Kvkk Haberleri

Kvkk haber, Kvkk son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kvkk - 05.08.2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası1. GirişVeri Sorumlusu olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu için kişisel verilerin korunması, büyük hassasiyet arz etmekte olup Kurumun öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Kurum bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; faydalanıcıların, potansiyel faydalanıcıların, çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. 2. Politikanın AmacıBu politikanın temel amacı, Kurum tarafından hukuka uygun bir biçimde elde edilen kişisel veri işlenmesi ve korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda faydalanıcıları, potansiyel faydalanıcıları, çalışanları, çalışan adaylarını, ziyaretçileri ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır. 3. Politikanın KapsamıBu Politika faydalanıcıların, potansiyel faydalanıcıların, çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin otomasyona tabi ya da herhangi bir veri kayıt sisteminden hukuka uygun biçimde elde edilen tüm kişisel verileri kapsar. 4. TanımlarAşağıda verilen tanımlar, 6698 sayılı kanundan ve ilgili mevzuattan alınmıştır: Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. (Örneğin; Faydalanıcılar ve çalışanlar... ), Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi, Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin HususlarKurum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 5. 1. Teknik TedbirlerKurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır: • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyon çalışmaları kapsamında tetkikler gerçekleştirilmektedir. • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Kurumumuz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır. • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir. • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır. • Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb. ) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb. ) önlemler alınmaktadır. • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır. • Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır. • Kurum, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır. • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır. • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır. • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır. • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır. • Kurum internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılmaktadır. • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır. • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 5. 2. İdari TedbirlerKurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır: • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir. • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara, firmalara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır. • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmaktadır. • Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır. • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir. 6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin HususlarKurum, Anayasa'nın 20. maddesine ve KVK Kanunu'nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kurum, Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Kurum, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu'nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu'nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. Kurum, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu'nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kurum, KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kurum, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. Kurum, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir. 6. 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlemeKurum, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Kurum, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerekleri dışında kullanmamaktadır. 6. 2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını SağlamaKurum, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 6. 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlemeKurum, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurum, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurum tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 6. 4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü OlmaKurum, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 6. 5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza EtmeKurum, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurum öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurum tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 7. Kişisel Verilerin AktarılmasıKurum, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve AnonimleştirilmesiKVK Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kurumun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 8. 1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok EdilmesiKurum ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. 8. 2. Kişisel Verileri Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. Kurum, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu'nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz. 9. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi UsulüKurum, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Kurum, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri ifa ederek gerekli işlemleri yürütmektedir. 9. 1. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 9. 2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği HallerKişisel veri sahipleri, KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9. 1'de sayılan haklarını ileri süremezler: 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 2. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9. 1'de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 9. 3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını KullanmasıKişisel veri sahipleri; KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili talebini, "yazılı" veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu çerçevede kişisel veri sahibinin talebi; KVK Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamında yapılacak başvurularda, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için kimlik bilgileri ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalar ile birlikte KVK Kanunu'nun 11'inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğu da belirtilerek aşağıdaki Kurum adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletilebilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/ANKARA Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. 9. 4. Başvurulara Cevap Verme9. 4. 1. Kurumun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve SüresiKişisel veri sahibi, bu bölümün 9. 3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Kuruma iletmesi durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurum tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 9. 4. 2. Kurumun Başvuru Yapan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği BilgilerKurum başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kurum kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 9. 4. 3. Kurumun, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme HakkıKurum aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 2. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 10. Diğer HükümlerBu politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika zaman içerisinde değişen durum ve ihtiyaçlar kapsamında güncellenebilecektir. Bu politikaya ilişkin her türlü soru kvkk@tkdk.
Kvkk - 25.06.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığı ifade edilmiştir.
Kvkk - 24.06.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK BİLİR: "Kurum olarak hem gerçek hem de dijital ortamlar aracılığıyla farkındalık çalışmalarımızı devam ettiriyor, kurumsal hizmetleri dijital kanallar aracılığıyla da yerine getiriyoruz.
Kvkk - 23.06.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Kurumumuz tarafından yılda iki kez yayımlanan ve bilimsel-akademik nitelikli, hakemli bir dergi olan Kişisel Verileri Koruma Dergisi;
Kvkk - 18.06.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Bu yıl 4. 'sü düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Kvkk - 08.06.2021
Son dakika haber! Veri merkezi yatırımlarına yeni teşvikler geliyor
Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda bu konunun hep gündeme geldiğini belirten Koç, şunları kaydetti: "Birçok sektör tarafından kişisel verilerin yurt dışı aktarımına ilişkin iyileştirme talepleri bizlere hep iletildi. Bunların üzerinde çalışıyoruz ve yakın bir zamanda Kişisel Verileri Koruma Kanunumuz GDPR ile uyumlu hale gelecek. Özellikle yerli ve yabancı yatırımların mevcut iş süreçlerinde ve yatırım planlarında karşımıza çıkan bu yurt dışına kişisel verilen aktarımına ilişkin yaşanılan problemlerin ortadan kaldırılması için öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumlarla çalışıyoruz. Bu mevzuat çalışmasını Mart 2022'ye kadar tamamlamayı öngörüyoruz." "Yabancı firmaların veri transferi için onay almasını bekliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Amazon'un, amazon.com.tr üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılması hususunda KVKK'dan onay aldığını anımsatarak, "Bu ilk yurt dışı firmaydı.
Kvkk - 31.05.2021
Kvkk Aydınlatma Metni - Bilgilendirme - Et ve Süt Kurumu
KVKK Aydınlatma Metni - BilgilendirmeKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİEt ve Süt Kurumu devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenerek ve piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet...
Kvkk - 10.05.2019
Kişisel Veri Güvenliği İhlalinde "Hakkınızı Arayın" Önerisi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Herhangi bir şekilde veri sorumlusuna iletişim ya da kimlik verilerinizi açık rızanızla vermediğinizi düşünüyorsanız bir sorgulama yapmanız gerekiyor.
Kvkk - 07.05.2019
İzlediğimiz Filmlerden Profilimizi Çıkarabiliyorlar"
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin mahremiyetinin önemine dikkati çekerek, "Klavyeyi tuşlamamızdan, izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz gazetelerden, girdiğimiz sitelerden yola çıkarak bir algoritma çerçevesinde profilimizi oluşturabiliyorlar.
Kvkk - 05.05.2019
Gelecekte Bilişim Konferansı
Konferansın "Gelecekte Medya" oturumunda sosyal medya, dijital yaşam ve toplum 5.0; "Gelecekte Yaşam" oturumunda endüstri devrimi, nesnelerin interneti ve dijital dönüşüm; "Gelecekte Nesil" oturumunda büyük veri, yapay zeka, robotlar ve RPA, "Gelecekte Güvenlik" oturumunda ise bulut bilişim, blok zinciri, siber güvenlik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başlıkları tartışıldı.
Kvkk - 12.04.2019
Rekabet Kurumu ile Kvkk Arasında İş Birliği
Rekabet Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Kvkk - 02.04.2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk Süreci Semineri
İTO ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) iş birliğinde düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk Süreci Semineri, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof.
Kvkk - 01.04.2019
Makronet Kvkk Sürecine Müşterilerini Nasıl Hazırlıyor? Nasıl Bir Altyapı Sağlıyor?
Makronet Satış Direktörü Buket Şerefli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kvkk - 26.02.2019
Netcom Akademi Zirvesi Huawei Sponsorluğunda Gerçekleştirdi
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei iş ortağı Netcom'un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon'da yapıldı. KVKK Süreç Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri konusuna odaklanılan zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı.
Kvkk - 28.01.2019
Kvkk'den Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Kamu Spotu
Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, (KVKK) kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasının taşıdığı önemi anlatan kamu spotu hazırlandı.
Kvkk - 28.01.2019
Adalet Bakanı Gül: İnternet, Aynı Zamanda Kontrolsüz Kavşaklarla Doludur
Gazi Üniversitesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından, Ankara'da düzenlenen konferansa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra, KVKK Başkanı Faruk Bilir ile üniversiteden akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Kvkk - 03.01.2019
Bilişimcilerden "Kvkk" Paneli
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Bilişim Grubu tarafından "Verinin Dönüşüm Sürecinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) Yeri" paneli düzenlendi.
Kvkk - 02.01.2019
Mechsoft, Kvkk Uyumluluğuna Yönelik Neler Sunuyor?
Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kvkk - 02.01.2019
Mechsoft'un Kvkk Uyumluluğundaki Vizyonu Nedir?
Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kvkk - 30.11.2018
Kvkk Uyum Sürecinden Geçmiş Olmak Ceza Almamayı Sağlar Mı?
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kvkk - 30.11.2018
Yazılım Satın Alarak Kvkk'ya Uyumlu Hale Gelmek Mümkün Mü?
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kvkk - 20.11.2018
Biznet Bilişim, 3.Uluslararası Bankacılık Forumu İçin Bakü'deydi
Veri sızıntısı günümüzde her ölçekteki şirket için en büyük tehlikelerden biri. Bu durum, şirket dışından sisteme sızılarak dış tehditler yoluyla gerçekleşebileceği gibi şirket çalışanlarının bilinçli ya da bilinçsiz hareketleri ile de gerçekleşebilir. Son dönemde Avrupa'da yürürlüğe giren GDPR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) ve Türkiye'de yürürlüğe giren KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu), veri sızıntılarını önlemek ve kişisel verileri güvence altına almak için şirketlerin uygulaması gerekenleri düzenliyor.
123
title