan tertip, esasında namazın değil tilavetin bir vacibidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 148, 269). Tertibe riayetin vacip olduğu görüşü, sûre ve âyetlerin sırasının insanlar tarafından değil de, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından (tevkîfen) belirlendiği kabulüne dayanmaktadır. Ancak, sûrelerin içlerindeki âyetlerin tertibinin tevkîfî olduğunda İslam âlimleri arasında ittifak bulunmakla birlikte, sûreler arasındaki tertibin tevkîfî olduğu konusunda ittifak yoktur. Bu sebeple namazda, sûrelerin sıraya göre okunması hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Hanefî mezhebinde, hem âyetler hem de sûreler arasında tertibe riayet edip sırayı takip ederek okumak gerekli görülmüştür. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bir gece namazında sıraya riayet etmeden, önce Nisâ süresini sonra Âl-i İmrân süresini okuması gibi olayların ise, henüz sûreler arasında tertip gerçekleşmeden önceki bir zamanda meydana geldiği belirtilmektedir (Nevevî, Şerhu Müslim, VI, 62).

okuma esnasında ilerideki bir yere geçerken, aradaki tek bir sûre veya âyetin atlanması da mekruh kabul edilmiştir. Fakat bu, bir öncekinden daha hafif derecede bir mekruhtur. Sonraki rekâtta ileriden okunacaksa, uygun olan, en az iki âyet veya iki sûre atlayarak okumaktır.

Âlimlerden bazıları, sıraya riayet etmemenin sadece farzlarda mekruh olduğunu, nafile namazlarda mekruh olmayacağını söylemişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 148, 269). Aksi görüşte olanlar ise şunu delil getirmektedirler: Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Bilâl'in (r.a.), nafile bir namaz olan teheccüdü kılarken bir sûreden diğerine atladığını duyduğunda, ona, "Sûreleri olduğu gibi oku" (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 629) buyurmuştur.

Sonuç olarak, namazda ve âyetlerin tertibine riayet edilmemesi mekruhtur. Fakat bu, namazı bozacak ve tekrar kılmayı gerektirecek boyutta bir eksiklik değildir.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Namaz

NAMAZ SURELERİ OKUNUŞ SIRASI

FATİHA SÛRESİ

Okunuşu :

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elhamdü lillâhi rabbil' alemîn. Errahmânir'rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinassırâtel müstakîm.Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. , âlemlerin Rabb'i, Rahman, ve din gününün (kıyâmet günü) sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen'den yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Fatiha Suresi

FİL SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elem tere keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan adıyla.( Ey Resûlüm !) Rabb'inin, fil sahiplerine (fillerle donatılmış Ebrehe ordusuna) neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük ebabil kuşlarını gönderdi. Ki bunlar, onlara (fil sâhiplerine) pişmiş çamurdan (yapılmış) taş atıyordu. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi (delik, deşik) yapıverdi.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Fil Suresi

KUREYŞ SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm

Li'î lâfi Gureyş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min *havf.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, Onlar'ı kışın (Yemen'e) ve yazın (Taif'e) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için (Kureyşliler de) kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan, bu evin (Kabe'nin) Rabb'ine, kulluk etsin.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Kureyş Suresi

MAUN SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâ üne. Ve yemne'unel mâ'ûn.

Anlamı :Rahman ve Rahîm olan adıyla. Dini (Müslümanlığı) yalanlayanı (''Din yalandır'' diyen Ebu Cehil'i) gördün mü? İşte yetimi iten, yoksulu doyurmayı özendirmeyen de O kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. (namazlarıyla) gösteriş yaparlar, yardıma (zekat, sadaka ve komşu yardımlaşmasına ) bile engel olurlar.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Maun Suresi

KEVSER SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ a'taynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan adıyla. Yâ Muhammed! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Şüphesiz , Biz sana kevseri (pek çok nimeti) verdik. Onun için Rabb'ine namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu olmayanlar (soyu devam etmeyecekler) onlardır.(Sana ''evlatsız'' diyenlerdir.)

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Kevser Suresi

KÂFİRÛN SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ â'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Habîbim! Onlara de ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize (putlarınıza) kulluk etmem. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de Benim ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim Bana'dır.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Kafirun Suresi

NASR SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü İnnehü kâne tevvâbâ.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın yardımı ve fethi (Mekke'nin fethi) gelince, Sen de insanların bölük bölük Allah'ın dinine (Müslümânlığa) girdiklerini görünce, hemen Rabb'ini hamd ile tesbîh et. O'ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki O, tövbeleri çok kabul edendir.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Nasr Suresi

TEBBET SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte Leheb Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ebû Leheb'in iki eli kurusun. Ve . O'na ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyan karısı da (ateşe girecektir).

