2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

07.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:06
2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak...

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak bir degˆis¸ikligˆin faydalı olacagˆını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bilgiç, 27. dönemde TBMM Bas¸kanlıgˆına 2 bin 332 kanun teklifinin sunulduğunu bildirdi.

Genel Kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlas¸tığını, 1'inin de I·çtüzük degˆis¸ikligˆi olduğunu belirten Bilgiç, "2 bin 209 kanun teklifi, ilgili komisyonlardadır. Ayrıca degˆis¸ik konularda 48 TBMM Kararı alınmıs¸tır." dedi.

Denetim faaliyetleri kapsamında; Bas¸kanlıgˆa verilip is¸leme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320'sinin cevaplandırıldığını, digˆerlerinin is¸leminin devam ettiğini dile getiren Bilgiç, "Bas¸kanlıgˆa 10 genel görüs¸me önergesi verilmis¸ olup, bunlar Genel Kurul gündeminde yer almaktadır. Yine, Bas¸kanlıgˆa gelip is¸leme alınan 2 bin 56 Meclis aras¸tırması önergesinden 2 bin 1 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 aras¸tırma önergesi, konusuna göre birles¸tirilerek TBMM Genel Kurulunda görüs¸ülüp kabul edilmis¸ ve 6 Meclis aras¸tırması komisyonu kurulmus¸tur." ifadelerini kullandı.

KI·T Komisyonunun, 2011-2014 ve 2015-2016 yılı raporlarını bastırarak milletvekillerine dagˆıttığını, Cumhurbas¸kanlıgˆına gönderdiğini ve web sayfasında yayımladığını aktaran Bilgiç, komisyona sunulan 2017 yılı Sayıs¸tay denetim raporlarının, aralık ayında sunulacak 2018 yılı Sayıs¸tay denetim raporları ile beraber ocak ayı içerisinde görüs¸ülmeye bas¸lanacağını bildirdi.

Bilgiç, 2018 yılı dıs¸ denetim raporları kapsamında Sayıs¸tay tarafından hazırlanarak Bas¸kanlıgˆa sunulan Genel Uygunluk Bildirimi, Dıs¸ Denetim Genel Degˆerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Degˆerlendirme Raporu,? Mali I·statistikleri Degˆerlendirme Raporu,? Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ve ?189 kamu idaresine ilis¸kin denetim raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini kaydetti.

Bilgiç, "Ayrıca yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı bir zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak bir degˆis¸iklik faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 117 birles¸imde 452 oturum yapıldığı, birles¸imlerde, 789 saat 41 dakika çalıs¸ıldığı ve toplam 33 bin 469 sayfa tutanak tutulduğu bilgisin veren Bilgiç, İhtisas ve Meclis Aras¸tırması Komisyonlarında ise bin 15 saat 46 dakika çalıs¸ıldığını ve toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutulduğunu anlattı.

Dış ilişkiler

İkili ve çok taraflı ilis¸kilerin güçlendirilmesine katkıda bulunma gayesiyle TBMM'nin, digˆer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kurulus¸larla temaslarını yogˆun biçimde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, TBMM'nin üye oldugˆu 12 parlamenter asamble ile bölgesel ilis¸kiler, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdindeki ilis¸kilerin yeni bir hız kazandığını söyledi.

Bilgiç, 2019 yılında TBMM Bas¸kanlıgˆı olarak 150 civarında uluslararası faaliyet gerçekles¸tirildiğini dile getirerek, "Önceki dönemde 132, yeni dönemde ise 144 ülkeyle dostluk grubu kurulmus¸tur. Söz konusu dostluk grupları parlamenter diplomasiyi zenginles¸tirmekte; ayrıca Türkiye'nin etkinlik cogˆrafyasının genis¸lemesine katkı sagˆlamaktadır." diye konuştu.

TBMM'nin, birçok uluslararası faaliyetin yanı sıra, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Afganistan, Pakistan, Rusya Meclis Bas¸kanları ile Çin Meclis Bas¸kan Yardımcısının katıldıgˆı "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bagˆlantılılıgˆın Güçlendirilmesi Konulu Üçüncü Meclis Bas¸kanları Konferansı"na I·stanbul'da ev sahipligˆi yaptığını hatırlatan Bilgiç, "Toplantı sonunda kabul edilen ortak bir bildiriyle terörle mücadele konusundaki kararlılıgˆımız bir kez daha vurgulanmıs¸tır. Söz konusu ülkelerle is¸ birligˆini kurumsallas¸tırmaya, bölgesel barıs¸ ve istikrara katkı sagˆlamaya yönelik bu giris¸imin bir 'Asamble' kurulmasına dönüs¸mesi için gösterdigˆimiz etkin çaba, önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"TBMM'nin yürüttügˆü çok yönlü parlamenter diplomasinin bir yansıması olarak bu dönemde, Latin Amerika ülkeleri ile is¸ birligˆimiz yeni bir boyut kazanmıs¸tır. Bu çerçevede S¸ili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye oldugˆu AND Parlamentosu ile TBMM arasında 29 Agˆustos 2019 tarihinde Kolombiya'da 'Siyasal Diyalog ve Parlamentolar Arası I·s¸ Birligˆi Çerçeve Anlas¸ması' imzalanmıs¸tır.

