Ombudsmanlık Yasası Genel Kurul'da Kabul Edildi

Ombudsmanlık Yasası Genel Kurul'da Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngören tasarı, kabul edilerek yasalaştı.

Ombudsmanlık Yasası Genel Kurul'da Kabul Edildi
15.06.2006 21:52 | Son Güncelleme: 15.06.2006 21:52

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngören tasarı, kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri, idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyecek, araştıracak ve idareye önerilerde bulunacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden bir Karma Komisyon oluşturulacak. Karma komisyonun başkanı, başkanvekili, sözcü ve katibi, Dilekçe Komisyonunun başkanı, başkanvekili, sözcü ve katibi olacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunacak. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilecek.

Başdenetçilik ve kuruldan meydana gelecek kurumda, bir başdenetçi, en fazla 10 denetçi, genel sekreter, uzman, uzman yardımcıları görev yapacak. Kurum, başdenetçi tarafından yönetilecek.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı karar ve emirler, yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve eylemleri, TSK'nın salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, kurumun görev alanı dışında olacak.

Başdenetçi seçilebilmek için 50, denetçi seçilebilmek için 40 yaşını doldurma, 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde, başdenetçi ve denetçi seçimlerine başlayacak.

Hiçbir organ, makam, kişi, merci, başdenetçiye ve denetçilere, görevleriyle ilgili talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek.

Başdenetçi ve denetçiler, 5 yıl süreyle görev yapacak.

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek. Yabancıların başvurusu, karşılıklılık esasına bağlı olacak.

Başvuru; dilekçe ile yapılacak, belli bir konuyu içermeyen başvurular incelenmeyecek.

Kuruma, inceleme ve araştırma konusuyla ilgili istediği bilgi ve belgeler, 30 gün içinde verilecek.

İnceleme ve araştırma için, başdenetçi veya denetçiler, bilirkişi görevlendirebilecek.

Kurum, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandıracak.

Başdenetçi, denetçi, genel sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ve diğer personel, siyasi partilere üye olamayacaklar, görevleri süresince, resmi veya özel görev alamayacaklar, ticaretle uğraşamayacaklar.

Başdenetçi ve denetçilerin görevleri nedeniyle bir suç işledikleri öne sürülmesi halinde, haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi TBMM Başkanlığının iznine bağlı olacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu için 1 kamu başdenetçisi, 10 kamu denetçisi, 1 genel sekreter olmak üzere toplam 100 kadro ihdas edilecek.

Kanunun, kuruma başvuru ve yapılacak işlemlerle ilgili maddesi 1 Ekim 2006'da, diğer maddeleri ise 1 Temmuz 2007'de yürürlüğe girecek.

Kanun hükümleri, mahalli idarelerin eylem ve işlemleri ile tumum ve davranışları hakkında, kanun bütünüyle yürürlüğe girdikten 1 yıl sonra uygulanacak.

Kaynak: AA

title