Yıldızhan: Tatlıses Sesini Kaybetti

Yıldızhan: Tatlıses Sesini Kaybetti
Haberler.Com - Haberler | Magazin

Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan bir gazeteye verdiği ropörtajda İbrahim Tatlıses'in sesine hakim olamadığını ve sesini kaybettiğini söyledi.

İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer'in Diyarbakır'da yaptığı tarihi düet sonrası İbrahim Tatlıses'in performansı çok konuşulmuştu. O performansa bir yorum da İzzet Yıldızhan'dan geldi. Yıldızhan "Orada sesine hakimiyeti yoktu. İstemeden, elde olmadan detone oluyordu." dedi. 

İzzet Yıldızhan aralarında gerginlik olduğu bilinen İbrahim Tatlıses ile ilgili Bugün gazetesine verdiği röportajda Tatlıses'in sahnelere dönmesinin zor olduğunu ve bir sanatçı için ölümün sesini kaybetmek olduğunu Tatlıses'inde sesini kaybettiği söyledi.

"SIFIRDAN ZİRVEYE ÇIKIŞ"

Yıldızhan bir türkücü değil, sıfırdan zirveye çıkış öyküsünü birebir yaşayanlardan biri. Çok yoksul aileye mensup, yetim büyüyen, hiç eğitimsiz bir çocuğun yakaladığı başarının, geldiği noktanın hikayesi roman olur aslında. 1981 yılında pavyonlarda başlayan sahne hayatında geldiği nokta ortada. Şimdi Türkiye'nin en ünlü halk müziği seslerinden biri... Ve aynı zamanda işadamı... Son olarak, İzmir'de yaptırdığı otel binası için Hilton'dan franchnising aldı, otel işletmeciliğine de başladı. İşte Yıldızhan'ın o röportajı;

"ÇOCUKLARIN AYAKKABI GİYMESİNE ŞAŞIRIRDIM"

*Di­yar­ba­kı­r'­ın Çer­mik il­çe­sin­de doğ­du­nuz. 15 kar­de­şin en kü­çü­ğü­sü­nüz. O gün­ler­de na­sıl bir ha­ya­tı­nız var­dı?

Ba­bam ben 1 ya­şın­day­ken ve­fat et­miş. Bir köy ye­rin­de ya­şa­yan, yok­sul bir ai­ley­dik. Ka­rın tok­lu­ğu­na ya­şı­yor­duk.

*Kü­çük­ken oyun­cuk­la­rı­nız var mıy­dı?

Hiç oyun­ca­ğım ol­ma­dı. Be­nim ayak­ka­bım bi­le yok­tu. Hiç unut­mu­yo­rum ağa­be­yim bay­ram­da ba­na bir ka­zak ve las­tik ayak­ka­bı al­mış­tı. 2 gün on­lar­la ya­tıp kalk­mış­tım.

*So­kak­ta ney­le yü­rü­yor­du­nuz pe­ki?

İl­ko­ku­la ka­dar so­kak­ta çıp­lak ayak­la yü­rü­düm. Oku­la git­ti­ğim za­man ço­cuk­la­rın ayak­ka­bı giy­di­ği­ni gör­düm. Be­nim aya­ğım­da bir şey yok­tu. Ken­di­me de­ğil, on­la­ra şa­şır­mış­tım.

"TATLISES SESİNİ KAYBETMİŞTİR"

*İb­ra­him Tat­lı­ses sağ­lı­ğı ne­de­niy­le sah­ne­ler­den çe­ki­lin­ce, bu pi­ya­sa­da bü­yük bir boş­luk mu oluş­tu?

Ben­ce İb­ra­him Tat­lı­se­s'­in ol­ma­yı­şı pi­ya­sa­da boş­luk oluş­tur­ma­dı. İb­ra­him Tat­lı­se­s'­ten son­ra baş­ka sa­nat­çı mı yok­tu bu mem­le­ket­te? Ya da baş­ka şöh­ret mi yok­tu. Ta­bi­i ki var­dı. Bü­tün şöh­ret­ler ye­rin­de ay­nı şe­kil­de du­ru­yor. Şu an­da bak­tı­ğı­nız­da mü­zik sek­tö­rü mah­vol­muş bir va­zi­yet­te. Tek fark, sek­tör sı­kın­tı­lı. Eğ­len­ce sek­tö­rü yok ol­du. Mü­zik an­la­yı­şı fark­lı­laş­tı.

*İb­ra­him Tat­lı­se­s'­in ek­sik­li­ği yi­ne de his­se­dil­mi­yor mu?

Ta­bi­i ki o Tür­ki­ye­'de 30-35 yı­lı­nı star­lık­la ge­çir­miş bir in­san. İb­ra­him Tat­lı­ses gi­bi, Ad­nan Şen­ses gi­bi, Mu­az­zez Aba­cı gi­bi, Ze­ki Mü­ren gi­bi, Or­han Gen­ce­bay gi­bi, Se­la­mi Şa­hin gi­bi in­san­lar­dan bu ül­ke­de bi­rer ta­ne var. Ha­liy­le her bi­ri­nin ek­sik­li­ği his­se­di­lir.

"ARTIK SESİNE HAKİM DEĞİL"

*İb­ra­him Tat­lı­ses sah­ne­le­re ge­ri dö­ne­bi­le­cek mi?

