Giriş Tarihi: 16.04.2024

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.KORKUTELİ MİLLİ EMLAK ŞEF

KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No

TAŞINMAZ NO

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hisse Oranı

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

07120116680

Küçükköy Mahallesi

384

12

6.675,35m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 planda tarım alanı ve yol

Mesken ve ağıl amaçlı kullanılmaktadır.

4.228.005,00 TL

422.800,50 TL

26/04/2024

15:15

Yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 36'ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile  satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler

1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesi veya Ziraat Bankasına (Korkuteli Malmüdürlüğünün 10005055 nolu hesaba) yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

2- Son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri ve Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri

3-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.)  özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)

4-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin  ek olarak  İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2024 yılında alınmış sicil kayıdı. Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2024 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname  ile  imza sirkülerini vermeleri  ve Vergi Numarası bildirmeleri.

AÇIKLAMALAR

1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

2- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istendiği takdirde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.

3-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. 

6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.

7- Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0 242 653 40 41 nolu telefondan öğrenilebilir.

8-  Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9- Satış Bedelleri Üzerinden 5.000.000TL'ye kadar %1(yüzdebir), 5.000.000 TL den 10.000.000TL ye kadar %05 (bindebeş), 10.000.000 TL aşan kısmı için %025 (onbindeyirmibeş) oranında Döner Sermaye İşletme Bedeli tahsil edilecektir.

10- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgelerin komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)

Basın No: ILN02011820
#ilangovtr
title