Memura Ek Ödeme Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Haberler » Güncel » Haber

Memura Ek Ödeme Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Memura Ek Ödeme Zammı Olanağı Tanıyan Düzenlemenin de Aralarında Bulunduğu 5793 Sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Memura Ek Ödeme Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Memura ek ödeme zammı olanağı tanıyan düzenlemenin de aralarında bulunduğu 5793 sayılı ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, ''aynı unvana sahip, aynı işi yapan'' kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilerek, ''eşit işe, eşit ücret'' uygulamasına geçilecek.

1 Temmuz 2006'dan bu yana 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerine, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme oranlarını, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Kamu personelinin Ağustos maaşlarına ek ödeme zammı yansıtılacak.

Ek ödemenin oranı; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterlerle birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, aynı veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilecek veya hiçbir belirleme yapılmayabilecek.

''Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev'' tazminatları da kaldırılarak, bunlardan yararlananlara ek ödemeden yararlanma olanağı getirilecek.

Başbakanlık başta olmak üzere, DPT, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, TOKİ, TÜİK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, TAEK, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve ÖİB'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumlarda her ay maktu fazla çalışma ücreti alanların fazla çalışma ücreti, ek ödemenin altında kalması halinde, bu personele fazla çalışma ücreti yerine ek ödeme verilecek. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarındaki öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlar için de aynı uygulama geçerli olacak.

Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödemeler, döner sermaye bütçelerinden yapılacak.

Devletin mali imkanlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personele yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını, teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Aylık, ödenek, mali ve sosyal haklar bakımından askeri hakimler ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasındaki denklik sağlanacak.

Yasaya göre, Telekomünikasyon Kurumu tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; yetkilendirilen işletmeciler ile bu işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Hazine payı, gelecek dönemde lisans verilecek olan 3. nesil mobil telefon işletmecilerinden de tahsil edilecek.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfi veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları ödenecek. Uzman jandarmalar da aynı düzenlemeden yararlanacak.

Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık, yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının yüzde 200'ünü, diğer öğretim elemanları ile personel için ise yüzde 100'ünü geçemeyecek.

Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının 10 katına kadar pay verilebilecek.

Her ne suretle olursa olsun daha önce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacak.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2008-2015 arasında, orman yangınlarıyla havadan mücadele ve acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralama süresi 3 yıldan 7 yıla çıkacak.