Türkiye-suriye Sınırındaki Mayınların Temizlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

Türkiye-suriye Sınırındaki Mayınların Temizlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

Türkiye-suriye Kara Sınırındaki Mayınların Temizlenmesini Öngören Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.

Türkiye-suriye Sınırındaki Mayınların Temizlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

Türkiye-Suriye kara sınırındaki mayınların temizlenmesini öngören Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye-Suriye sınırındaki mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin sonunda tasarı, yapılan değişikliklerle kabul edildi. Türkiye-Suriye kara sınırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen tasarıda, mayınlı arazilerin öncelikle temizleme işiyle sınırlı olarak yaptırılması, bu yöntemle beklenen faydanın ve kamu yararının sağlanamaması halinde yapılacak ihaleyle mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizleyen firmaya 44 yıllığına verilmesi yönteminin uygulanması öngörülüyor.

Mayın temizleme ihalesi, öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığı tarafından hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacak. Gerektiğinde mayın temizleme işi, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın hazineye ait veya Maliye Bakanlığı'nca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılacak. Söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı'nca ihale edilecek.

Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar temizletilmekle birlikte tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılmayacak. Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. Mayınlı alanda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yer altı zenginlikleri hakkında Maden Kanunu, Petrol Kanunu ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalacak.

Maliye Bakanlığınca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek. Mayın temizleme karşılığı taşınmazların tarımsal faaliyette kullandırılması süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçemeyecek.

(ZÇ-OK-Y)

Kaynak: İHA