İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Yeni Sistem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Yeni Sistem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Yeni Sistem
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hali hazırda işlem yapılan savcılık bürolarında çalışma yöntemlerini belirleyen, başsavcılık bünyesinde yeni birimler açılmasını öngören ve başsavcıvekilleri ile savcıların yeni görevlendirmelerini kapsayan "Çalışma Talimatı ve İş Bölümü Değişikliği" başlıklı bir talimat yayınladı Talimattan: "Başsavcılığın tüm bürolarında, teknik ve fiziki takip yapılacak soruşturma evraklarında, tek bir cumhuriyet savcısının sorumluluğundaki takip işlemleri ile gizli soruşturmacı atanma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Teknik Büro adında yeni bir büro kuruldu" "Cumhuriyet savcısı sayısı yeterli olan birden çok gruplara bölünebilecek suç tiplerinin bulunduğu bürolarda, ilgili cumhuriyet başsavcıvekili tarafından başsavcının görüşü ve yazılı oluru alınacak" İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu'ndan savcılara: "Yapılan değişiklikler tarafımdan düzenlenmiş olup, sonuçları itibariyle başarı ve hukukun üstünlüğünü sağlamaya yöneliktir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hali hazırda işlem yapılan savcılık bürolarında çalışma yöntemlerini belirleyen, başsavcılık bünyesinde yeni birimler açılmasını öngören ve başsavcıvekilleri ile savcıların yeni görevlendirmelerini kapsayan "Çalışma Talimatı ve İş Bölümü Değişikliği" başlıklı bir talimat yayınladı.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ekim 2012'de yürürlüğe konulan ve halen yürürlükte bulunan çalışma talimatında değişiklikler yapıldığı" belirtilen bu yeni talimata göre; Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları ile Malvarlığına Karşı Suçlar Soruşturma Bürolarının kapatılıp, "Genel Soruşturma Bürosu" adı altında birleştirildiği ve görev alanına giren tüm suçların bu büroda olacağı ifade edildi.

 

"Örgütlü suç evrakları, tevzi edilmeden önce başsavcı tarafından incelenecek"

 

Ekonomik Suçlar, Kaçakçılık-Narkotik Suçlar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürolarının görev alanlarına giren suçların birbirlerine yakın ve ilgili suçlar olması nedeniyle, bu üç büronun, "Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" adı altında tek bir büroda toplanıp birleştirildiği kaydedilen talimatta, birleştirilen bürolardaki soruşturma evraklarının da yeni kurulan büroya devredileceği, bu büroya gelen evraklardan örgütlü suç kapsamında olanlarının otomatik tevziye tabi tutulmadan önce ilgili cumhuriyet  başsavcıvekili tarafından inceleneceği ve büroda görevli savcılara bizzat tevzi edileceği aktarıldı.

Talimatta, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda düzenlenen suçlarla ilgili soruşturmaların da "Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" tarafından yürütüleceği vurgulanarak, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenlenen suçların da, bundan sonra bu büro tarafından yürütüleceği bilgisi verildi.

 

Basın suçlarına yeni çerçeve

 

Başsavcılık bünyesindeki "Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun" görev alanının da değiştirildiği belirtilen talimatta, bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlar, Türk Ceza Kanununda (TCK) belirtilen ilgili suçlar, elektronik posta yoluyla doğrudan mağdura ulaşan, bilişim sistemi kullanılarak gönderilen mesajlarla işlenen suçlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda düzenlenen suçlar ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 15 ve 16. maddelerinde düzenlenen suçların soruşturmasının bu büroda işlem göreceği anlatıldı.

Talimatta, "Basın Suçları Soruşturma Bürosunun" görev alanının da değiştirildiği kaydedilerek, 5187 sayılı Basın, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi, 5681 sayılı Matbaalar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, 671 sayılı Şapka İktisası, 677 sayılı Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki, 2820 sayılı Siyasi Partiler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile İlişkileri, 5253 sayılı Dernekler, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi kanunlarında yazılı suçlar, TCK'nın 118, 219, 222, 299, 300 ve 301. maddelerinde yazılı suçlar ve yazılı, görsel, işitsel, elektronik kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlar yolu ile işlenen suçlarla ilgili soruşturmaların bu büro tarafından yürütüleceği dile getirildi.

