Erdoğan Onayladı, Vergide Yeni Dönem Başlıyor! Fiş Kesmeyene Ceza Geliyor

Erdoğan Onayladı, Vergide Yeni Dönem Başlıyor! Fiş Kesmeyene Ceza Geliyor

27.03.2018 19:13 | Son Güncelleme: 27.03.2018 19:49

Erdoğan'ın onayladığı kanunla terörü engelleyenlerin yakınlarına 2. istihdam hakkı, fatura ve fiş düzenlemeyenlere de ceza geliyor. Ayrıca bireysel emeklilikte cayma süresi artırılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u" onayladı. Yeni kanunla terörü engelleyenlerin yakınlarına 2. istihdam hakkı, fatura ve fiş düzenlemeyenlere de ceza geliyor. Ayrıca bireysel emeklilikte cayma süresi artırılabilecek.

FATURA VE FİŞ DÜZENLEMEYENE CEZA YOLDA

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

USULSÜZLÜK CEZALARINDA ŞARTLARA UYANLARA 3'TE 1 ORANINDA İNDİRİM UYGULANACAK

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3'te 1'i yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.Kanunla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor. Kanuna göre, üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, ilgili kanunlar kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap ettikleri yeni nitelikteki makine ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri yeni makine ve teçhizat, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde ödenebilecek.

TERÖR EYLEMLERİNİ ENGELLEYENLERİN YAKINLARINA 2. İSTİHDAM HAKKI

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

Kanunla Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanmasına ilave olarak, kamuya gelir elde edilmesi amacıyla da Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi suretiyle özelleştirilebilmesi sağlanacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE CAYMA SÜRESİ ARTIRILACAK

Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek. Kanunla; mevcut düzenlemede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olan, şeker kotalarının tespiti ile iptal ve transferleri hakkında kararlar alınması ve uygulanması hakkı Bakanlar Kuruluna geçiyor.Buna göre, bakanlık; A ve B şeker kotalarının tespiti, iptal ve transferlerine ilişkin teklifi Bakanlar Kuruluna sunacak ve bu konuda alınacak Bakanlar Kurulu kararını uygulayacak.Yeni şeker fabrikası kurulabilmesi veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunlu olacak. Bu şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


Erdoğan Onayladı, Vergide Yeni Dönem Başlıyor! Fiş Kesmeyene Ceza Geliyor

Manşet Haberler

title