Haberler

Kamuda tasarruf dönemi başladı! İşte madde madde yeni tedbirler

Güncelleme:

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken önlemler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede tedbirler çok sayıda başlık altında detaylı şekilde toplandı.

Genelge "Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması", "Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması", "Haberleşme giderler"', "Personel görevlendirmeleri", "Basın ve yayın giderleri, "Kırtasiye ve demirbaş alımları", "Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" gibi başlıklar içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri resmen başladı

TAŞINMAZ EDİNİLMESİ, KİRALANMASI VE KULLANILMASI

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak.

Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

RESMİ TAŞITLARIN EDİNİLMESİ VE KULLANILMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek.

Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuatına göre elektrikli taşıt satın alınabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirler arası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek.

Genelge kapsamında edinimine izin verilen taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle temin edilecek.

HABERLEŞME GİDERLERİ

Kamu kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkanlar çerçevesinde gözden geçirerek kaynakların verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya kullanım kısıtlamaları dahil her türlü tedbiri alacaklar.

Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

Tüm yazışmaların elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılması ivedilikle sağlanacak. Elektronik bilgi sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecek.

PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde yapılacak.

Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmelerde, bu amaçla tahsis edilmiş ödenek aşılmayacak.

BASIN VE YAYIN GİDERLERİ

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak. Bu dokümanlar elektronik ortamda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.

Zorunlu haller dışında üç yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, teşrifat, bilgisayar ve donanım benzeri demirbaş alımı yapılmayacak.

PERSONEL GİDERLERİ

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası ve kullanımı talebinde bulunulabilecek.

Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak.

Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içerisinde kullandırılacak.

Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak.

ENERJİ VE SU ALIMLARI

Kamu kurum ve kuruluşları enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemlerine uyacak.

Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler hızla uygulamaya geçilecek.

Kamu bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına azami gayret gösterilecek.

Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

AKSİNE HAREKET EDENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken önlemler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

Genelgenin hükümleri, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından hassasiyetle izlenecek ve denetlenecek, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacak.

GENELGEYE UYGUN OLMAYAN İHALELER İPTAL EDİLECEK

Genelge yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek, genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

İlgili genelgenin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, belediyeler bakımından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

ACİL DURUMLAR KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar genelgenin kapsamı dışında tutulacak.

Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecek. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle temini amacıyla ortak alım yoluyla tedariki yaygınlaştıracak.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

500

Yorumlar (43)

Ahmet AKGÜL:

şunu 15 yıl önce neden yapmadınız, nefsinize ağır geldi dimi?

394
7
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

İTİBARDAN TASARRUF EDEMEDİLER MAALESEF...

yanıt166
yanıt5
Dilek Usta:

Zengin yaşamayı bir bırakabilsek Bir bizde var bu Zengin olmayıp ama öyle yaşamak ve konuşmak Üsten üsten konuşmak

191
16
yanıtYanıtla
Muharrem Dink:

Helal olsun size ne güzel tespit.

yanıt44
yanıt6
Hasan Turk:

Sahlanan bir ulkeyiz niye zengin yasamayalimki.heryerrden dogslgaz petrol cikmadimi uzsya bile ciktik fakirmi yasayalim.

yanıt45
yanıt17
Erkan Can :

yalandan hareketler.. sarayın giderleri bir kuruş kısıldı mı ? bakanların milletvekillerinin harcamalarına tedbir geldi mi ? özel jetler araç konvoylarıyla ilgilili bir şey var mı ? olanlar şu müdür ve daha alt seviye devlet memurları bir miktar tasarruf yapacak.!

163
14
yanıtYanıtla
Rafet Bayar:

en fazla 6 ay, 6 ay sonra herşey eskisi gibi devam eder,

138
9
yanıtYanıtla
Miharbi mediç :

Üç ay bile sürmez, tasarruf aşağıdan yukarı değil,yukarıdan aşağı olur 1 bakan etrafında 50 kişi 50 araç-1 milletvekili etrafında 15 adam 5 araç,maaş yan ödemelerle 150bin TL çifte emeklilik hiç biri bu imkanları bırakmaz bırakamaz

yanıt41
yanıt0
Doğru Söz:

Kamuda birden fazla görevlendirme ile birden fazla maaş alan ayrıcalıklı(torpilli) personellere hiç dokunulmamış. Böyle tasarruf olmaz. Ayrıca kamu personelinin senelik izinlerinin yıl içinde kullandırılmasının kamu tasarrufu ile ne alakası var, onu da anlayamadım. Hak edilen izin kullanılmaz ise ikinci yıl yanıyor zaten.

118
5
yanıtYanıtla
Ne Demeli:

İzinle tasarruf arasında ki bağlantıyı memurlar için doğru tespit etmişsiniz fakat kamu işçisinde olay farklı kullandırılmaz ve unutulursa emekli olduğunda ciddi bir nakite dönüşüyor. Birde izin yıl içinde kullanılmaz ise memurlarda bir sonraki seneye devreder yanmaz yani, 2. senenin sonunda bir önceki sene yanar.

yanıt17
yanıt7
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title