"Uzlaşma Bürosunun" görev alanının da değiştirildiği de vurgulanan talimatta, şikayete bağlı olmaksızın TCK'da düzenlenen kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları ile kanunda açık hükmü bulunan haller ve şikayete bağlı suçların bu büroda işlem göreceği ifade edildi.

 

Takip talepleri yeni oluşturulan Teknik Büro'da incelenecek 

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tüm bürolarında, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 135,137, 139 ve 140. maddeleri gereğince, teknik ve fiziki takip yapılacak ve gizli soruşturmacı atanacak soruşturma evraklarında tek bir cumhuriyet savcısının sorumluluğunda ve belirli katipler görevlendirilerek teknik ve fiziki takip işlemleri ile gizli soruşturmacı atanma işlemlerinin yapılabilmesinin amaçlandığı belirtilen talimatta, bu nedenle "Teknik Büro" adında yeni bir büro kurulduğu dile getirildi.

Talimatta, bu büronun çalışma sistemiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, CMK'nın 135, 137, 139 ve 140. maddelerinde belirtilen suçlardan herhangi birinin varlığı halinde, soruşturma aşamasında suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının olmaması durumunda, soruşturma konusu olayın kanun maddelerine göre koruma tedbirlerinden hangisinin uygulanmasını istiyor ise, bu istemi belirtilen gerekçeli anlatımın yer aldığı talep yazısıyla ekindeki soruşturma evrakını, teknik büroya devreder. Teknik büro savcısı gelen talebi değerlendirerek talebi yerinde görmediği taktirde koruma tedbirinin uygulanmasına gerek olmadığı görüşü ile ayrıntılı olarak açıklanmak suretiyle bürodan sorumlu cumhuriyet başsavcıvekilinin onayı ile soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına iade eder. Talebi uygun görmesi halinde ilgili mahkemeye evrakı tevdi eder."

Teknik büro tarafından yapılan çalışmalarda serilik ve gizliliğin esaslarına uyulacağı, çalışma usul ve esaslarının da ayrı bir iç genelgeyle düzenleneceği bilgisi verilen talimatta, teknik büroda görevlendirilen savcıya, çalıştığı büro, cumhuriyet başsavcıvekili tarafından aynı büroda görevli diğer cumhuriyet savcılarına göre, kendisine gelecek iş durumu dikkate alınarak daha az iş verileceği kaydedildi.

 

Başsavcıvekili tarafından başsavcının görüşü ve yazılı oluru alınacak

 

Talimatta, cumhuriyet savcısı sayısı yeterli olan birden çok gruplara bölünebilecek suç tiplerinin bulunduğu bürolarda, ilgili cumhuriyet başsavcıvekili tarafından başsavcının görüşü ve yazılı olurunun alınacağı da belirtilerek, "Büro içinde müstakil bir veya birden çok çalışma masaları oluşturulup, belirlenecek suç tipleri yine bu masalarda görevlendirilecek cumhuriyet savcılarına tevzi edilebilir. Cumhuriyet başsavcısı veya yetkili başsavcıvekili tarafından verilecek soruşturma evrakları ile diğer görevler, büronun görevine girmese dahi, tevzi edilen cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilip sonuçlandırılır" denildi.

Talimatta, yarından itibaren yürürlüğe konulacak değişikliklerle, 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe konulan çalışma talimatları arasında çelişki olması halinde, yeni yapılan değişikliklerin esas alınacağına da dikkat çekilerek, duruşmaya çıkmak üzere görevlendirilen savcıların, duruşmaya çıktıkları mahkemelerde duruşma dışında da iddia makamının yapması gereken tüm işlemleri yapacağı, ancak soruşturma evresindeki evraklarla ilgili mütalaa ve taleplerin soruştuma savcısı tarafından yerine getirileceği anlatıldı. 

