Giriş Tarihi: 22.04.2024

ALANYA BELEDİYE BŞK.

T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  35/a  maddesi gereğince  Kapalı  Teklif Usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle  ihaleye çıkarılmıştır

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No

Taş. M²’si

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Kira Süresi (Yıl)

Yıllık Kira Bedeli TL

Toplam Kira Bedeli TL

Geçici Teminat TL

Cayma Tazminatı TL

İhale Saati

1

2813

Mahmutlar Mahallesi D-400 Bulvarı Üzeri Caddesi No:97 Akaryakıt İstasyonu

3

8.500.000-

 25.500.000-+KDV

765.000-

 2.550.000-

10.00

3-İhale 02/05/2024 tarihinde Belediye Encümen  Toplantı  Salonunda  yapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı suretini, b) İkametgah ilmühaberini, c)Geçici ve ek teminatı d) sabıka kaydını e) İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesi f) İmza sirküsü g)Oda Kaydı h)Vergi kaydı ı)Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı

4.2-Tüzel Kişilerden: a)Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi)  c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesini e) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilininİmza sirküsü  h) Şirket yetkilisin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı i)Vergi kaydı j)Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez.

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 30.04.2024 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.? -(KDV dâhil)’dir.

8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02019959
#ilangovtr
title