Giriş Tarihi: 15.05.2024

İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İstanbul Anadolu31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS: 2021/201 Esas
DAVALI: AYLA AKAY-BAYBURT ili, MERKEZ ilçesi, OZANSU mah/köy, 135 Cilt, 26 Aile sıra no, 44 sırada10325333370 TC kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, KEMAL ve GÜLLÜ'den olma, 25/05/1980 doğumlu.
Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar MURAT KAYIŞ, AYLA AKAY aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 11.12.2023 tarih 2021/201 Esas 2023/668 Karar sayılı gerekçeli kararıyla; davanın ön şartı yokluğu nedeniyle reddine dair karar verilmiştir.
Davacı vekili 29.01.2024 tarihinde sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesinde özetle; Mahkememiz kararının kaldırılarak, alacaklılara zarar vermek kastıyla yapılan Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Esmahanım köyü, 130 ada, 18 parselde kayıtlı fındık bahçesi nitelikli taşınmaz, Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Esmahanım köyü, 145 ada, 2 parselde kayıtlı fındık bahçesi nitelikiltaşınmaz, Düzce ili, Akçakoca Mahallesi, Karatavuk köyü, 149 ada, 25 parselde kayıtlı, iki katlı ahşap ev ve samanlık ve fındık bahçesi nitelikli taşınmaz ile Düzce ili, Merkez ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, 134 ada, 40 parselde kayıtlı, fındık bahçesi nitelikli taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun müvekkili bakımından İİK. 277. ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptalini, davanın 3.Şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ettiği kanısına varılması halinde ise değerler nispetinde alacaklarının faiz ve ferileri ileyapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
Gerekçeli kararı iki haftalık süre içinde Mahkememize ibraz edilecek yasa yolu talepli dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceğiz, istinaf başvuru dilekçesine iki haftalık süre içinde cevap verebileceğiniz;
Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 19/04/2024

Basın No: ILN02031760
#ilangovtr
title