Giriş Tarihi: 22.06.2024

ALANYA BELEDİYE BŞK.

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
 

S. NoTaş. M²’siİhaleye Konu Taşınmazın AdresiKira Süresi (Yıl)Yıllık Kira Bedeli  TLToplam Kira Bedeli TLGeçici Teminat TLCayma Tazminatı TLİhale Saati
114Türktaş Mahallesi Merkez Sokak No:6 İşyeri35.000-15.000-450-1.500-10:10
2125Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:51/10  İşyeri
2
2.500.000-5.000.000-150.000-500.000-10:20
3162Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/21,22,23 İşyeri3110.000 330.000-+KDV9.900-33.000-10:30
460Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi No:23 Çay Ocağı 380.000-240.000-+KDV7.200-24.000-10:40
550Şekerhane Mahallesi AlaaddinGaybi Sokak No:17/L Tuvalet330.000 90.000-+KDV2.700-9.000-10:50
636Çıplaklı Mahallesi Belediye Caddesi Belediye Düğün salonu Altı No:1/G İşyeri330.000-90.000-2.700-9.000-11:00
712Çarşı Mahallesi Sultan Alaadin Caddesi Damlataş Mağarası Yanı No:2/A İşyeri3300.000-900.000-27.000-90.000-11:10
812Çarşı Mahallesi Sultan Alaadin Caddesi Damlataş Mağarası Yanı No:2/B İşyeri3300.000-900.000-27.000-90.000-11:20
912Çarşı Mahallesi Sultan Alaadin Caddesi Damlataş Mağarası Yanı No:2/F İşyeri3300.000-900.000-27.000-90.000-11:30
1012Çarşı Mahallesi Sultan Alaadin Caddesi Damlataş Mağarası Yanı No:2/H İşyeri3300.000-900.000-27.000-90.000-11:40
1112Çarşı Mahallesi Sultan Alaadin Caddesi Damlataş Mağarası Yanı No:2/G İşyeri3300.000-900.000-27.000-90.000-11:50
1215Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:163/F İşyeri310.000-30.000-900-3.000-12:00


3-İhale 04/07/2024 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı    
d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcuolmadığınadair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi,
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı) l) Açık Arttırma  Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez.
5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 03.07.2024 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.TL -(KDV dâhil)’dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR

 
Basın No: ILN02049934
#ilangovtr
title