Rusya Muhalefeti, Putin'in Olası 3. Dönem Başkanlığını Protesto Etti

Rusya Muhalefeti, Putin'in Olası 3. Dönem Başkanlığını Protesto Etti

A Muhalefeti, Putin'in Olası 3. Dönem Başkanlığını Protesto Etti

Rusya Muhalefeti, Putin'in Olası 3. Dönem Başkanlığını Protesto Etti

A MUHALEFETİ, PUTİN'İN OLASI 3. DÖNEM BAŞKANLIĞINI PROTESTO ETTİ

- YABLOKO HAREKETİ LİDERİ GRİGORİY YAVLİNSKİ:

- "RUSYA'DA BİR LİDERİN, MÜEBBET DİKTATÖRLÜK REJİMİ OLUŞTURMASINA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

AGª?N K?ª?YEV

MOSKOVA (?HA) - Rusya Baºkan? Vladimir Putin'in 3. dönem baºkanl???na seçilme konusu Rusya kamuoyunda tart?º?lmaya devam ederken, ülke muhalefeti böyle bir senaryonun gerçekleºme olas?l???na karº? ºimdiden protesto eylemlerine baºlad?.

Anayasay? savunmak ve Putin'in olas? yeni bir baºkanl?k sürecine atanmas?n? protesto etmek amac?yla Yabloko Hareketi taraf?ndan baºkent Moskova'da Kremlin Saray? yak?nlar?ndaki Staraya Polºad Meydan?'nda düzenlenen mitinge yaklaº?k bin kiºilik muhalefet taraftar? kat?ld?. Ellerinde Yabloko Hareketi bayraklar? ve beyaz renkli hava balonlar? bulunduran eylemciler, "İktidar halk tarafından denetlensin", "Üçüncü dönem baºkanl??a hay?r" sloganları attı. Mitingde bir konuşma yapan Yabloko Hareketi

lideri Grigoriy Yavlinski, 2 Aralık seçimlerinden sonra Rusya'nın tek partili bir sisteme girme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirtirken, bunun da ülkede anayasal hakların kesin olarak tarihe karışması, şiddet, baskı ve adaletsiz yargı sisteminin yasallaşması anlamına geleceğini söyledi. Rus halkının anayasal haklara, bağımsız yargı ve özgür basına sahip olmayı hakettiğini vurgulayan Yavlinski, "Fakat tüm bunlar ülkemizi bir grup yağmacıdan kurtarmamız halinde mümkün olacak. Öncelikli olarak

anayasamızı savunmamız gerekiyor. Biz devrime karşıyız. Zira devrimlerde, işbaşındaki yağmacılar yerini yeni yağmacılara devretmiş oluyor. Bu nedenle biz yasal yollarla iktidarı anayasaya uymaya zorlayacağız. Sırf bu nedenle seçimlere katılmaya karar verdik" dedi. Konuºmas? s?ras?nda ayr?ca Yabloko Hareketi'nin Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki lideri ve milletvekili adayının katledilmesi olayına da büyük tepki gösteren Yavlinski, "Rusya'da bir liderin, müebbet diktatörlük rejimi oluºturmas?na kesinlikle

müsaade etmeyece?iz. Rusya'da diktatörlük kurma teºebbüslerinin nas?l sonuçlanaca??n? tarih bize göstermektedir" diye konuºtu. Aleksandr Yefimov isimli eylemci, "Putin'in üçüncü dönem baºkanl???na kesinlikle karº?y?m. Çünkü Putin, 2000 y?l?nda verdi?i vaatleri unuttu. Bu vaatlerin baº?nda, devlet yönetimi ile ticaret hayat?n? birbirinden ay?rmak, ºeffaf iktidar oluºturmak, yolsuzluklara karº? yeni kanunlar ç?karmak, halka ücretsiz e?itim ve sa?l?k hizmetleri sa?lamakt?. Ama Putin döneminde

bürokrasinin 7 kat artt???na tan?k oluyoruz. Vatandaºlar?n anayasal haklar? çi?neniyor. Bu durumda Duma seçimlerinin adil olmas? sözkonusu olamaz" dedi.

(AK-OYK-OYK-D)

Kaynak: İHA