Portföy Yönetim Şirketlerinin, Yönetilen Portföy Büyüklüğüne Göre Özsermaye Yükümlülükleri...

ANKARA, portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenledi.1 Temmuz 2014 itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğ çerçevesinde, yönetilen portföy büyüklüklerine göre özsermaye yükümlülükleri belirlenerek portföy...

Portföy Yönetim Şirketlerinin, Yönetilen Portföy Büyüklüğüne Göre Özsermaye Yükümlülükleri...

SPK, yönetim şirketlerinin ortaklarına, pay devirlerine, asgari sermayesine ve sermaye yeterliliğine, yatırım fonu kurmalarına ve yönetmelerine, ana faaliyet konusu olan kolektif portföylerin yönetimi yanı sıra bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunların dışında yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

ANKARA, portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenledi. 1 Temmuz 2014 itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğ çerçevesinde, yönetilen portföy büyüklüklerine göre özsermaye yükümlülükleri belirlenerek portföy yönetim şirketlerinin organizasyon yapılarında farklılaştırmaya gidildi. Özsermaye tutarları esas alınarak sunabilecekleri yan hizmetler belirlendi. SPK ayrıca, portföy saklama hizmeti ile bu hizmeti yerine getirecek olan kuruluşların Kurulca yetkilendirilmelerine ilişkin esasları da düzenledi.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun "Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ile "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. SPK'dan yapılan açıklamada söz konusu tebliğlerde getirilen yenilikler hakkında bilgi verildi. Buna göre portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslarla ilgili Tebliğ ile portföy yönetim şirketlerinin ortaklarına, pay devirlerine, asgari sermayesine ve sermaye yeterliliğine, yatırım fonu kurmalarına ve yönetmelerine, ana faaliyet konusu olan kolektif portföylerin yönetimi yanı sıra bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunların dışında yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ'in yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Temmuz 2014 olarak belirlendi.

Tebliğ'in yayımı tarihinden önce faaliyette olan portföy yönetim şirketlerinin geçiş süreci ayrıntılı olarak düzenlendi.

-PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BELİRLENDİ-

Yeni düzenleme çerçevesinde, yönetilen portföy büyüklüklerine göre özsermaye yükümlülükleri belirlenerek portföy yönetim şirketlerinin organizasyon yapılarında farklılaştırmaya gidildi ve özsermaye tutarları esas alınarak sunabilecekleri yan hizmetler belirlendi.

Buna göre yönetilmekte olan portföy büyüklüğü 100 milyon TL'ye kadar olan, asgari özsermaye yükümlülüğü 2 milyon TL düzeyindeki portföy yönetim şirketlerinde iş kontrol elemanı dışarıdan sağlanabilecek. Bu görev müfettiş tarafından da yerine getirilebilecek. Teftiş, risk yönetim sistemi, araştırma birimi dışarıdan sağlanabilecek. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulacak.

Yönetilmekte olan portföy büyüklüğü 100 milyon 1 ile-500 milyon TL arasında olan asgari özsermayesi 3 milyon TL olan portföy yönetim şirketlerinde iç kontrol elemanının şirket bünyesinde istihdamı zorunlu olacak. Bu görev müfettiş tarafından yerine getirilebilecek. Teftiş birimi şirket bünyesinde oluşturulacak. Risk yönetimi sistemi ve araştırma birimi dışarıdan sağlanacak. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunacak.

Yönetilmekte olan portföy büyüklüğü 500 milyon 1 TL-5 milyar TL arasında olan, asgari özsermayesi 5 milyon TL olan portföy yönetim şirketlerinde iç kontrol elemanı şirket bünyesinde istihdam edilecek. Teftiş birimi, risk yönetim sistemi, araştırma birimi şirket bünyesinde oluşturulacak.

