Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe

Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe

Tarihi zirve sonrası Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermek ve acil ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 10 milyon dolar hibe sağlayacak.

İstanbul'da dün düzenlenen tarihi zirvenin ardından Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermek ve acil ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 10 milyon dolar hibe sağlayacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede bugün yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının" yürürlüğe girmesine ilişkin karara göre, Türkiye, iç hukuku ve yılllık bütçe ödenekleri çerçevesinde Filistin'e 10 milyon dolara kadar hibe sağlayacak.

Filistin, hibeyi Gazze'nin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasında yardımcı olunması ve oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanmasına binaen, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ANLAŞMANIN TAM METNİ:

TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETİ ile FILISTIN DEVLETI HÜKÜMETİ ARASINDA HIBE ANLAŞMASI Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Donör" olarak anılacaktır) ve Maliye ve Planlama Bakanlığınca temsil edilen Filistin Devleti Hükümeti, (bundan sonra "Hibe Alan" olarak anılacaktır; bundan sonra birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.) Taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkiler çerçevesinde, Taraflar arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesini dileyerek, Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. MADDE-1 Finansal Katkının Amacı ve Miktarı 1.1 Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, Hibe Alana 10 milyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı (bundan sonra "Hibe" olarak arnlacaktır) sağlayacaktır. 1.2 Hibe Alan Hibeyi, Gazze'nin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olunması ve oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanmasına binaen, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. MADDE-2 Hibenin Ödenmesi 2.1 Hibe tutarı, çoklu dilimler halinde teslim edilecektir. Her bir dilim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü ile serbest bırakılacaktır. 2.2 Hibe diplomatik kurye aracılığıyla Hibe Alanın yetki verdiği görevlilere teslim edilecektir. 2.3 Her bir dilimin alınmasını müteakip, Hibe Alan tarafından Donör'e Ek-1 'de belirtilen şablona uygun bir şekilde imzalı ve mühürlü alındı belgesini gönderecektir. 2.4 İşbu Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dört yıl içerisinde ödemeler gerçekleşecektir. Yürürlük tarihinden dört yıl sonraki dönemde işbu Hibe Anlaşması kapsamında Hibe Alana herhangi bir fon aktarılmayacaktır. 2.5 Hibe Alan işbu Hibe Anlaşmasının hüküm ve icrasına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti dışındaki tüm vergi ve diğer kamu giderleri ile hibe kullanımları ile bağlantılı olarak oluşabilecek tüm transfer ve kur değişim maliyetlerini karşılayacaktır. Donör her ne ad altında olursa olsun hibe tutarı dışında doğrudan veya dolaylı herhangi bir ek maliyeti karşılamayacaktır. MADDE-3 Hibenin Kullanımına Dair Raporlama 3.1 Her bir dilimin ödenmesini müteakip, Hibe Alan Donöre Hibenin kullanım alanlarına dair bir rapor sunacaktır. 3.2 Son dilimin ödenmesini müteakip bir yıl içerisinde Hibe Alan Donöre Hibenin amacı doğrultusunda Hibenin kullanım alanlarına dair nihai mali rapor ve ilerleme raporu sunacaktır. MADDE-4 Tadilat ve ilave Düzenlemeler İşbu Hibe Anlaşması, Tarafların karşılıklı yazılı onayı ile herhangi bir zamanda tadil edilebilir. Tadilat(lar) işbu Hibe Anlaşması'nın 7. maddesinde belirtildiği şekilde yürürlüğe girecektir. MADDE-5 Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi İşbu Hibe Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık dostane bir şekilde çözümlenecektir. MADDE-6 İletişim Taraflardan birinin diğerine yapacağı tüm iletişim İngilizce dilinde ve yazılı olacak ve aşağıda belirtilen adreslerden birine elden, faks yolu ile veya alındı teyidi içerir taahhütlü posta yolu ile iletildiği zaman uygun şekilde iletilmiş olarak kabul edilecektir. Donör için: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek-Ankara-Türkiye Faks: +90312 204 73 66-204 73 67 E-posta: dei_dmy@hazine.gov.tr Hibe Alan için: Maliye ve Planlama Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Projeler Genel Müdürlüğü Ramallah P.0 Box 795 Te1:2978830, Fax:2978831 E-posta:mofirdg@palnet.com MADDE-7 Yürürlük 7.1 Hibe Alan Donöre, işbu Hibe Anlaşması yürürlüğe girmeden önce işbu Hibe Anlaşması hükümlerinin Hibe Alan tarafından yerine getirilmesi için, Hibe Alan tarafın makam veya makamlarının imza örneklerini sunacaktır. 7.2 İşbu Hibe Anlaşması, Tarafların işbu Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gereken iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarını bildirir son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. İki orijinal nüsha halinde, her biri eşit derecede esas olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılmıştır. Herhangi bir yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Filistin Devleti Hükümeti adına İmza İmza Isim : Mehmet Şimşek Isim : Shukry Bishara Unvan : Başbakan Yardımcısı Unvan : Maliye ve Planlama Bakanı Yer : Ankara Yer : Ramallah Tarih : 15/9/2017 Tarih : 24/08/2017