Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Görüşmeleri Yarım Kaldı

Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Görüşmeleri Yarım Kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Görüşmeleri, Çalışma Süresinin Saat 22.00'de Dolması Üzerine Yarım Kaldı. Tasarınnı Görüşmelerine Yarın Devam Edilecek.

Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Görüşmeleri Yarım Kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı görüşmeleri, çalışma süresinin saat 22.00'de dolması üzerine yarım kaldı. Tasarınnı görüşmelerine yarın devam edilecek.

Tasarıya göre, belediyeler, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek. Gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapılar, TOKİ tarafından tespit edilecek sürede, hava fotoğrafları, haritalar veya ölçekli krokilerde gösterilecek. Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ'nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak. Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalar ile buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını, TOKİ belirleyecek.

Aynı tasarıyla Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç, mülkiyeti Hazineye ait olan ve Gecekondu Kanununa göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler için kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devri ve tescili gerçekleştirilen mallar ile TOKİ'ye devredilen Gecekondu Fonu kaynakları, Gecekondu Kanununa göre kullanılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilen ve planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülen Hazine taşınmazları, başkaca işleme gerek olmaksızın, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar ise bedelsiz olarak Hazineye iade edilecek.

Kanunun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış iş ve işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetleri, TOKİ'ye devredilecek. TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak. TOKİ, kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde, bakanlık lehine ve aleyhine açılmış davalara taraf olacak.

(AU-ÖK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA