Ankara: Bakan Şener, 9. Kalkınma Planı'nı Tbmm Plan Bütçe Komisyonu'na Sundu

Ankara: Bakan Şener, 9. Kalkınma Planı'nı Tbmm Plan Bütçe Komisyonu'na Sundu

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ilk kez 7 yıllık hazırlanan 9. kalkınma planını TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sundu. Plana göre Türkiye 2013 yılında yaşlanacak ve nüfus daha az artacak. 2013 yılında nüfus 79 milyon kişiye ulaşacak. Demografik yapı konusunda Türkiye'de bazı değişiklikler olacak. Nüfusun yaş grubu yapısında önemli değişiklikler bekleniyor. Buna göre 2005 yılından itibaren düşmeye başlayan ve 2006 yılında yüzde 28.1 olması beklenen 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının 2013 yılında yüzde 25.3 tahmin ediliyor.

Ankara: Bakan Şener, 9. Kalkınma Planı'nı Tbmm Plan Bütçe Komisyonu'na Sundu

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ilk kez 7 yıllık hazırlanan 9. kalkınma planını TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sundu. Plana göre Türkiye 2013 yılında yaşlanacak ve nüfus daha az artacak. 2013 yılında nüfus 79 milyon kişiye ulaşacak. Demografik yapı konusunda Türkiye'de bazı değişiklikler olacak. Nüfusun yaş grubu yapısında önemli değişiklikler bekleniyor. Buna göre 2005 yılından itibaren düşmeye başlayan ve 2006 yılında yüzde 28.1 olması beklenen 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının 2013 yılında yüzde 25.3 tahmin ediliyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na 7 yıllık bir perspektif içeren 9. Kalkınma Planı'nı sundu. 9. planın 2007 yılında başlamasının planlandığını belirten Bakan Şener, "Yeni plan Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirileceği dönüşümleri ortaya koyacak temel strateji dökümanı olarak ele alınmıştır" dedi. Planın geniş kapsamlı ve ayrıntılı değil makro dengeler gözetilerek, sorunların önceliklendiren, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan, böylece öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine imkan verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran nitelikte bir plan tercih edildiğini kaydetti. Yeni yaklaşım uyarınca uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verildiğini anlatan Şener, 9. planın bir diğer özelliğinin de katılım öncesi ekonomik program ve uyum için stratejik çerçeve gibi AB üyelik sürecinin gerektirdiği dökümanların yanında, başta orta vadeli program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin de temel dayanağını oluşturulması olduğuna işaret etti. Bakan Şener, "Önümüzdeki yedi yıllık dönemde izlenecek ana strateji ve politikaları belirleyen 9. Kalkınma Planı, bir yandan halkımızın refahının arttırılmasını, diğer yandan ise AB ortalamalarına yakınsamayı sağlayacaktır. 9. Kalkınma Planı'nın vizyonu istikrar içinde büyüme, gelirlerini daha adil paylayan, küresel rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

PLANLI DÖNEMDE VERİLER

Devlet Bakanı Şener'in açıklamalarına göre planlı döneme ilişkin bazı beklenti rakamları şöyle gerçekleşecek:

"2013 yılında milli gelir 800 milyar dolar. 2013 yılında kişi başına gelir 10 bin 100 dolar. 2013 yılında satın alma paritesi 15 bin 332 dolar. Tarım sektöründeki yıllık ortalama büyüme 3.6 olacak, katma değer içindeki payı 2013 yılı itibariyle 7.8 olacak. Planlı dönemde hizmetler sektörünü de yıllık ortalama yüzde 7.3 büyümesi ve 2013 yılında katma değerden yüzde 65 oranında pay alması öngörülüyor. 2013 yılında eğitim yatırımlarının kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payı 21.9 seviyesine yükselecek. 2013 yılında sağlık sektörünün kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payı 8.6'ya ulaşacak. 2013 yılında İhracat 210 milyar dolar seviyesine ulaşacak. 2013 yılında ithalat 275 milyar dolar seviyesine ulaşacak. 2013 yılında dış ticaret hacmi 470 milyar dolara ulaşacak. 2013 yılında cari işlemler açığı yüzde 3 seviyesinde gerileyecek. (2005 yılında cari işlemler açığı 6.4 olarak gerçekleşti.) 2013 yılında turizm gelirleri 9.3 oranında artacak ve 36,4 milyar dolara ulaşacak. Planlı dönem boyunca 12.1 milyar dolar civarında yıllık ortalama doğrudan yabancı sermaye girişi bekleniyor. 2013 yılında genel devlet harcamalarının GSMH içindeki oranı 36.17e düşecek. (2006 yılında yüzde 45.1 olması öngörülüyor.) 2013 yılında, Merkez Bankasının uygulayacağı enflasyon hedeflemesi politikası çerçevesinde, 2005 yılında 7.7 oranında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3 seviyesine düşürülecek. Dalgalı kur rejimi devam edecek. 2013 yılında, 2006 yılı beklentisi 9.6 olan tarım sektörünün katma değer içindeki payının 7.8'e düşmesi bekleniyor. 2013 yılında, 2006 yılı beklentisi yüzde 28 olan hayvancılık üretiminin toplam tarım üretimi içindeki payının yüzde 37'ye yükselmesi öngörülüyor. 2013 yılında bölünmüş yol sırasıyla 15 bin kilometreye, kaplama yol 15 bin 500 kilometreye çıkarılacak. Planlı dönemde internet kullanıcı yoğunluğunun yıllık ortalama yüzde 17 oranında artması ve yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarılması öngörülüyor. 2013 yılında Araştırma Geliştirme (ARGE) harcamalarının GSMH içindeki payı yüzde 2'ye yükselecek. (2006 için binde 8 öngörülüyor.) 2013 yılında nüfus 79 milyon kişiye ulaşacak."

Planlı dönemde ayrıca, demografik yapı konusunda Türkiye'de bazı değişiklikler olacak. Nüfusun yaş grubu yapısında önemli değişiklikler bekleniyor. Buna göre 2005 yılından itibaren düşmeye başlayan ve 2006 yılında yüzde 28.1 olması beklenen 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının 2013 yılında yüzde 25.3 tahmin ediliyor. Öte yandan 15-64 yaş grubunu kapsamayan çalışma çağı nüfusunun ve 65 yaş üstü yaşlı nüfusun payının Planlı dönemde artmaya devam etmesi ve 2013 yılında sırasıyla yüzde 66'dan yüzde 68.2'ye ve yüzde 6'dan yüzde 6.5'e ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA