Giriş Tarihi: 16.04.2024

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.MİLLİ EMLAK DAİ.BŞK.TOROS EMLAK MÜD.

İLAN

ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Fiili Durumu

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Sütçüler

26617

3

2.000,00

1.089/2.000

İşgalsiz

Arsa

Konut Alanı

15.246.000,00 TL

1.524.600,00 TL

29.04.2024

11:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mal  Antalya Defterdarlığının bulunduğu Hizmet binasının Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı No:2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde  Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünde satışa çıkarılacak olup;  İhale Defterdarlık binasının zemin katında bulunan Toros Emlak Müdürlüğü Müdür odasında yine yukarıda belirtilen tarih ve saatde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile  yapılacaktır

2- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır, taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1 (yüzde bir) , 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

3-İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Ada, parsel numaralarını belirtir geçici teminat makbuzu, (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) ve banka teyit yazısının ibraz edilmesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

c) Başkası adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname aslı,

d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapılacağı 2024 yılı içinde  alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi (belge asıllarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir.

f) Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

g) İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- Taşınmaz ile ilgili ihaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Antalya Defterdarlığı hizmet binasında bulunan Toros Emlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: Toros Emlak Müdürlüğü 0 (242) 237 84 01 –Dahili 2808-2817

Basın No: ILN02009612
#ilangovtr
title