 

Başsavcıvekilleri ve görevleri

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,  "Çalışma Talimatı" dışında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Yeni İş Bölümü" adında bir talimat da yayınladı. Bu talimata göre adliyede görevli 10 başsavcıvekilinin hangi büro ve birimlerden sorumlu oldukları şu şekilde düzenlendi:

"Mustafa Emre; Muhabere, Adli Emanet, Faili Meçhul Suçlar, Talimat, Kabahat ve Arşiv Yönetimi Büroları, Hasan Turan Yavuzyılmaz; Çocuk Suçları, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, Bakanlık, Personel masası, Tevzi masası, Ateş Hasan Sözen; Basın sözcülüğü, Bakanlık Bürosu, Bilgi edinme kanunu işlemleri, yabancı heyetlerin resmi görüşme ve ziyaretleri ile ilgili işler, yasa yolları bürosu, Ali Cengiz Hacıosmanoğlu; özel soruşturma ve memur suçları soruşturması, Mehmet Ayhan; bilişim suçları, basın suçları, ilamat-infaz bürosu, denetimli serbestlik bürosu, Ercan Altuncu; fikri ve sınai haklar bürosu, uzlaştırma, genel soruşturma, adli sicil müdürlüğü, Ahmet Akkaya; genel soruşturma bürosunun tevzii ve idari işleri, müracaat bürosu, bilgi işlem müdürlüğü, UYAP sorumluluğu, Fehmi Tosun; tüm idari ve mali işler, tesis yönetimi, güvenlik müdürlüğü, taşıt servis yönetimi, mahkeme veznelerinin işleyişini denetleme, Orhan Kapıcı; kaçakçılık, toplumsal olaylar ve örgütlü suçlar bürosu, HSYK bürosu, duruşma savcıları bürosu, bakanlık bürosu, nöbetçi cumhuriyet savcıları bürosu, teknik büro ve Oğuzhan Atamtürk Uyar, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) soruşturma bürosu"

 

Alabora ve Say'a takipsizlik veren savcıya, ek "yasal işlem" görevi

 

"İş Bölümü" talimatında, İstanbul Cumhuriyet Savcılarının da görev alacakları birimler ve yapacakları görevler, sırasıyla belirtildi. 

Buna göre, Genel Soruşturma Bürosunda görevlendirilen, Hrant Dink cinayetini soruşturmasıyla bilinen dönemin özel yetkili cumhuriyet savcılarından Mustafa Çavuşoğlu'nun ek olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı, Mehmet Ali Alabora ve Fazıl Say hakkında takipsizlik kararı vermesiyle bilinen savcılardan Hüseyin Arslan'ın ek olarak İstanbul 7. Asliye Ceza mahkemesi ve İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nde onay veren, yasal işlem savcısı ve Balyoz planı davasında duruşma savcılığı yapan Hüseyin Kaplan'ın da ek olarak İstanbul 40. Asliye Ceza ve İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde onay veren savcısı olması kararlaştırıldı.

Bu savcılarla birlikte, Genel Soruşturma Bürosunda, savcılar Muzaffer Pişirici, Suudi Güner, Hüseyin Nazmi Okumuş, Selahattin Demir, Tahsin Yavuz, Ahmet Gürses, Mehmet Agaç, Melih Şentürk, Atilla Ayvacı, Hüseyin Polatcan, Basri Aydın, Mehmet Güner, Hasan Ülgünar, Adlülaziz Özatlan, Ali İhsan Demirel, Mustafa Balaban, Yunus Akdüzen, Burhan Çobanoğlu, Yunus Kiremit, İsmail Özmumcu, Mithat İlbeyoğlu, Mehmet Siyami Başok, Gökalp Kökçü, Gürsel Akpınar, Salih Çakmak, Halit Kırşehirli, Cumali Karakütük, Şenol Dağ, M.Şenay Baygın, Ekrem Türkoğlu, Zeynel Sarıbuğa, Ümit Babayiğit, Sadık Gülyaz, Sait Yakışan, Fuat Tekin, Metin Kantar, İbrahim Kayapınar, Abbas Temiz, Ekrem Şakar, Tarık Fırat, Emin Kadıoğlu, Mehmet Kıran, Seyfettin Atıcı, Nihat Karpınar, Yaşar Peçen, Basri Taş ve Hikmet Pak, mahkemelerde ek görev de yapacak.