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunacak. Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulacak

Yönetilmekte olan portföy büyüklüğü 5 milyar TL'yi aşan, asgari özsermayesi 10 milyon TL olan portföy yönetim şirketlerinde iç kontrol elemanı şirket bünyesinde istihdam edilecek. Teftiş birimi, risk yönetim sistemi, araştırma birimi şirket bünyesinde oluşturulacak.

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunacak. Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulacak. Servet yönetimi ve finansal planlama yapılacak.

-DİĞER DEĞİŞİKLİKLER-

Bunların yanı sıra Tebliğ ile kolektif portföy yöneticiliği faaliyeti, imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarına ait portföylerin maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesi olarak tanımlandı.

Portföy yönetim hizmetini dışarıdan alan yatırım ortaklıklarının portföyleri ile yatırım fonu portföylerinin münhasıran portföy yönetim şirketleri tarafından yönetileceği düzenlenmekte ve kolektif portföy yöneticiliği faaliyetinin kapsadığı faaliyet ve hizmetler Avrupa Birliği'nin kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin UCITS direktifinde yer alan esaslara paralel olarak belirlendi.

-PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ KURUL'DAN İZİN ALARAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI YAPACAK-

Kolektif portföy yöneticiliği faaliyeti yapmak üzere yetkilendirilen portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yöneticiliği yapmalarına da imkan sağlandı.

Portföy yönetim şirketlerinin Kuruldan izin almak kaydıyla yatırım danışmanlığı ve yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilmelerine imkan tanındı.

İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması projesi kapsamında, uluslar arası fonların Türkiye'de kurulacak portföy yönetim şirketleri kanalıyla yönetilmesi amacıyla, ilk defa münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu kurucusu ve yöneticisi olacak portföy yönetim şirketleri ile payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek üzere portföy yönetim şirketlerinin kurulmasına imkan sağlanmış, bu kuruluşların kuruluş ve faaliyet şartları belirlendi, bu düzenleme ile portföy yönetim şirketlerinin hem faaliyet alanı genişletildi hem de farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlandı.

-SAKLAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER-

Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğ ile kolektif yatırım kuruluşlarına sunulacak portföy saklama hizmetinin kapsamının belirlenmesi, bu hizmetin ne şekilde yerine getirileceğinin ana hatlarıyla ortaya konması, bu hizmetten doğan sorumluluğun sınırlarının çizilmesi ve portföy saklayıcılarının uyması gereken diğer esasların belirlenmesi amaçlandı. Tebliğ'in yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2014 olarak belirlendi.

Tebliğ ile portföy saklama hizmetinin tanımı yapılmış ve portföy saklama hizmetinin kapsamı sadece kolektif yatırım kuruluşu portföylerinde yer alan varlıkların saklanması ile sınırlanmadı. Portföye yapılan tüm işlemlerin, varlık ve nakit hareketlerinin, varlık değerlemesi ve birim pay fiyatı hesaplamasının mevzuat ile fon içtüzüğü veya yatırım ortaklığı esas sözleşmesi ile izahnamede yer alan esaslara uygunluğu da dahil olmak üzere çeşitli gözetim görevleri portföy saklayıcılarının görev ve sorumluluk alanına dahil edildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile Kurulca yetkilendirilecek banka ve aracı kurumların belirlenen şartlar çerçevesinde portföy saklama hizmetini verebilecekleri hükme bağlandı.

Portföy saklayıcısının Tebliğ ile belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında portföy yönetim şirketine ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verdiği zararlardan sorumlu olacağı hükme bağlandı.

-YÜRÜRLÜK 1 OCAK 2014-

Saklama Tebliği'nin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2014 olarak belirlendi. Portföy saklama hizmeti vermek isteyen kuruluşların saklama tebliğinin yürürlüğe giriş tarihine kadar gerekli hazırlıkları tamamlamaları ve portföy yönetim şirketleri tebliğinin yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Temmuz 2014'ten önce Kurulca portföy saklayıcısı olarak yetkilendirilmiş olmaları amacıyla 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Kurula başvuruda bulunmaları gerekecek. - Ankara