Yabancı Doktor Çalıştırılmasıyla İlgili Yasa Kanunlaştı

Yabancı Doktor Çalıştırılmasıyla İlgili Yasa Kanunlaştı

Yabancı Doktorların Türkiye'de Çalışmasını Öngören ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Oluşturulmasını Hükme Bağlayan Kanun Tasarısı, 3 Haftalık Müzakerelerin Ardından Yasalaştırıldı. Çalışma Süresinin Dolması Üzerine Bugün Görüşülmesi Planlanan Ucuz Konut (Mortgage) Yasa Tasarısının Görüşmeleri Gelecek Haftaya Kaldı.

Yabancı Doktor Çalıştırılmasıyla İlgili Yasa Kanunlaştı

Yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasını öngören ve Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını hükme bağlayan kanun tasarısı, 3 haftalık müzakerelerin ardından yasalaştırıldı. Çalışma süresinin dolması üzerine bugün görüşülmesi planlanan ucuz konut (Mortgage) yasa tasarısının görüşmeleri gelecek haftaya kaldı.

Yeni düzenlemeye göre, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için 'zorunlu mali sorumluluk sigortası' oluşturulacak. Serbest çalışan doktorlar kendileri için, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele ödeme yapılan kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşça yaptırılan sigorta, ilgili doktorun mesleğini serbest olarak yapması halini kapsamayacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorların zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasından, doktorun çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşunun amiri birinci derecede sorumlu olacak. Sigorta yapan, zorunlu sigorta kapsamındaki bir fiil veya hal nedeniyle sigorta yaptıranın tazminata mahkum edilmesi halinde, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde tazminatı doğrudan zarar görene ödeyecek. Kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorların zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin yüzde 50'si kurum ve kuruluşa ait döner sermaye gelirlerinden, yüzde 50'si ise sigortalı doktorun döner sermaye ek ödemesi payından karşılanacak. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlarca istihdam edilen doktorların sigorta primleri ise, istihdam edenler veya işverenlerce karşılanacak.

Doktorlar için ödenen sigorta primi hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde maaş ve diğer mali haklarından kesilemeyecek, bu yolda hüküm içeren sözleşme yapılamayacak. Bir doktorun kusuru nedeniyle, o doktor için emsallerine göre daha yüksek prim ödenmesi halinde, aradaki fark ilgili doktorun döner sermaye gelirinden kesilerek karşılanacak. Zorunlu mali sorumluluk sigortası, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlıkça, ilgili dalda ruhsat verilen sigorta şirketleri tarafından yapılacak. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını, kendileri yaptırmak zorunda olduğu halde yaptırmayan doktorlara ve çalıştırdıkları doktorların sigortasını yaptırmayanlara, sigorta yaptırmadığı süre için ödemesi gereken primin 5 katı idari para cezası verilecek. Bu düzenleme 1. madde olarak Genel Kurul'da kabul edildi. Bu düzenleme yasa yürürlüğe girdikten 6 ay sonra uygulanmaya başlanacak.

Aynı yasayla kamu sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilecek. Bu hüküm de yasa yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Sağlık personelinden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest yapma hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde tazminat hakkından yararlanmamak kaydı ile mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecekler. İl sağlık müdürlüğü ve başhekimlik yapanlar serbest çalışamayacaklar. Askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimler, serbest çalışma yasağına tabi olmayacak.

"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİ, GENEL BÜTÇEDEN DE KARŞILANACAK"

Yasada yapılan yeni bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar da düzenleniyor. Buna göre klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılacak. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ndeki klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına, ilgili dalda uzman olan profesör ve doçentler ile ilgili dal uzman doktorları arasından bakanlıkça atama yapılacak. Profesör ve doçentler, bakanlıkça ilan edilen kadrolar için gerekli belge, bilimsel çalışma ve yayınları ile bakanlığa başvuracaklar. Bakanlık ilgili dalda 3'ü eğitim ve araştırma hastaneleri klinik şeflerinden ve 2'si üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere 5 kişilik jüri oluşturacak.

Jüri, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını inceleyecek, her aday için rapor düzenleyecek. Bu raporlar doğrultusunda, bakanlıkça belirlenen adaylar arasından en uygun adaylar klinik şefi ve şef yardımcısı olacak. Klinik şefi ve şef yardımcılığı ve başasistan kadrolarına atananlar, 5 yıllık sürelerde bilimsel ve performans kriterleri bakımından bakanlıkça değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda, bilimsel ve performans bakımından yeterli görülenler bu görevlere yeniden atanacak. Yeterli görülmeyenler ise, uzmanlık kadrolarına nakledilecek.

Servis ve laboratuar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesörler, eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman doktorlar veya tıp alanında doktora yapmış doktorlar veya hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış doktorlar diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecekler.

Sözleşmeli personelin ücretleri, döner sermayenin yanısıra genel bütçeden de karşılanacak. Adli dosyaların karara bağlanmasını hızlandırmak amacıyla Şura'ya bağlı danışma kurulları ile ihtisas komisyonları kurulacak. Sağlık Bakanlığı'nın sürekli kurumu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulacak. Kurul, eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlayacak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirleyecek, uzmanlık sınavı jürilerini tespit edecek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirmesini yapacak fakülteleri belirleyecek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görü'vi veya araştırmanın yapışler verecek, uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapacak. Kurul, bakanlık müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. hukuk müşaviri, biri diş doktoru olmak üzere eğitim hastanelerinden bakanlığın seçeceği beş, dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer, Gülhane Tıp Akademisi ve fakültesi, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin seçeceği birer üyeden oluşacak.

Genel Kurul'da yapılan yeni düzenleme ile 4924 sayılı kanunun(mecburi hizmet-az gelişmiş illerde çalışacak doktorlarla ilgili) 4/2 son cümlesi 'bir sözleşmeli personel pozisyon unvanından sınavla atanması öngörülen diğer bir pozisyon unvanına nakilleri hizmet puanına göre yapılacak. Sözleşmeli personelin aynı pozisyon unvanı ile bu kanunun 1. maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu kararında gösterilen hizmet birimleri arasındaki aynı unvanlı sınavla atanması öngrülen boş diğer pozisyonlara nakillerinde hizmet puanı esas alınır' şeklinde değiştirilirken, 3. fıkrasında yer alan 'boş diğer pozisyon nakilleri' ibaresinden sonra gelmek üzere 've hizmet puanı' ibaresi eklendi. Böylece bu tür atamalarda veya nakillerde hizmet puanı esas alınacak.

Yine Genel Kurul'daki görüşmelerde yapılan bir düzenlemeye göre, zorunlu hizmete tabi doktorlar bulundukları illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilecek veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilecek. Aile hekimliğinde alınan görevler de zorunlu hizmetten sayılacak. Aile hekimliğinde görev alan ve birinci basamak sağlık kurumlarında görev alan doktorların il içinde yerleri değiştirilebilecek.

Yine yeni eklenen bir hükümle anestezi uzmanlarıyla ilgili düzenleme, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl geçerli olacak ve sonrasında hükmünü yitirecek. Bu hüküm anestezi teknisyenlerinin, anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi iş ve işlemlerini yapmasını öngörüyordu. Bu çerçevede anestezi teknisyenleri 7 yıl boyunca bu işi yapabilecek.

(AU-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA