KKTC Meclisini Boykota Devam Eden Dp, İstifa Kararı Aldı

KKTC Meclisini Boykota Devam Eden Dp, İstifa Kararı Aldı

16 Aydır KKTC Meclisini Boykot Ederek Oturumlara Katılmayan Demokrat Parti (Dp) Parti Meclisi, Milletvekillerinin Görevlerinden İstifa Edip Etmeyeceğiyle İlgili Son Kararı Vermek Üzere Bu Akşam Yaptığı Toplantıdan İstifa Kararı Verdi. İstifa Dilekçeleri Yarın Meclise Sunulacak.

KKTC Meclisini Boykota Devam Eden Dp, İstifa Kararı  Aldı

16 aydır KKTC meclisini boykot ederek oturumlara katılmayan Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, milletvekillerinin görevlerinden istifa edip etmeyeceğiyle ilgili son kararı vermek üzere bu akşam yaptığı toplantıdan istifa kararı verdi. İstifa dilekçeleri yarın meclise sunulacak.

DP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayan genişletilmiş parti meclisi toplantısının başında, Genel Başkan Serdar Denktaş, toplantının basına açık yapılmasını önerdi. Denktaş'ın önerisinin kabul edilmesi üzerine toplantı basına açık olarak yapıldı. Toplantıya, Parti Meclisi üyeleri yanında partili belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, örgüt başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, daha önce yaptığı açıklamalarda da genel eğilimin "sine-i millete

dönmek" şeklinde olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet Meclisi'nde 6 milletvekiliyle temsil edilen DP, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Özgürlük ve Reform Partisi'ne (ÖRP) ve hükümet oluºumuna tepki için ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'yle (UBP) birlikte Ekim 2006'da meclis boykotuna baºlam?ºt?. Genel Baºkan Serdar Denktaº, 18 Aral?k'ta yapt??? aç?klamada, partisinin devlet katk?s?n? ald?ktan sonra milletvekillerinin istifas?yla sine-i millete dönme konusunda kesin kararlar?n? vereceklerini bildirmiºti. Boykotu kald?ran ana muhalefet

UBP ise, 10 Ocak Perºembe gününden itibaren Cumhuriyet Meclisi çal?ºmalar?na kat?l?yor.

Öte yandan toplant?da söz alan Baºkent Lefkoºa'n?n DP'li Belediye Baºkan? Cemal Buluto?ullar? ÖRP'nin kendisine 4 defa parti de?iºtirmesi için maddi teklifte bulundu?unu aç?klad?. Bas?n?n büyük ilgi gösterdi?i toplant?y? baz? televizyon kanallar? zaman zaman ba?lanarak geliºmeleri izleyicilerine canl? olarak aktard?lar.

(MG-EA-EA-NÇ-D)