Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Sağlıklı Yaşam Semineri

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Sağlıklı Yaşam Semineri

Çankırı Belediye Başkanlığı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Tarafından

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Sağlıklı Yaşam Semineri

Çankırı Belediye Başkanlığı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından

Kursiyerlere 'Sağlıklı Yaşam' konulu seminer verildi.

Meslek edindirme ve beceri geliºtirme kurslar?n?n yan? s?ra e?itim çal?ºmalar?na da a??rl?k veren Kad?n E?itim ve Kültür Merkezi taraf?ndan düzenlenen seminerde, kursiyerlere sa?l?kl? ve düzenli beslenme, güne ideal bir kahvalt? ile baºlaman?n önemi ve beslenme kaynakl? hastal?klar konusunda bilgiler verilerek ihmal edilen su tüketiminin kesinlikle unutulmamas? ö?ütlendi. Kursiyerler aras?ndan belirlenen 15 kiºiye vücut ya? ölçümü ve vücut kitle endeksi hesaplamas? uygulamal? olarak yap?larak, ideal kilo

konusunda ayr?nt?l? aç?klamalarda bulunuldu.

Belediye Baºkan? ?rfan Dinç, kursiyerlere meslek edindirme ve beceri kazand?rma kurslar? yan?nda kiºisel geliºimleri ve sa?l?klar?yla ilgili e?itimlerine de büyük önem verdiklerini söyledi.

(MD-BÖ-NÇ-Y)