Giriş Tarihi: 15.04.2024

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT

AMBALAJ ATIĞI AYRIŞTIRMA TESİSİ MAKİNE VE EKİPMANLARI

SATIŞI İŞİ İHALE İLANI

1. İhalenin konusu:

1.1. İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kavaklı Mahallesi Hayati Sokak No:44 Adresinde Yediemin tutanağı ile DİSAN Firmasının deposunda bulunan bütün makine ve ekipmanların (Şartnamede yazan ekipmanların) bir bütün şekilde satışı.

2. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

2.1. İhale, 30.04.2024 Salı günü saat 15.10’da Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:70/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. İdarenin Yetkisi:

3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4. Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli:

            4.1. İhale konusu işin muhammen bedeli 23.020.000,00 TL + KDV(%20) (YirmiÜçMilyonYirmiBinTürkLirası+KDV)’dir.

            4.2. Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü 690.600,00 TL. (AltıYüzDoksan BinAltıYüzTürkLirası)’dır.

            4.3. İhale, 2886 Sayılı DİK’in 35 (a) maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

5. İhale şartnamesinin temini:

5.1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinden 2000,00 TL (İkiBinTürkLirası) bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

6.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı:

6.1 Dilekçe,

6.2 Tebligat için adres beyanı,

6.3 Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2 İmza beyannamesi,

6.4 Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

6.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6.10-İhaleye başvuracak istekli şartname ekindeki listede belirtilen tüm ekipmanların yerinde eksiksiz olduğunu gördüğüne dair İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından alınacak yazılı belgeyi imzalayarak hazırlamış oldukları ihale dosyasına koyacaktır.

6.11- Şartnamesi mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde 2000,00 TL (İkiBinTürkLirası) bedel karşılığında görülebilir.

a-Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA

b-Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4931-4956

6.12 İsteklilerin, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını, 30.04.2024 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılamayacak olanlar:

7.1. 2886 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02013700
#ilangovtr
title