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Tebbet Suresi

İHLÂS SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (yekün lehû , tecvitli olarak, yeküllehû okunur)

Anlamı : ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah bir dir, Samed dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O'nun dengi ve benzeri değildir.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Tebbet Suresi

FELÂK SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e'ûzü birabbil felag.Min şerri mâ *halag. Ve min şerri ğâsigîn izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ugad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı :

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere (büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere) üfürenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, sabâhın Rabb'ine sığınırım.

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Felak Suresi

NÂS SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs.İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs.Minelcinneti vennâs.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb'ine, insanların Malik'ine, insanların ilâhına sığınırım .

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Nas Suresi

NAMAZ DUALARI NELERDİR? NAMAZDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

Namazda okunan surelerin dışında, dualar da vardır. Bu duaları rükuda, rükudan doğrulurken, secdede ve secde arasında okuruz.

Rükuda okunan dua:

3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken:

"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Secdeye gidildiği zaman:

3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

İki secde arası okunan dua:

Allahümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî ve'rhamnî, ve âfinî

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR NELER?

"Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" duası okunur sonrasında tesbihata geçilir.

Peygamberlerin duaları, müminlere yol gösterici niteliktedir. Rabb'den isteyeceklerimiz sınırsızdır fakat en hayırlısını istemek bizler için en iyisidir. Bu yüzden Peygamberlerin dualarını ederek yol gösterici ve hayırlı dualar edebiliriz.

Hz. Adem ve Hz. Havva annemizin duası:

"Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne)."

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz." (A'raf Suresi, 23)

Hz. Nuh'un duası:

"Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn."

Anlamı: "Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum." (Hûd Suresi, 47)

Hz. İbrahim'in duası:

"Rabbenâ vec'alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb'aleynâ inneke entettevvâbürrahıym."

Anlamı: "Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın." (Bakara Suresi, 128)

"Rabbic'alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi."

Anlamı: "Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle." (İbrahim Suresi, 40)

"Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb."

Anlamı: "Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün, beni ana-babamı ve mü'minleri bağışla!" (İbrahim Suresi, 41)

Hz. Eyüp'ün duası:

"Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn."

Anlamı: "…Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." (Enbiya Suresi, 83)

Hz. Musa'nın duası:

"Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Anlamı: "…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâha Suresi, 25-28)

Hz. Süleyman'ın duası:

"Rabbi evzı'nî en eşkure ni'metekelletî en'amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn."

Anlamı: "…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!" (Neml Suresi, 19)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in duası:

"Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ."

Anlamı: "…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsra Suresi, 80)

"Allâhumme mâlikel mulki tû'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ'(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ'(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun). Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın)."

Anlamı: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin." (Âl-i İmran Suresi, 26-27)

Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kureyş Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

500

Yorumlar (14)

HAKAN MUHAFIZ:

Namazda secdedeyken okunan sübhanerabbiyeleğla duası 3 kere mi okunuyor yoksa en az 1 kere de okusak olur mu?

1
0
yanıtYanıtla
Samet aksoy:

3-5-7 3 den aşşası 7 den fazlası kurtarmaz kqrdeşim

yanıt1
yanıt0
Samet aksoy:

3 kez 5 kez 7 kez sen seç 1 ve çift sayılar olmuyo

yanıt0
yanıt0
Aysenur guven:

Kardesim 3 defa okuman gerekli 1 defa olmuyor

yanıt0
yanıt0
Büşra:

Ezberime yardımcı olacak

0
1
yanıtYanıtla
Niyaz:

Namazda okurluğum surelerde eksik vardı. tamamladım. teşekkürler.

1
0
yanıtYanıtla
zsdfghvb:

iyiymiş

0
0
yanıtYanıtla
FURKANS:

Namazda asr suresini okusam kabul olur mu illa namaz surelerini mi okumamız gerekiyor?

0
0
yanıtYanıtla
sümeyye:

Allah razı olsun

0
0
yanıtYanıtla
Ali:

Arapca bilenler daha çabuk anlayarak ve dogru okuyorlar onlar ilk cenete girecekler an lamadimiz icin eksik okuyoruz dualar Türkce olmali

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title