Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin usul ve esaslara göre, yükleniciye, sözleşmenin uygulanması sürecinde usul ve esaslarda sayılan yasak fiil ve davranışları sonucunda bir yıldan az olmamak ürere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve...

Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin usul ve esaslara göre, yükleniciye, sözleşmenin uygulanması sürecinde usul ve esaslarda sayılan yasak fiil ve davranışları sonucunda bir yıldan az olmamak ürere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan men kararı verilecek.

"Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı vakıf kültür varlıkları, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi ya da geçici listesinde yer alan yurt içi ve yurt dışı vakıf kültür varlıkları, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ilan edilen yerlerdeki vakıf kültür varlıkları, güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıktığı yerlerdeki vakıf kültür varlıkları veya doğal afet sonucu ivedi müdahale gerektiren vakıf kültür varlıklarının her türlü alımlarında herhangi bir üst limit uygulanmayacak.

İhale usulünde istekliler, tekliflerini idareye verecek. İhale komisyonu ihale tarih ve saatinde isteklilerin teklif dosyaları üzerinden katılım koşulları ve başvuru belgelerini inceleyerek birinci oturumu kapatacak.

İhale komisyonu teklifleri değerlendirecek ve idare, yeterlik kazanan isteklileri, belirleyeceği tarih ve saatte ilk teklifleri üzerinde görüşmeye davet edecek. İhale komisyonu, görüşmeye gelen isteklilerin ilk teklifleri üzerinden indirim yapmalarını isteyecek ve isteklilerin sözlü teklifleri tutanağa geçirilecek.

İstekliler, kendilerine verilen süre içerisinde sözlü tekliflerini, yazılı son teklif haline getirerek teklifin dayanağı belgeleri, teklifle uyumlu hale getirecek.

Alımlarda, ihale komisyonu kurma ve davetlilerde ihalelerde belirtilen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecek.

Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye başlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirinde olacak.

Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelere ilişkin ilanlar ön yeterlik ilanları, ihale son başvuru tarihinden en az on dört gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esas olacak.

Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılarak, ihale yeniden aynı şekilde ilan olunacak.

Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ya da eksikliklerin idarece tespit edilmesi veyahut idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilecek.

Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dosyası alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilecek.

Şikayet üzerine yapılan incelemede, başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine beş günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilecek.

Yeterlilik kriteri getirildi

Uygulama ve restorasyon işlerinde iş deneyimini gösteren belgeler ve şartlar belirlendi.

Aday veya isteklilerden yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarının açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerinde teklif bedelinin yüzde 50'sinden az ve yüzde 100'ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması şartı getirildi.

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık maliyetin yüzde 50'sinden az ve yüzde 100'ünden fazla olmamak üzere, idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranacak.

Teklifler geri alınmayacak

Mal ve hizmet alımı işlerinde, aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarında şu şartlar aranacak:

" Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan,

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık maliyetin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranacak."

Aday ve istekliler tarafından, mal ve hizmet alımı işlerindeki iş deneyimlerini teşvik için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü yapılan, devredilen işlerde ise devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulacak.

İdare ve komisyon başkanlığına verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi sonucu tekliflerde değişiklik yapılması gereken haller dışında herhangi bir sebeple geri alınamayacak.

Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanması sürecinde usul ve esaslarda sayılan yasak fiil ve davranışları ve sözleşmenin feshini düzenleyen hükümleri çerçevesinde, yasak fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak ürere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecek.

Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan Bakanlık tarafından verilecek. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci hükmüne göre uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

title