Tarımsal Kuraklık Yönetimi Oluşturuldu

Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturdu Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında...

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Oluşturuldu

Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturdu Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturdu. Tarımsal Kuraklık Yönetimi, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu, bu kurula bağlı çalışan İzleme ve Erken Uyarı Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ve tarımsal kuraklık il kriz merkezlerinden oluşacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Türkiye'de yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadelede oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetiminin görevleri, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yönetmelik; Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınacak öneri ve tedbirleri kapsıyor.

-KOORDİNASYON KURULU, TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE EYLEM PLANINI HAZIRLAYACAK-

Tarımsal Kuraklık Yönetimi, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu, bu kurula bağlı çalışan İzleme ve Erken Uyarı Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ve tarımsal kuraklık il kriz merkezlerinden oluşacak.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu, tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planını hazırlayacak, hazırlatacak ve uygulamasını sağlayacak. Tarımsal Kuraklık Eylem Planı, tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak üzere ilgili bakanlık çalışmaları yanında, Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesim kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayacak.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun görevleri arasında tarımsal kuraklıkla mücadelede, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanması, risk değerlendirme komitesinden gelen rapor veya önerilerin incelenmesi, kuraklık görülen illerde tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında uygulama kararı alınması da yer alacak. Ayrıca Kurul, tarımsal kuraklık eylem planının uygulamasını izleme, denetleme ve alınan sonuçları değerlendirme, tarımsal kuraklık eylem planının uygulanmasında karşılaşılacak mali, idari, teknik ve sosyal konulardaki sorunları giderme, ihtiyaç duyulan kanun, yönetmelik ve diğer alt düzenlemelere ilişkin taslakları hazırlamak ve önerilerde bulunacak. Kurul, gerektiğinde Bakanlık tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanacak ve karar alacak.

-RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREVLERİ-

Risk Değerlendirme Komitesi, izleme, erken uyarı ve tahmin komitesinden gelen verileri değerlendirecek, risk analizi yapacak veya yaptıracak. Risk analiz sonuçlarına göre eylem raporunu hazırlamak ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunacak.

İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi'nin görevleri ise şöyle olacak:

"Kamu kurum ve kuruluşlarından, konu ile ilgili tüm envanter dokümanlarını ve rasat bilgilerini sürekli alacak. Toplanan bilgileri değerlendirerek, uyarı ve tahminlerini risk değerlendirme komitesine sunacak."

-VERİ AKIŞ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ-

Veri akış birimleri İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi tarafından ihtiyaç duyulan ve istenilen verilerin konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alarak uygun biçimde sunacak. İstenen verileri sağlayacak rasat istasyonları bulunmaması durumunda, istenilen rasatları sağlayacak alt yapının, işin aciliyetini dikkate alarak oluşturacak. Verileri istenen tarihte, elektronik ortamda gönderecek ve muhafaza edilecek.

-ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREVLERİ-

Çalışma gruplarının görevleri; gruplarda görevlendirilen konu ile ilgili uzmanlarının çalışma disiplini içerisinde, verilen konulardaki istenen bilgileri süresinde tamamlayarak, komitelere sunmalarını sağlayacak.

-TARIMSAL KURAKLIK İL YÖNETİMİ-

Tarımsal kuraklık il yönetimi, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulamak ve tarımsal kuraklık eylem planı çalışmalarını yürütmekle görevli olup aşağıdaki birim ve organlardan meydana gelecek. Tarımsal kuraklık il kriz merkezi, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; ilgili bakanlıkların il temsilcileri, ilgili bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerin taşra birimi temsilcileri, il sağlık müdürü, valinin uygun göreceği ilçe kaymakamları il özel idaresi temsilcisi, büyükşehir ya da il belediyesi temsilcisi, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcisi ve ziraat odası başkanı ile sulama içme suyu ve üretici birlikleri temsilcileri kooperatif başkanları ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacak.

-TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİNİN GÖREVLERİ-

Tarımsal kuraklık il kriz merkezinin görevleri şöyle olacak:

"Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulanacak. İl tarımsal kuraklık eylem planını, Türkiye tarımsal kuraklık eylem planına uygun olarak yapacak ve uygulayacak. İl arazi varlığı ve su kaynakları ve iklim ile ilgili verileri hazırlamak ve güncelleştirmek. Kuraklıkla mücadele eylemine yönelik, olağan ve olağanüstü koşullar için mali kaynaklarını belirleyerek mahalli bütçe kapsamına almak. Tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantıları komisyon başkanının uygun göreceği tarihte yılda en az bir kere toplanacak."

-TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN ÇALIŞMA ESASLARI-

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararları, ilgili bakanlıklar ve tarımsal kuraklık il kriz merkezlerince, konu ile ilgili mevzuat dahilinde yürütülecek. Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu sekretaryası ve veri işlem merkezi görevi, Bakanlığın uygun göreceği genel müdürlükçe yürütülecek, yapılacak işlemlerden, genel müdürlük sorumlu olacak.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantılarına çerçevesinde görevlendirilen temsilciler katılacak. Ayrıca, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı, ihtiyaç duyulması halinde gerekli gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdürlerini başkanlarını ve konu ile ilgili uzman bilim adamlarını toplantıya davet edecek. Temsilcilerin ve davet edilen görevlilerin, izinli, raporlu olmaları halinde yerlerine vekalet edenler katılacak.

-GEREKTİĞİNDE ÇALIŞMA KOMİSYONLARI OLUŞTURULACAK-

Tarımsal kuraklık yönetimi koordinasyon kurulu, gerektiğinde çalışma komisyonları oluşturacak. Kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen komisyonlarda görev yapacak konu ile ilgili uzmanlar, sürekli görev yapabilecek ve toplantılara katılabilecek personelden seçilecek.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını, üye tamsayısının çoğunluğuyla alacak, oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olacak.

-GENEL MÜDÜRLÜK, GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINDAN SORUMLU OLACAK-

Sekreterya hizmeti ile görevlendirilen genel müdürlük, toplantıların düzenlenmesi ve alınan kararların kayıt altına alınarak, gerekli işlemlerin yapılmasından sorumlu olacak. Bakanlıkların merkezde yapacakları işlemlere esas olacak, il tarımsal kuraklık eylem planlarının, normal koşullarda ve kuraklık sürecindeki çalışmalarının seyri, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nca takip edilecek. Gerekli tedbirler kurul tarafından alınacak. Bakanlık koordinasyonunda, konu ile ilgili diğer çalışmalara, Tarımsal Kuraklık Yönetiminden katılım sağlanacak. Yönetmelik ile 2 Mart 2008 tarihli Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi. - Ankara