 

Savcılık bürolarına ek görevler

 

Başsavcılık talimatına göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirilen savcıların İstanbul merkezli operasyon soruşturmasını yürüten savcılardan Ekrem Aydıner ile Abdullah Yıldırım, Hüseyin Öz, Faruk Bildirici, Rasim Işıkaltın, Hüseyin Kayıkçı ve Hüseyin Kaya olduğu belirtilirken, Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda, ek işler dahil görevlendirilen savcıların da, İsa Dalgıç, Ali Karabulut, Özcan Özdemir, Ercan Devrim, Hasan Yılmaz, Mesut Erdinç Bayhan, Erhan Gülcan, Selamettin Celep, Orhan Erbay, Onur Ekinci ve Emin Ateşağaoğlu olduğu kaydedildi.

Talimata göre, "Müracaat ve Suçüstü Bürosunda" Osman Çakır, Abdurrezzak Aydın, Ali Çelebi, Altan Şahin, Cüneyt Gülabi Vurucu, Mehmet Ateş, Faruk Kurtoğlu, Bekir Gencer, Aydın Çevik, Yaşar Şen ve Ahmet Eryeli, "Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunda" Hasan Basri Zamanis, İsmail Güler, Hakan Ören, Ufuk Büyşengün, Turgay Özcan, Nuri Çığ ve Veysi Büyükkılıç, "Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda" Mustafa Öztürk, Serdar Baker, Abdullah Yurtsever, Mustafa Demirel, Zeynep Baykara Doğar ve Nurten Altınok, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunda" Selim Berna Altay, Hasan Özberk, Hasan Özdemir, Fatih Karakuş ve Güler Özmen, "Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda" İsmail Onaran ve Münir Büyükelçi, "Basın Suçları Soruşturma Bürosunda" Tahsin Eroğlu, Hacı Hasan Bölükbaşı ve Vedat Yiğit, "Uzlaştırma Bürosunda" Hüseyin Yavaş, Reşat Uğur Soysal ve Mehmet Demir, "Faili Meçhul Soruştuma Bürosunda" Erdal Bağcı, Mahir Kalebek, Ahmet Hamdi Koç, Abdulmelik Peker, Abdurrahman Erdoğan ve Mehmet Ocak, "Talimat ve Kabahat Bürosunda" Kadir Nazmi Yelkenci ve Nazım Ünlü, "Muhabere Bürosunda" Adnan Vehbi Güneş, "Bakanlık Bürosunda" Mehmet Salih Sol, "Özel Soruşturma Bürosunda" Mustafa Erol, Mehmet Akıllı, Mehmet Güncan, Metin Küçükerden ve Okan Özsoy görevlendirildi.

 

Ergenekon davası savcıları  

 

İlamat-İnfaz Bürosunda İstanbul merkezli operasyon soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcılarından Celal Kara ile Orhan Güldiker, Ahmet Hanefi Uslu, Ali Kemal Tekin, Mahmut Musaoğlu, Yahya Akçadırlı, Aydın Şen ve İbrahim Babür'ün görevlendirildiği talimata göre, Duruşma Savcıları Bürosunda da yine İstanbul merkezli operasyon soruşturmasını yürüten ve İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine atanan cumhuriyet savcısı Mehmet Yüzgeç'in ek olarak Beşiktaş 9 ve 10 noterliği ile İstanbul 27. İcra Müdürlüğü denetimi görevi yapması uygun görüldü.

