Hizmet ve İsteğe Bağlı Borçlanma Tebliği Yayımlandı
Haberler » Güncel » Haber

Hizmet ve İsteğe Bağlı Borçlanma Tebliği Yayımlandı

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ ile Hizmet Akdi ile Bir veya Birden Fazla İşveren Tarafından Çalıştırılanlar, Köy ve Mahalle Muhtarları, Hizmet Akdine Bağlı Olmaksızın Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışarak Bu Kapsamda Sigortalı Sayılanlar, Kamu İdarelerinde Çalışanlar, Bazı Sigorta Kolları Uygulananlar, İsteğe Bağlı Sigortalılar ile Bunların Hak Sahipleri H...

Hizmet ve İsteğe Bağlı Borçlanma Tebliği Yayımlandı

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları hakkındaki tebliğ ile hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışarak bu kapsamda sigortalı sayılanlar, kamu idarelerinde çalışanlar, bazı sigorta kolları uygulananlar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahipleri hizmet borçlanması yapabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın, Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları ile İsteğe Bağlı Sigortalı İşlemlerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışarak bu kapsamda sigortalı sayılanlar, kamu idarelerinde çalışanlar, bazı sigorta kolları uygulananlar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahipleri hizmet borçlanması yapabilecek. Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan sigortalılarla hak sahipleri; Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bu sigortalılara diğer statülere sahip oldukları sürede bu statülere göre borçlanılacak sürelerinin bulunması halinde kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,kamu idarelerinde olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokavtta geçen süreleri ve kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katına kadar belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacak.

Yurtiçinde çalışması bulunmayanlardan, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış olanlar ile halen çalışmaya devam edenler hizmet borçlanması yapabilecek. Borçlanma kapsamında olan süreler ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,borçlanma kapsamında. Doğum izni işyerince, askerlik ilgili olan süreler askerlik şubelerince veya Kuvvet komutanlıklarınca, aylıksız izin süreleri kamu idarelerince, doktora öğrenimi tıpta uzmanlık doktora süreleri hastane ve öğrenim kurumlarından avukatlık stajı yapanlar baro başkanlıklarından göz altı ya da tutuklukta geçen sürelere ilişkin belge Cumhuriyet Savcılığı'ndan, grev ve lokavtta geçen süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nce, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri ilgili tıp fakültelerince, seçim kanunları gereği istifa edenler seçimin yapıldığı tarihi takip eden aya kadar açıkta geçirdikleri süreler kamu idarelerince belgelendirilecek.

Borçlanılacak sürelerin prim tutarı prime esas alt ve üst sınırlar arasında kendilerince belirlenmek üzere günlük kazancın yüzde 32'si oranında hesaplanacak. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarih olacak. Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borçlanılan süreler sigortalıların hizmet süresi olarak aylıkların hesabında gün sayısına eklenip, kazanç hesabında dikkate alınmayacak.

2008 yılı Ekim ayı başından önce kamu idarelerindeki görevlerinden ayrılanlardan, ayrıldıkları tarihte Emekli Sandığı hükümlerine göre malullük veya emekli aylığı bağlanabilmesi için yeterli hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmayanlar 2008 yılı Ekim ayı başından önce ölenlerin Emekli Sandığı Kanun hükümlerine göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı için aylık bağlanamamış olan dul ve yetimlerinin borçlanacakları hizmetleri ile birlikte prim ödeme gün sayısı bakımından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve müracaatları halinde, borçlanma işlemleri bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil Emekli Sandığı Kanuna göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren Emekli Sandığı Kanunu hükümlerince aylık bağlanacak. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından borçlandırılması sigortalıların borçlanma talepleri, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunna göre belirlenen sigortalılık statüsüne göre sonuçlandırılacak. Borç tutarı, borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancının yüzde 32'si üzerinden hesaplanarak tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde sigortalı tarafından ödenecek. Borçlanma yapmak için; sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerine ilk defa olarak sigortalı olarak çalışanlar ile bağlı bulundukları kamu idareleri aracılığıyla Kurumca örneği hazırlanan borçlanma belgesi ile Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına müraacat edilecek. 28 Eylül 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğin Sigortalı sayılanlar ilgili maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, sigortalı sayılmayanlar ilgili hükümleri düzenleyen 6'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, Sigorlalağın Başlangıcını düzenleyen 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, sigortalılığın sona ermesini düzenleyen 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası ve Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmalarını düzenleyen 10'uncu maddesinin ikinci, dördüncü, yedinci, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkra hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

-İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİYLE İNTİKAL ETMESİYLE BAŞLAYACAK-

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın, İsteğe Bağlı Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik için gerekli şartları taşımalarına rağmen, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler başvurularını sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapacak. İsteğe bağlı sigortalılıK isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacak. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen bildirgenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilecek.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı ve ödenmesi, isteğe bağlı sigorta primi belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si, bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si genel sağlık sigortası primi olarak hesaplanacak. Bu tebliğin isteğe bağlı sigortalılık başvurusunu düzenleyen 5'inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları, isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesini düzenleyen 7'nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Emekli Sandığı Kanunun kaldırılan hükümlerine göre isteğe bağlı sigortalılık işlemleri düzenleyen 11'inci ve Gelir vergisinden muaf olan isteğe bağlı kadın sigortalılar' düzenleyen 12'nci madde hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(ANKA)

(ME/ÖMR)