PAÜ .: . Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

PAÜ .: . Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

PAÜ .: . Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

. . GENEL BİLGİLERİngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans programı 2007-2008 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır.

. . GENEL BİLGİLERİngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans programı 2007-2008 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Öğrenciler program kapsamında bahar ve güz dönemlerinde kuramsal ve uygulamalı olarak dil öğretimi alanında zorunlu ve seçmeli dersler alıp, ikinci yılda yüksek lisans tezi yazmaktadırlar. Amaçlarİngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programının amacı İngiliz dili eğitimi ile ilgilenen ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında görevli İngilizce eğitmenlerinin dil eğitimi alanındaki gelişimleri yakinen takip etmelerini sağlamak, kendi mesleki uygulamalarına eleştirel bir bakış açısı kazandırmak ve bu alanda araştırmacı kimliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Kabul KoşullarıALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu Mezuniyet KoşullarıÖğrencilerin mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olmaları ve seminer ve alanlarında yürüttükleri tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olmaları gerekmektedir. İstihdam OlanaklarıMezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim-öğretim kurumları, üniversiteler, özel okullar ve dil merkezlerinde İngilizce öğretmenliği, üniversitelerde araştırma görevliliği yada değişik öğretim kurumlarında dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde eğitmenlik yapabilirler. Kazanılan DereceProgrami tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar. Derecenin SeviyesiYüksek LisansÖnceki Eğitimlerin TanınmasıTürk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dereceye Yönelik KurallarÖğrencilerin mezun olabilmek için gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve kredisini tamamlamış olmaları ve seminer ve alanlarında yürüttükleri tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olmaları gerekmektedir. Üst Derece Programlarına GeçişYüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler. Çalışma ŞekliTam ZamanlıSınavlar, Ölçme ve DeğerlendirmeHer ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. İletişim (Program Yöneticisi)İletişim bilgisi bulunamadı. PROGRAM YETERLİLİKLERİ1Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında kuramsal bilgi kazanır. 2Öğrenciler genel öğrenme kuramları ile İngiliz Dili Eğitimi'ne yönelik yöntem ve yaklaşımlar arasında bağlantı kurarak yabancı dil öğretim ve öğrenim sürecine yönelik eklektik bir yaklaşım oluşturur. 3Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanındaki yöntem ve yaklaşımlara eleştirel bakış açısı geliştirir. 4Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında araştırma yapacak bilgi ve beceri kazanır. 5Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanındaki alan yazını takip eder. 6Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında değişik öğrenme gruplarına yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgi kazanır. 7Öğrenciler İhtiyaç analizi yaparak eğitim programı oluşturma, gözden geçirme ve değerlendirme süreçlerini kazanır. 8Öğrenciler dil öğretimini güncel yaşamla birleştirecek dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini öğretebilir. 9Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında düzeylere ve amaçlara uygun ölçme ve değerlendirme yapabilir. 10Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında düzeylere ve amaçlara uygun ders materyali seçebilir, geliştirebilir veya oluşturabilir. 11Öğrenciler anadil ve hedef dil edinim ve öğrenme süreçlerini bilir ve bu doğrultuda uygun yöntem, etkinlik ve materyalleri kullanır. 12Öğrenciler hedef dili oluşturan unsurları (yapı, telaffuz, söylem, vb. ) bilir ve dil öğretim süreçlerinde uygun ortamlarda kullanır ve öğretir. EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİAdAçıklamaAnlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür. TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar. Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler. Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır. Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir. İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir. Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır. İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir. Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır. ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir. GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir. Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum", "Kesinlikle Katılmıyorum" ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir. Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

title