Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Yayımlandı

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Yayımlandı

Adalet Bakanlığı, 9. Kalkınma Planı ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci Göz Önünde Bulundurularak, 2008 -2013 Yıllarını Kapsayacak Şekilde Yapılacak Yargı Reformu Çalışmaları Doğrultusunda Hazırlanan "Yargı Reformu Stratejisi Taslağı"nı Yayımladı.

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Yayımlandı

Adalet Bakanlığı, 9. Kalkınma Planı ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci göz önünde bulundurularak, 2008-2013 yıllarını kapsayacak şekilde yapılacak yargı reformu çalışmaları doğrultusunda hazırlanan "Yargı Reformu Stratejisi Taslağı"nı yayımladı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "Yargı Reformu Stratejisi Taslağı" ile "Türk yargısının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin sağlanması, yargıya güvenin arttırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması" amaçlanıyor.

Taslak, 20-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili ve üyeleri, Bakanlık yöneticileri, Cumhuriyet başsavcıları ile adli ve idari yargı adalet komisyonlarının başkanlarının katılımıyla Antalya'da yapılacak toplantıda tartışılacak.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nı, "katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yapılacak geniş çaplı müzakere ve değerlendirmelerin ardından, ortaya çıkacak eleştiri ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenleyerek" 2008 yılının sonunda uygulamaya koymayı planlıyor.

Hazırlanan taslakta, yargı bağımsızlığının "toplumun demokratik değerlere sahip çıkmasının bir göstergesi" olarak görüldüğü ifade edildi.

Taslakta, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması ve kararlarına karşı etkili bir itiraz sisteminin getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Adalet Bakanı'nın HSYK'da yer almasının "demokratik meşruiyet ilkesi açısından önemli ancak yasama organının Kurul'a üye seçimi için yetkisinin olmamasının bir eksiklik olduğu" görüşüne yer verilen taslakta "yasama ve yürütme organına (Cumhurbaşkanı), hakim ve savcılar arasından HSYK'ya üye seçimi konusunda görev ve yetki verilmesinin planlandığı" belirtildi.

Taslakta askeri mahkemelerin görev ve yetkilerinin "demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde" yeniden tanımlanacağı da ifade edildi. Taslakta, askeri mahkeme binalarının askeri yasak bölge dışına çıkarılması suretiyle, ilgililerin rahatlıkla girebilecekleri ve duruşmaları takip edebilecekleri fiziksel mekanların düzenlenmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Kaynak: AA