Böylece TBMM, AND Parlamentosuna gözlemci üye olarak kabul edilmis¸tir. Söz konusu üyeligˆimiz ile Latin Amerika ülkelerinde, 1915 olaylarına ilis¸kin ülkemiz aleyhine gündeme getirilen mesnetsiz iddiaların önünün alınması yolunda da önemli bir adım atılmıs¸ oldu. Zira 2016 yılında AND Parlamentosu tarafından kabul edilen bir sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı, Bogota Büyükelçiligˆimiz ve dönemin Meclis Bas¸kanı I·smail Kahraman'ın ısrarlı giris¸imleri neticesinde bir ay gibi kısa bir süre içerisinde geri çektirilmis¸tir.

Bu dönemde; Asya Parlamentoları Asamblesi (APA), Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz I·çin Birlik Parlamenter Asamblesinin (AI·BPA) bas¸kanlıklarını yürütmekteyiz. Ayrıca TBMM, yeni parlamenter forumların kurulmasına da öncülük etmektedir. Bu minvalde, TBMM'nin giris¸imleri sonucunda bölgesel güvenligˆe dönük tehditlerle mücadele etmek ve enerji güvenligˆine yönelik is¸ birligˆini artırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında s¸ahsımın da es¸ bas¸kanı oldugˆu 'Bakü Diyalog ve I·s¸ Birligˆi Platformu' kurulmus¸tur. Söz konusu platformun üye sayısının artırılması ve Parlamenter Asambleye dönüs¸türülmesine yönelik çalıs¸malarımız, Azerbaycan ve Almanya tarafı ile koordineli olarak yürütülmektedir."

Bilgiç, Meclisin son bir yıl içinde yogˆun bir parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttüğünü ve Türkiye'nin etkinlik cogˆrafyasının gelis¸iminde ciddi roller üstlendiğini vurguladı.

?- 6 bin 47 yeni kitap

2019 yılında 79 bin 584 okuyucuya kütüphane hizmeti verildiğinin altını çizen Bilgiç, TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 6 bin 47 yeni kitap eklenerek toplam kitap sayısının 320 bin 232'ye, toplam yayın sayısının ise 403 bin 943'e yükseltildiğini bildirdi.

Bu yıl dijitalles¸tirme faaliyetleri kapsamında 276 adet kitabın dijitalles¸tirildiğini ve toplam dijital kitap sayısının 5 bin 453'e ulas¸tığını belirten Bilgiç, "Ayrıca dijitalles¸tirilmis¸ kurum yayınları bas¸ta olmak üzere 2 bin 670 elektronik yayın, TBMM Açık Eris¸im Sistemi üzerinden aras¸tırmacıların hizmetine sunulmus¸tur. Yıl içerisinde Açık Eris¸im Sistemi'nden 204 bin 343 aras¸tırmacı yararlanmıs¸tır." şeklinde konuştu.

Ars¸iv hizmetleri kapsamında; I·stiklal Mahkemeleri ars¸iv belgeleri üzerindeki proje çalıs¸masının devam ettiğine dikkati çeken Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar I·stanbul, El-Cezire, Eskis¸ehir, Isparta ve S¸ark I·stiklal Mahkemesi ars¸iv belgeleri kitap olarak yayımlanmıs¸tır. Çalıs¸ma ayrıca internet üzerinden de aras¸tırmacıların hizmetine sunulmus¸tur. Ankara 2 I·stiklal Mahkemesi ars¸iv belgeleri kitap olarak baskıya verilmis¸ olup, digˆer ars¸iv belgeleri de proje kapsamında yayımlanacaktır. I·stiklal Madalyaları ars¸iv belgeleri ile Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları'nın da en kısa sürede internet üzerinden aras¸tırmacıların hizmetine açılması planlanmaktadır."

Bilgiç, 2020 yılı bütçe teklifinin, 2019 yılı bas¸langıç ödenegˆi olan 1 milyar 816 milyon 197 bin liraya göre yüzde 3,8 oranında azalarak, 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olduğunu hatırlatarak, "2019'a göre 2020 bütçesindeki 68 milyon 408 bin liralık azalıs¸, Milli Saraylar I·daresi Bas¸kanlıgˆına devredilen 868 personel giderleri ile Yeni Halkla I·lis¸kiler Binasıyla ilgili ödenegˆin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almamasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

?(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet

Haberler

title