Yurtdışına Çıkış Harcında İndirim

Yurtdışına Çıkış Harcında İndirim

Halen 70 YTL Olan Yurtdışına Çıkış Harcının 15 YTL'ye Düşürülmesini Öngören Tasarı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

Yurtdışına Çıkış Harcında İndirim

Halen 70 YTL olan yurtdışına çıkış harcının, 15 YTL'ye düşürülmesini öngören tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurtdışına çıkış yapanlardan, çıkış başına 15 YTL harç alınacak. Çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının personelinden, yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. Harç tahsilatından sorumlu gerçek ya da tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı, Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyannameyle bildirmek ve 3 gün içinde ödemekle yükümlü olacak.

Yasaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini, tahsilat tutarına bağlı olarak 15 günlük, aylık ya da üçer aylık dönemler itibariyle tespit etmeye, harcın iadesi ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yasanın yürürlüğü 1 Temmuz'a ertelendiği için Kurumun hizmetlerinin aksamaması için yasaya eklenen maddelere göre, yetkili hastanelerden alınan ve muhtaç, güçsüz ve kimsesiz maaşı almak isteyenlere verilen sağlık kurulu raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilecek 3 uzman hekimden oluşan sağlık kurulunca karara bağlanacak. İhtiyaç halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından birden fazla sağlık kurulu oluşturulabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, satın aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin belgelerin incelenmesinde kurum dışından görevlendirilecek personele verilecek ücretin oranını artırılabilecek. Fatura inceleme ve kontrolünde örnekleme yöntemine gidilecek. Örnekleme yöntemi, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocakları, hastaneler, devlet üniversite hastaneleri, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile sağlık kurumu ve eczaneleri kapsayacak. Faturaların incelenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu dışından doktor ve eczacı görevlendirilebilecek. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunun temin edeceği sağlık hizmetlerinin bedelleri, elektronik ortamda faturalandırılarak, dayanağı belgelerle birlikte Kuruma gönderilebilecek. Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlardan alınan hizmetler, sözleşmede belirtilen tutarları geçemeyecek ve bu hizmetler için ayrıca fatura istenmeyecek.(ANKA)