Giriş Tarihi: 15.04.2024

TARSUS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN / TARSUS İLÇE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

S.NoMahallesiMevkiiAdaParselCinsiİmar DurumuYüzölçümü (m²)Hazine HissesiTahmini Bedel (TL)%30 Geçici Teminat  (TL)İhale Gün ve Saati
1KeşliDevelik101366Ham Toprakİmarsız13.111,20 m²Tam3.550.000,001.065.000,0026.04.2024 / 09:30

AÇIKLAMALAR:     

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedel ve geçici teminat bedeli belirtilen mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın satış ihalesi ; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Tarsus Hükümet Konağı, Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;    

a)-Geçici Teminat Bedelini Fevziçakmak Mahallesi Adana Bulvarı No:57/2 2.Kat Tarsus/MERSİN adresinde bulunan Tarsus Malmüdürlüğü  Veznesine (Yeni Kaymakamlık Binası) veya Ziraat Bankasında Tarsus Şubesi nezdinde bulunan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR74 0001 0002 3800 0010 0054 91 no.lu hesabına  (Mahalle ada, parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin T.C.Kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedelinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.   

b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi),    

c)-Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,     

d)-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.     

3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Tarsus Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

4-İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.  

5-Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, 4706 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.  

6-Taşınmaz satış işleminden KDV alınmayacak ve 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 

7-Herhangi bir ihalenin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatte devam edilir.   

8-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

9-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

10-İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve mersin.csb.gov.tr adresinde ayrıca görülebilir.                          

İLAN OLUNUR. 

Basın No: ILN02010060
#ilangovtr
title