Talimatta, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapan Mehmet Ali Pekgüzel'in ek olarak İstanbul 26 ve 27. noterlikleri ile İstanbul 13. İcra Müdürlüğü denetimi, Nihat Taşkın'ın İstanbul 28 ve 29. noterlikleri ile İstanbul 14. İcra Müdürlüğü denetimi ve Murat Dalkuş'un da İstanbul 32 ve 31. noterlikleri ile İstanbul 19. İcra Müdürlüğü denetimi görevlerini yapmaları kararlaştırılırken, Duruşma Savcıları Bürosunda ek görevlerle çalışacak diğer savcıların da, İsmail Işık, Nuri Ahmet Saraç, Ufuk Ermertcan, Naci Kanık, Bilgin Uysal, Levent Çağıl, Tamer Tabel, Ali Şafak, Yavuz Pehlivan, Adem Meral, Faruk Erşan Yılmaz, Halil Sezgin, Faruk Söker, Alper Tunga Akgülen, Sait Kunt, Mehmet Düzgün, Abdullatif Çakır, Ali Kaya, Güngör Erkoç, Aydın Boztaş, Mehmet Nuri Gür, Erol Demirtaş olduğu aktarıldı.

 

TMK'nın 10. madde bünyesindeki 23 savcıya ek görev yok 

 

Başsavcılık talimatında, Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 10. maddesiyle görevli savcıları, Emin Aydinç, Hakan Karaali, İdris Kurt, Ekrem Beyaztaş, Fuzuli Aydoğdu, İsmail Göktürk, Murat İnam, İsmail Uçar, Hüseyin Aksoy, Mehmet Ali Uysal, Ümit Zafer Çolak, Adem Özcan, Ramazan Saban, Durmuş Yiğit, Abdullah Miza Coşkun, İrfan Fidan, Murat Çağlak, Tuncay Yardımcıoğlu, Yılmaz Kıstı, Haluk Gedikli, Zafer Koç ve Mehmet Akif Ekinci'ye herhangi bir ek görevlendirme yapılmadığı görüldü.

 

Başsavcı Salihoğlu'ndan "hukukun üstünlüğü" vurgulu mesaj

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Adliyesinde görev yapan savcıların tümüne, "Çalışma düzeni ve görev alanını belirleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma talimatı ve iş bölümü değişikliği" ile birlikte, bir ön yazı da gönderdi.

Gönderdiği yazılı mesajda; 16 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı görevine tayin edildiğini hatırlatan ve bu görevi onurla yapacağını hatırlatan Salihoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm arkadaşlarımın yaptıkları görevler tarafımdan incelenmiş ve yeni görev değişikliği tarafımdan uygun görülmüştür. Yapılan değişiklikler tarafımdan düzenlenmiş olup, sonuçları itibariyle başarı ve hukukun üstünlüğünü sağlamaya yöneliktir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başarısı hepimizindir. Bu başarı hep birlikte dikkatli özverili çalışmalar sonucunda olacaktır. Bu konudaki sorumluluk hepimizin ortak ve eşit sorumluluğudur. Adil yargılamayı ve hukukun üstünlüğünü sağlamak ülkemizin en büyük ihtiyacıdır. Bu konuda mutlaka başarıya ulaşmak zorundayız. Hepimiz adaletli ve tarafsız olmak zorundayız. Mesleğimizin saygınlığı ve yüceliği için tüm arkadaşlarımın, cumhuriyet savcısı unvanını şerefiyle taşıdığı ve mesleğin onurlu birer mensubu olduğu düşüncesiyle, attığımız her imzanın ne kadar değerli ve anlamlı olduğu bilinci ve inancıyla cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Türk milletinin eşsiz lideri yüce Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda hep birlikte yolumuza devam ederek milletimize hizmet bayrağını yürüten ve yücelten adil, tarafsız yargıyı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma yeni dönemde başarılar diler, mutlu ve sağlık dolu günlerin sizlerin olmasını dilerim." - İstanbul

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title