Giriş Tarihi: 15.05.2024

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

KULLANILMIŞ MEKANİK SU SAYAÇLARI KARŞILIĞINDA YENİ SU SAYAÇLARI ALINACAKTIR

KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ
Kullanılmış mekanik su sayaçları karşılığında yeni su sayaçları alımı KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:56  42060 Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi     : bilgi@koski.gov.tr              
2-İhale konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 80.000 kg mekanik kullanılmış soğuk su sayacı ile değiştirilerek yeni DN20 anma çaplı mekanik soğuk su sayacı alımı
b) Muhammen bedel :  10.399.925,00 TL
c) Geçici teminat :  312.000,00 TL
d) Teslim yeri : KOSKİ  SELÇUKLU TESİSLERİ
e) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;  30 takvim günü
3- İhalenin
a) Teklif zarflarının teslim edileceği yer: KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No:38 Selçuklu/KONYA
b) Yapılacağı yer: KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No.38 Selçuklu/KONYA
c) Tarihi ve saati : 27.05.2024 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2014/32/AB Tip Onay Belgesi ve Üretim Kalite Güvencesini esas alan Tipe Uygunluk Belgesi,
4.2.2 Sayaçların IP68 veya üzeri Koruma Sınıfı Belgesi,
4.2.3 İhale konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış TS EN ISO 4064 -1 Su Sayaçları Standardına Uygunluk Belgesi,
4.2.4 Teklif edilen sayaçlara ait kullanılan plastik malzemeler ile suyla temas halinde olan kaplama malzemelerinin insan sağlığına zararlı olmadığına dair Ülkemizden veya Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sağlık Bakanlıklarından veya Akredite edilmiş kurumlarından alınmış içme suyuna uygunluk belgesi (hijyenik sertifikası) sunulması zorunlu olup sadece sayaçta kullanılan boyanın uygunluk sertifikasının sunulması yeterli değildir.
4.2.5 Teklif edilecek sayaçlara ait imalatçı firmanın imalatıyla ilgili ölçü, tolerans, kalite, test izolasyon vs. hususlarını belirtilen katalog, prospektüs ve belgeleri,
4.2.6 Verilecek sayaçların hangi firmaya ait olduğu ve bu firmadan alınmış bayilik, temsilcilik veya bu ihaleye iştirak belgesi,
4.2.7 İstekli, sayaçlara ait kalibrasyon ve test işlemlerini kendi bünyesinde veya herhangi bir kurum veya kuruluş bünyesinde yapması/yaptırması halinde test işlemlerinin yapıldığı laboratuvarın TÜRKAK veya Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınmış TS EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi,
4.2.8 İstekliler, şartnameye uygun teklif verecekleri sayaçlara ait 1 (bir) adet numune sayaç (test sonuçları ile birlikte) ve 1 (bir) adet iç mekanizmayı ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir. Numune sayaçta KOSKİ yazısı ve amblemi aranmayacaktır. Numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ; İdarece verilecek kullanılmış sayaç karşılığı en fazla yeni sayaç verilen tekliftir.  
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, ihalenin yapılacağı adreste görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. İhaleye gireceklerin idareden doküman temin etmesi zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri  için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler en az yukarıda belirtilen tutar kadar geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatların geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olacaktır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta dilediğine yapmakta kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte serbesttir.
Basın No: ILN02028148
#ilangovtr
title