Giriş Tarihi: 03.04.2024

ÇUMRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 T.C. ÇUMRA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO   : 2024/234 D.İş

HAKİM   : Yavuz TEKİN  212251

KATİP   : Özge SAYAN  308104

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04/03/2024 tarih ve 2022/1557 Soruşturma sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Hakimliğinizin 02/11/2023 tarih, 2023/781 D.iş numarası ile Uğur Özen (T.C.36553554882) isimli şahsın S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifine kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Gelinen aşamada kayyımın usule aykırı işlemlerde bulunduğu, soruşturmayı sürüncemede bıraktığı, görevin gereklerine uygun davranmadığı gerekçesiyle, ayrıntılı bir şekilde açıklama yapılarak görevine son verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,  Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada  S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi hakkında tanzim edilen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 23/06/2023 tarihli Denetim Raporu ile gelinen aşama itibariyle, mevcut kayyımın görevini tam olarak ifa edemediği veya bilerek ihmal edildiği yönünde somut bulguların bulunması nedeniyle mevcut kayyım olan Uğur Özen (T.C.36553554882) isimli kişinin kayyımlık görevinin kaldırılması uygun görülmüştür.

Bu hususta yeni kayyım tespiti açısından Konya Serbest Muhasebeciler Odasına müzekkere yazılarak kayyım isim, kimlik ve kıdem durumunun bildirilmesi istenilmiştir. Mahkememizce kıdem durumu uygun görünen kayyım adaylarından T.C:41770674466 kimlik numaralı Serkan ARIKAN ile mahkememizce yapılan telefon görüşmesinde ilgili kooperatif ile ilgisinin veya husumetinin bulunmadığı anlaşılmakla mahkememizce S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi'ni hem muhasebesel açıdan hemde tecrübe açısından temsile uygun olacağı kanaati oluşmuş, görevde olduğu süre boyunca bir aylık net asgari ücret tutarında kayyımlık ücretin kooperatif bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilmesi, dolayısıyla kayyım değişikliği uygun görülmüştür.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04/03/2024 tarih ve 2022/1557 soruşturma sayılı talebinin KABULÜ ile

2-) S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi'ne mahkememizin  02/11/2023 tarih, 2023/781 D.iş numarası ile atanan T.C.36553554882 T.C.Kimlik numaralı UĞUR ÖZEN'İN KAYYIMLIK GÖREVİ SONLANDIRILMASINA,

3-) Karar tarihi itibariyle S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi mevcut yönetici, temsilci, şirket müdürü, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin tamamının şirketi temsil ve ilzam yetkileri için şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak 41770674466 T.C. Kimlik numaralı SERKAN ARIKAN'IN KAYYIM OLARAK ATANMASINA,

4-) CMK'nın 133/1. maddesi uyarınca yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma VERİLMESİNE,

5-)  CMK'nın 133/2. maddesi uyarınca kayyıma yapacağı işin ağırlığı dikkate alınarak aylık net asgari ücret tutarında kayyımlık ücretin kooperatif bütçesinden KARŞILANMASINA/ÖDENMESİNE,

5-) CMK'nın 133/2. maddesi uyarınca soruşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat karanının verilmesi halinde, ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın tamamının, kanuni faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden KARŞILANMASINA,

6-) CMK'nın 133/3. maddesi uyarınca ilgililerin atanan kayyımın işlemlerine karşı görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ve 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun Hükümlerine göre BAŞVURABİLMESİNE,

7-) CMK'nın 133/1. maddesi uyarınca kayyım tayinine ilişkin kararın ilgililere tebliğine, Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye genelinde yayı yapan bir gazetede Cumhuriyet Başsavcılığınca İLANINA,

8-) Kayyım atandığına dair tüm resmi ilan ve yazışmaların ve kayyımlara ilişkin tebligat işlemlerinin bulunacak Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla YAPILMASINA,

9-)  Evrakın ikmali için Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE,

Dair, CMK'nın 268 maddesi gereğince 7 gün içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirmek koşulu ve zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile  Konya Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi. 04/03/2024

Basın No: ILN02012112
#ilangovtr
title