Uzlaşma Yoluyla Tahsil Komisyondan Geçti

Uzlaşma Yoluyla Tahsil Komisyondan Geçti

İhtilaflı Kamu Alacaklarının Tahsili Amacıyla Mükelleflere Bir Kez Daha Uzlaşma İmkanı Tanıyan Yasa Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Değişikliklerle Kabul Edildi.

Uzlaşma Yoluyla Tahsil Komisyondan Geçti

İhtilaflı kamu alacaklarının tahsili amacıyla mükelleflere bir kez daha uzlaşma imkanı tanıyan yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edildi.

Tasarıya göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi takip eden aydan başlaması ve 18 ayda 18 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergeyle tasarıda değişiklik yapıldı. Buna göre, vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük cezaları ve il özel idare ile belediyelere ait vergi resim ve harçlar uzlaşma kapsamı dışında tutuldu.

Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için; tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri şartı aranacak.

Kaynak: AA