Türk Tarımına AB Uyumu

Türk Tarımına AB Uyumu

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, "Çiftçilerin 2004 Öncesi Kredi Borçlarıyla İlgili Çalışma Yapıyoruz" Dedi.

Türk Tarımına AB Uyumu

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, "Çiftçilerin 2004 öncesi kredi borçlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri yarım kaldı. Tasarının görüşmelerine yarın devam edilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, tasarıyla çiftçiye yapılan desteklemenin artacağını ve etkin hale getirileceğini söyledi. Bakan Eker, çiftçilerin icralık olduğuna dair iddialar konusunda da, "Bazı çiftçiler borçlarını yeniden yapılandırmak için başvurmadılar. Üzerinden 10 yıl geçmiş, borçlanma yapılmış. 1.5 katrilyonu bir kalemde silindi. 1.2 katrilyonu kaldı. Yeniden yapılandırmaya başvurmayanlar takibe düşmüştür" diye konuştu.

Eker, hükümet olarak 2004 yılı itibariye tarım kredilerde kredi kullanmada müteselsil kefalet sistemini kaldırdıklarını belirterek, ondan önceki borçlarla ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Eker, CHP'lilerin itirazları üzerine, "Yeniden yapılandırma için başvurmamışlar, şikayet etmek doğru değil. İki kefille kredilendirme için çalışma yapılıyor. 2004 öncesi için çalışma yapıyoruz" diye tepki gösterdi.

Bakan Eker, doğu Anadoluya pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Doğu Anadolu ile ilgili bir pozitif ayrımcılık düşünüyoruz. Et-Balık Kurumu, kalan kombinalarının tamamı bu bölgelerde, Erzurum, Van, Bingöl, Diyarbakır ve Ağrı. Buradaki kombinalarda Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası ve Et-Balık Kurumu'nun iştiraki ile sözleşmeli sisteme dayalı proje hayata geçti. Bunların ürettikleri hayvanlar et balık kurumlarına pazarlıksız doğrudan verecekler" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, hükümetin, tarım alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özegen, tarımsal sulamadan kaynaklı enerji borçlarını ödenebilir hale getirdiklerini, tarımsal girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüklerini, tarımsal kredi faizlerini düşürdüklerini söyledi. Önceki dönemlerde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik birçok projenin uygulamaya konulduğunu ancak, sorunların çözülemediğini belirten Özegen, "AK Parti iktidarı, günü kurtarmaya dönük projeler yerine, kangren haline gelen sorunlara neşter olmayı tercih etti. Bu çerçevede 8 kanun çıkardık" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, AB'nin, üyelik öncesi kırsal kalkınma için Türkiye'ye yılda 150 milyon euro vereceğini ifade ederek, "Bunun için her şeyi AB'ye bağlama gayretine giriyoruz" dedi.

Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmediğini, bunun yerine tarımsal tefe şeklinde bir faiz getirildiğini kaydeden Ergin, çiftçinin icrada 'inim inim inlediğini' söyledi.

Anavatan Partisi adına söz alan Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, tarımı, bir ülkenin sofrası, ağzının tadı olarak nitelendirdi.

TASARININ GETİRDİKLERİ

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakları kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmasını öngörüyor.

Kurum, ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerindeki ilke ve hedefler çerçevesinde, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olacak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, desteklerden yararlanılabilmesi amacıyla tanıtım, eğitim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütecek. Kurum, proje ve faaliyet başvurularını alacak, ön incelemeleriyle yerinde kontrollerini yapacak. Proje ve faaliyetleri, başvuru şartlarını, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre değerlendirecek.

Desteklenecek proje ve faaliyetleri belirleyecek, uygulama sözleşmelerini hazırlayacak ve başvurusu uygun görülenlerle sözleşme imzalayacak olan kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurum, görevleriyle ilgili konularda tüzel ve gerçek kişilerle sivil toplum örgütleri, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.

Oluşturulan İzleme ve Yönlendirme Komitesi, kırsal alandaki gelişmelerle kırsal kalkınma program ve desteklerinin ulusal politika ve stratejilere uygun, birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvuru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konusunda görüş oluşturacak. Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu ise program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyet listelerini ve bunlara ilişkin raporları görüşecek ve desteklenecek projeleri onaylayacak. Kırsal kalkınma program ve destekleme uygulamaları başlatılmadan, yapılanma süreci de dikkate alınarak, illerde il koordinatörlüğü kurulacak. İl koordinatörlükleri, ilde duyuru ve tanıtımlar yapacak. Kurumun merkez teşkilatında 150'den fazla kişi istihdam edilemeyecek. AB tarafından kırsal kalkınma için sağlanan mali kaynakların programlanması, kullanılması ve mali yönetimine ilişkin usul ve esaslar ile kurumun yetki ve sorumlulukları, AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenecek.

Kurumun dış denetimi, AB ile yapılan anlaşmalarda belirlenen hükümlerin dışında Sayıştay tarafından yapılacak. Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 yıl süreyle istihdam edilen personelde yabancı dil şartı aranmayacak, ancak merkez ve il koordinatörlüğünde istihdam edilecek personelin KPDS'de belirli bir düzeyde puan almaları istenecek.

(AU-MEF-MEF-Y)

Kaynak: İHA