Kanaltürk'e 3 Milyon Dolar Sorgusu

Kanaltürk'e 3 Milyon Dolar Sorgusu

RTÜK, CHP'nin, Reklam Yayını Karşılığında Kanala 3 Milyon Dolar Tutarında Ödeme Yaptığına' İlişkin Haberler Üzerine Maliye Bakanlığ'nın Kanaltürk'ten Bilgi İstediği Açıklandı.

Kanaltürk'e 3 Milyon Dolar Sorgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), bazı basın ve yayın organlarında yer alan ''10-11 Nisan 2007 tarihlerinde, Kanaltürk logosuyla yayın yapan Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. unvanlı kuruluşa, bir siyasi partinin yetkilileri tarafından, prodüksiyon hizmetleri ve reklam yayını karşılığında 3 milyon USD tutarında ödeme yapıldığına'' ilişkin haberler üzerine Maliye Bakanlığı ve Kanaltürk'ten bilgi istediği açıklandı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12. maddesinde ''özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden yüzde 5 oranında ayrılacak payların Üst Kurul'un gelirleri arasında sayıldığı belirtildi.

Söz konusu kanunun 13. maddesinde de ''reklam gelirlerinden ayrılacak payların, elde edildikleri ayı takip eden ayın en geç 20'sinde ilgili yayın kuruluşları tarafından ödenir. Ödemede gecikilmesi halinde, ilgili yayın kuruluşu uyarılarak yedi gün içinde ödeme yapması istenir. Yapılacak ihtara rağmen ödeme yapılmaması halinde, Üst Kurul'ca ödeme yapılıncaya kadar yayının durdurulmasına karar verilir. Belirtilen tarihlerden itibaren iki ay içinde ödeme yapılmazsa, Üst Kurul'ca yayın izninin ve lisansın iptaline karar verilir ve ödenmeyen kurum geliri icra yoluyla tahsil olunur. Gecikilen ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır'' denildiği kaydedildi.

Açıklamada daha sonra şöyle denildi:

''Yasanın 12. maddesinin son paragrafında yer alan 'Üst Kurul, radyo ve televizyonların reklam gelirlerinin, aracı kurumların hesaplarıyla birlikte denetlenmesini Maliye Bakanlığından talep eder' hükmü kapsamında tüm yayıncı kuruluşların genel denetlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmakta olup, bunun yanında kuruluş bazında yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin de denetimi anılan madde kapsamında talep edilmektedir. Söz konusu yasa hükümleri tüm yayın kuruluşlarına aynı şekilde uygulanmakta, hiçbir ayrım gözetilmemektedir.

Bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 3984 Sayılı Yasada belirtilen görevleri çerçevesinde, yukarıda sözü edilen hususların takibi açısından Maliye Bakanlığı ve ilgili yayın kuruluşuna yazı göndermek suretiyle bilgi ve gereği istenmiştir.''