Serbest Muhasebecilik Kalkıyor: Tasarı Komisyonda Değiştirilerek Kabul Edildi

Serbest Muhasebecilik Kalkıyor: Tasarı Komisyonda Değiştirilerek Kabul Edildi

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda Değişiklik Yapan Tasarı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi. Tasarının Pek Çok Maddesi, Verilen Önergelerle Değiştirilirken, Tasarıya Göre, Serbest Muhasebecilik Kalkıyor ve Staj Süresi 2 Yıldan 3 Yıla Çıkarılıyor.

Serbest Muhasebecilik Kalkıyor: Tasarı Komisyonda Değiştirilerek Kabul Edildi

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının pek çok maddesi, verilen önergelerle değiştirilirken, tasarıya göre, serbest muhasebecilik kalkıyor, staj süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Tasarıda yer alan ve gerek TÜRMOB gerekse de muhalefet tarafından sert eleştirilere konu olan birlik ve oda seçimlerinde nispi temsil sisteminin uygulanmasını öngören düzenleme ise komisyonda verilen önerge ile değiştirildi. Düzenlemeye göre, seçimler tek ve ortak liste yöntemine göre yapılacak.


"Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Yeni Ticaret Kanunu ve Basel 2 kriterlerine göre Serbest muhasebecilerin durumunu yeniden düzenleyen tasarı, komisyon görüşmeleri sırasında önemli değişikliklere uğradı. Kanunun isminden "serbest muhasebecilik" ifadesi çıkarılırken, meslek mensubu olma şartları da Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirildi. Meslek mensubu olmak için kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartı aranacak.

-SINAVDA BAŞARILI OLANLAR MALİ MÜŞAVİR OLACAK-

Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle staj süresi ise 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 2 yıllık meslek yüksekokulu veya lise mezunu oldukları için mali müşavirlik hakkı bulunmayan serbest muhasebecilere ise sınavda başarılı olma şartıyla mali müşavir olma hakkı tanındı. Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler ise "bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketleri" olarak sıralandı. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan temel eğitim ve staj merkezi eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şartı getirildi. Tasarı, temel eğitim ve staj merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin staj süresinden sayılmasını öngörüyor. Tasarıya göre, vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını kazananlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanma şartı aranmayacak. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik genel hükümlere göre katılabilecek. Ancak bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için düzenlemede belirtilen süreyi tamamlamaları gerekecek.

-SINAVI TÜRMOB YAPACAK-

Yeminli mali müşavirlik sınavı ise TÜRMOB tarafından yapılacak. Maliye Bakanlığı da sınavın adil, tarafsız ve mevzuata uygun şekilde yapılması için gerekli önlemleri alacak. Sınav komisyonu, biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri, ikisi Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, ikisi Yükseköğretim Kurulunca önerilecek dört aday arasından üçü de Birlik tarafından önerilecek altı aday arasından Maliye Bakanı tarafından seçilecek. Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idari bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az on beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olmaları şartı aranacak. Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikçe belirlenecek. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav sonuçlarının yargıya intikal etmesi ve mahkemelerce bilirkişi incelemesine gerek görülmesi halinde, sınav komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetimi elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu ve biri de dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tayin edilecek.

-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ-

Tasarıda yapılan değişikliğe göre, Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı çalışanlar arasından seçilecek. Üye sayısı 100'den az olan odalarda 3 yıllık süre şartı aranmayacak. Odalarda üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevi yeniden seçilemeyecekler. Seçilme yeterliğini kaybeden yönetim kurulu üyelerinin görevi ise kendiliğinden sona erecek. Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri için de kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl süreyle kesintisiz olarak fiilen çalışma şartı getirilirken, Birlik Yönetim Kurulu ise kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl süreyle çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından, 3 yıl için seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyelerinden en az 5'i, yeminli mali müşavir olacak. Üst üste 2 dönem Birlik Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecek.

-KOMİSYONDA NİSPİ TEMSİL TARTIŞMASI-

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, tasarının 13. maddesinde düzenlenen birlik ve oda seçimlerinin nispi temsil sistemiyle yapılması tartışmalara neden oldu. Muhalefetin tepkisi üzerine bir çalışma grubu oluşturularak madde yeniden düzenlendi. Tasarının nispi temsili düzenleyen 13. maddesi değiştirilerek kabul edilirken, yapılan değişikliğe göre de, seçimler tek ve ortak liste yöntemine göre yapılacak. Hakim, oda ve birlik organlarına aday olmak isteyenlere seçimlerden en az 18 saat öncesine kadar adaylık başvurusu için süre verilecek. Bu süre içerisinde yazılı olarak başvuranlar, kura çekmek suretiyle hakim tarafından sıralanarak aday listeleri oluşturulacak. Seçime katılacak listede adı yazılı olmayan meslek mensubu oy kullanamayacak. Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilecek. Odalar, her yıl sonu mevcut üyelerine ilişkin bilgileri, Maliye Bakanlığınca talep edilecek bilgileri ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlü olacak. Odalar ve birlik, her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını internet sitelerinde de yayınlayacak.

-AKP'Yİ BÖLEN ÖNERGE-

Komisyonda, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, başbakanlık müfettişlerinin sınavsız olarak mali müşavir olması imkanı getirilmesi için önerge verdi. Hükümetin desteklemediği önergeye, AKP'li bazı milletvekilleri de ret oyu kullandı. Ret ve kabul oylarının eşit çıkması üzerine ise Komisyon Başkanı Sait Açba, ret oyu kullanarak önergenin reddedilmesini sağladı. (ANKA)


(EG/GB)

Kaynak: ANKA