Kadä±nlarä±n Yarä±sä±nä±n İdrar Kaã§ä±rma Sorunu Var

Kadä±nlarä±n Yarä±sä±nä±n İdrar Kaã§ä±rma Sorunu Var

Selã§uk Ãœniversitesinde (Sãœ) Yapä±lan Bir Araåÿtä±rmada, Kadä±nlarä±n Yã¼zde 50.2"sinde İdrar Kaã§ä±rma Problemi Olduäÿu Ortaya çä±ktä±.

Kadä±nlarä±n Yarä±sä±nä±n İdrar Kaã§ä±rma Sorunu Var