Te­men­nim ta­bi­i onun ge­ri dön­me­si. Al­lah ön­ce onu ai­le­si­ne bağışlasın. Ama televizyondan izlediğim kadarıyla İbrahim Tatlıses geri dönemez. Çünkü ben bir müzisyen olarak ne izlediğimi biliyorum. Bu rahatsızlık onun direkt sesini etkilemiş. Şarkı söylediğinde sesi farklı yöne gidiyor. Sesine hakim olamıyor. Yanlış anlaşılmasın, ben gör­dü­ğüm şe­yi söy­lü­yo­rum.

*İbrahm Tatlıses'in Diyarbakır'da Şivan Perver'le yaptığı sahnedeki performansı izlediniz mi?

Evet, orada sesine hakimiyeti yoktu. İstemeden, elde olmadan detone oluyordu. Böyle bir starın, yıllardır müziği bilen ve okuyan bir insanın hayatında yaşayabileceği en zor ve üzücü şey bu. İnşallah ben haklı çıkmam ve müziğe geri döner.

*Onun yaşadıklarını hissetmek mümkün mü?

Böyle bir durumda bir sanatçı her şeyini kaybetmeyi göze alır ama yeter ki sesini kaybetmesin. O Kalaşnikof mermisi aslında İbrahim Tatlıses'i öldürdü.

*Nasıl?

Bir sanatçı için ölüm, sesini kaybetmektir. İbrahim Tatlıses de bence maalesef sesini kaybetmiştir.

"TİCARETTEN ÇOK İYİ ANLARIM"

*İz­mi­r'­de 21 kat­lı bir otel yap­tır­dı­nız. Ba­zı­la­rı si­zin bu ya­tı­rı­mı ya­pa­cak pa­ra­yı na­sıl bul­du­ğu­nu­zu me­rak edi­yor?

Be­nim ha­ya­tım­da he­sap ve­re­me­ye­ce­ğim bir nok­ta bi­le yok. Ha­ya­tım çok şef­faf. Bu sek­tö­re çok emek ver­dim. Bu iş­ten çok cid­di pa­ra­lar ka­zan­dım. Ay­rı­ca ti­ca­re­ti bi­len ada­mın çu­val­la pa­ra­sı ol­ma­sı ge­rek­mi­yor. Ben ti­ca­re­ti bi­len bir ada­mım. Ban­ka za­ten kre­di ve­ri­yor. Sen bu kre­diy­le olu­şu­mu bi­ti­ri­yor­sun ve ha­ya­ta dö­nüş­tü­rü­yor­sun, pa­ra ka­za­nı­yor­sun.

*Baş­ka otel­ler aç­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Kıb­rı­s Gir­ne­'de 65 dö­nüm arazim var. Otel ya­pa­ca­ğım. Hilton'la franc­hi­sing anlaşması için bir pro­je­ hazırladım.

"SOSYETE GİZLİ GİZLİ ARABESK DİNLİYOR"

*Siz­ce tür­kü­cü­le­re fark­lı bir gö­z­le mi ba­kı­lı­yor?

Evet, bir ön­yar­gı var. İs­tan­bu­l'­da 50 bin ta­ne en­tel­lek­tü­el in­san var­sa bu­nun 3 bi­ni tür­kü­cü­le­re 'kı­ro­' gö­züy­le ba­kı­yor. Oy­sa Tür­ki­ye­'nin ger­çe­ği bu de­ğil. 75 mil­yon in­san var bu ül­ke­de. Bu top­lu­mun ger­çe­ği, tür­kü­ler­dir, uzun ha­va­lar­dır, ağıt­lar­dır. Tür­kü söy­le­yen şar­kı­cı­la­ra ikin­ci sı­nıf in­san mu­ame­le­si ya­pı­lı­yor. Ben­ce bu ön­yar­gı­lar­dan kur­tul­mak la­zım. Ben­ce kim­se­ye kar­şı önyar­gı­lı ol­ma­mak la­zım.

*Sos­ye­te de­di­ği­miz ke­sim si­ze na­sıl ba­kı­yor?

Bir anı­mı an­la­ta­yım; bir gün Çı­ra­ğa­n'­da dü­ğü­ne git­tim. Çok elit bir dü­ğün. Sof­ra­da gü­müş ta­bak­lar, ça­tal­lar, bı­çak­lar... Ya­nım­da­ki ar­ka­da­şı­ma "Ar­ka­daş ge­li­yo­ruz bu dü­ğün­le­re ama şim­di ben bu­ra­da ne oku­ya­ca­ğı­m" di­ye sor­dum. Ar­ka­da­şım de­di ki: "A­ğa­bey eğer bun­lar se­ni din­le­me­se bu­ra­ya Aj­da Pek­ka­n'­ı ça­ğı­rır­lar­dı­." Bu söz yü­züm­de to­kat gi­bi pat­la­dı. Sos­ye­te de be­ni din­li­yor as­lın­da. Her gün tür­kü de din­li­yor­lar, ara­besk de din­li­yor­lar. Ama giz­li giz­li ya­pı­yor­lar bu­nu. Tür­kü din­le­me­se ne din­le­ye­cek? Git ec­da­dı­na bak, ana­sı ba­ba­sı ne­re­li­dir? Sos­ye­te­ye ha­lay da çek­ti­ri­yo­rum, oyun ha­va­sı da oy­nat­tı­rı­yo­rum.

Kaynak: Haberler.Com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title