Giriş Tarihi: 16.04.2024

ULUDAĞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Osmangazi

Yunuseli

Arsa

7485

4

536,65

536,65

1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam ön bahçe 5 m 2 kat konut alanı.

3.711.000,00

742.000,00

29.04.2024

13:30

2

Bursa

Osmangazi

Sırameşeler

3 Katlı Kargir Bina

2515

20

150,71

150,71

1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 5 m çekme mesafeli E:1,50 Hmax:15,50 yapılaşma koşullu blok nizam ticaret alanı

3.700.000,00

740.000,00

29.04.2024

14:30

3

Bursa

Nilüfer

Görükle Kurtuluş

Tarla

5704

123

6.166,00

6.166,00

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

22.506.000,00

4.501.200,00

29.04.2024

15:00

4

Bursa

Nilüfer

Yolçatı

Arsa

7693

5

1.778,83

1.778,83

1/1000 Ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı

16.900.000,00

3.380.000,00

30.04.2024

10:00

5

Bursa

Nilüfer

Gökçeköy

Arsa

8138

10

557,67

557,67

1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Serbest Nizam 2 Kat Konut Alanı

4.200.000,00

840.000,00

30.04.2024

10:45

6

Bursa

Nilüfer

Gökçeköy

Arsa

8123

2

563,49

563,49

1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,35, Kaks:0,70 Yapılanma koşullu Konut Alanı.

4.000.000,00

800.000,00

30.04.2024

11:30

7

Bursa

Nilüfer

Gökçeköy

Arsa

8140

4

1.028,99

1.028,99

1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Serbest Nizam 2 Kat Konut Alanı

7.720.000,00

1.544.000,00

30.04.2024

13:30

8

Bursa

Nilüfer

Gökçeköy

Arsa

8136

6

561,26

561,26

1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Serbest Nizam 2 Kat Konut Alanı

4.210.000,00

842.000,00

30.04.2024

14:15

9

Bursa

Nilüfer

İhsaniye

Arsa

2507

7

1.152,03

1.152,03

1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı

36.680.825,00

7.336.165,00

30.04.2024

15:45

I- a)- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

b)- İhalelerden 1. ve 2. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

c)- İhalelerden 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. sıradaki  taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat Bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974)belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555)vekâletnameyi vermeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI-  İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VIII- Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.

IX- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.             

X- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

XI- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye ücreti ihale üzerinde kalan istekliden peşin olarak alınacaktır.

XII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00  Dahili 124, 167                                                                                                                                  İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02013210
#ilangovtr
title