Türk Malı İmajı İçin Türkiye Tanıtım Grubu Kuruldu

İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için faaliyet gösterecek Türkiye Tanıtım Grubu kuruldu.

Türk Malı İmajı İçin Türkiye Tanıtım Grubu Kuruldu

Ekonominin önemli ayaklarından biri olan ihracatın artırılması ve Türk ürünlerinin yeni pazarlara ulaştırılması için verilen çabalara bir yenisi eklendi. Değişik sektörlerde kurulan ancak çalışma usüllerindeki tartışma nedeniyle kapatılan tanıtım gruplarının yerine Türkiye Tanıtım Grubu (TTB)kuruldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için faaliyet gösterecek. TTG, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde imaj güçlendirmesine çalışacak.

BAŞKANLIK GÖREVİ TİM'DE

TTG'nin organlarından Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleriyle Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdüründen oluşacak. Danışma Kurulunun başkanlığını TİM Başkanı yürütecek. Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planını Bakanlığa sunmak üzere karara bağlayacak, TTG'nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleyerek Bakanlığa sunacak, yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Bakanlığa iletecek.

BÜTÇENİN YÜZDE 20'Sİ TANITIMA

Yönetim Kurulu ise TİM Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından Bakanlıkça belirlenen 3 üye, TİM'in teklifi ve Bakanlık onayıyla belirlenen TTG'nin faaliyet alanına giren konularda uzman 3 üye ve Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisinden oluşacak. TTG'nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından sağlanacak. Yıllık bütçenin en fazla yüzde 20'si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecek.