Lübnan Başbakanı Sinyora'nın Arap Birliği Temasları

Lübnan Başbakanı Sinyora'nın Arap Birliği Temasları

Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile Görüşen Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, İsrail'den Alınacak 1 Santim Toprağın Başarı Sayılacağını Söyledi.

Lübnan Başbakanı Sinyora'nın Arap Birliği Temasları

Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile görüşen Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, İsrail'den alınacak 1 santim toprağın başarı sayılacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Sinyora, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde Genel Sekreter Musa ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Musa ve Sinyora gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'nin Lübnan'ın toprağı olduğunu vurgulayan Sinyora* "ªebaa Çiftlikleri'nden ?srail biran önce çekilmeli ve bu topraklar? Birleºmiº Milletler (BM) askerine devretmelidir. ?srail'den al?nacak 1 santim Arap topra?? bile bizim için baºar? say?l?r. Lübnan'dan

gasp edilen topraklar?n geri al?nmas? için mücadelemizi sürdürece?iz" dedi.

ªebaa Çiftlikleri'nin durumunu Suriye D?ºiºleri Bakan?'yla da görüºtü?ünü söyleyen Sinyora, "ªebaa Çiftlikleri'nin Lübnan topra?? oldu?unu Suriye de söylüyor. Bu topraklar Suriye'nin olsa bile, ?srail'in olmad??? kesindir" ºeklinde konuºtu.

Lübnan'?n Arap Birli?i ve M?s?r ile iyi iliºkileri oldu?unu ifade eden Sinyora, M?s?r'dan gaz al?m? konusunda görüºmeler yapt?klar?n? da ifade etti.

Lübnan'?n eski Baºbakan? Refik Hariri suikast?na da de?inen Sinyora, suikast?n çözülmesini Lübnan Mahkemesi'nin de BM Mahkemesi'nin de istedi?ini kaydederek* "Vicdanen bu olay temiz ve adil ºekilde ayd?nlat?lmal?d?r" diye konuºtu.

(MKF-OYK-OYK-MEF-G)