Haberler

Şeyhülislam nedir? Şeyhülislam görevi nedir? İşte Şeyhülislam'ın görevleri

Gündem Haberleri

Şeyhülislam sözlükte "yaşlı kimse, reis, bilge" anlamlarındaki şeyh ile İslâm kelimesinden oluşan şeyhü'l-İslâm tabiri, İslâm dünyasında önde gelen ulemâ ve sûfîlere verilen bir şeref unvanı olarak X. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış, daha sonra "âlimlerin en kıdemlisi, reisi" mânasını kazanarak bir unvan halinde kullanılmıştır. Peki, Şeyhülislam nedir? Şeyhülislam görevi nedir? İşte Şeyhülislam'ın görevleri

XI. yüzyılda Horasan'da Şâfiîler'in başındaki âlim şeyhülislâm unvanıyla anılırdı. Zamanla kelimenin kullanımı yaygınlaşmış, Memlükler'de fetvaları ile şöhret bulan fıkıh âlimlerinin şeref unvanı olmuş, bir nevi dinî reis şeklinde anlaşılmıştır. 1300 yıllarına doğru ise tanınmış müftüleri nitelemiştir. Bu şekliyle İslâm dünyasında yaygın biçimde yer almış, Evliya Çelebi de şehirleri tasvir ederken buralardaki fetva verme yetkisine sahip müftüleri şeyhülislâm diye anmıştır.

ŞEYHÜLİSLAM NEDİR?

Şeyhülislam ya da Şeyh'ül- İslam, dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimseye denir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükûmetinde bu makam Şer'iye ve Evkaf Vekâleti adıyla "Bakanlık" olarak yer aldı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra 1924 yılında laiklik ilkesinin kabul edilmesi sonucu bu bakanlık kaldırılmış, yerini Diyanet İşleri Başkanlığına bırakmıştır.

ŞEYHÜLİSLAM GÖREVLERİ

İlmiye sınıfının başıdır. Divan'da alınan kararların İslam Dini'ne uygun olup olmadığı konusunda fetva verir.

İlk şeyhülislam, Molla Fenârî olup, bu unvan kendisine 1424'te verilmiştir. Son Osmanlı Şeyhülislâmının Mustafa Sabri Efendi olduğu ile ilgili görüşler olsa da, şeyhülislamlık unvanını son taşıyan kişi, Mehmet Nuri Medeni Efendi'dir. Mehmet Nuri Medeni Efendi'nin 1922'de kabinesiyle birlikte istifa etmesi arasındaki 498 yıl boyunca şeyhülislamlık müessesesi sürmüştür.

1424-1922 yılları arasında 131 şeyhülislam 175 defa bu makama tayin edilmiştir. Ebussuud Efendi 29 yılla en fazla; Memikzade Mustafa Efendi de 13 saatle en az bu makamda kalan şeyhülislamdır.

131 şeyhülislamın yalnızca 9'u Türk asıllı değildir. (Arap, Bosnalı Gürcü, Çerkes, Arnavut'tur.) Şeyhülislamlar içinde müstesna bilginler, yazarlar, şairler, hattatlar, bestekârlar ve hukukçular vardı. Birçok şeyhülislam verdikleri fetvaları toplayarak hem İslamî ilimler, hem de Osmanlı hukuk tarihi bakımından değerli eserler bırakmışlardır.

I. Selim zamanında (1512-1520) şeyhülislamdan Ahmed ibni Kemal Paşaya Müftî-yüs-sekaleyn (insan ve cinlere fetvâ veren) unvanı verilmiştir. I. Süleyman zamanına (1520-1566) kadar şeyhülislamlık tercihinde uyulması zorunlu bir yasa ya da kural yokken, Ebu's-Suud Efendi'nin hazırladığı bir kanunla Rumeli Kazaskerliği'nden sonra terfi edilen bir makam haline getirildi. Pek nadir olarak Anadolu kazaskerlerinden de şeyhülislamlar görüldü.

II. Mehmet, kanunnamesinde şeyhülislamı ve padişah hocalarını vezirlerden üstün tutmaktaydı. Bu kanunnameye göre ulemanın reisi kabul edilmekle beraber şeyhülislamın, ilmiye sınıfının başı sayılması 16. asrın ortalarına doğru gerçekleşmiştir. 16. asırda Zenbilli Ali Cemâlî Efendi, İbn-i Kemal Paşazâde ve Ebu's-Suûd Efendi gibi kudretli alimlerin bu makama gelmesiyle şeyhülislamlık daha da önem kazandı. Bilhassa bu üç şahsiyetin Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde önemli katkıları olmuştur.

Başlangıçta kadıaskerlik ve muallim-i sultanî vazifelerine göre ikinci derecede bulunan şeyhülislamlığın, bilhassa İbn-i Kemal (1525-1533) ve Ebu's-Suud Efendi (1545-1574)'ye geçmesi ile daha bir önem kazandığı ve kadıaskerliğin üstünde bir görev olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Osmanlılar'da Şeyhülislam, ilmiye sınıfının başı sayılıyordu. Klasik Osmanlı devrinde devlet görevlileri kalemiye, seyfiye ve ilmiye olmak üzere üç sınıfa ayrılıyordu. İlmiye sınıfı, günümüzün Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini üstlenmiş durumdaydı.

Osmanlı tarihinde sadrazam olmak için eğitim aranmazdı ama şeyhülislam olmak hatta bunun ilk basamağı olan kadılık, müftülük ve müderrislik için bile, medreselerin en yükseğini bitirmiş olmak gerekirdi. Bu durum; Osmanlı İmparatorluğu'nun, şeyhülislamlığa verdiği değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Osmanlı şeyhülislamları listesi

Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesi.

 • Molla Şemsüddin-i Fenari (1424 - 1430)
 • Molla Fahrettin Acemi (1430 - 1460)
 • Molla Hüsrev (1460 - 1480)
 • Molla Gürâni (1480 - 1488)
 • Molla Abdülkerim Efendi (1488 - 1495)
 • Alâeddin Arabî Efendi (1495 - 1496)
 • Efdalzade Hamîdüddin Efendi (1496 - 1503)
 • Zenbilli Ali Efendi (1503 - 1526)
 • Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534)
 • Sadullah Sadi Efendi (1534 - 1539)
 • Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542)
 • Abdülkadir Hamidî Çelebi (1542 - 1543)
 • Fenarîzade Muhyiddin Çelebi (1543 - 1545)
 • Ebussuud Efendi (1545 - 1574)
 • Çivizade Damadı Hamid Efendi (1574 - 1577)
 • Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi (1577 - 1580)
 • Malûlzade Mehmed Efendi (1580 - 1582)
 • Çivizade Hacı Mehmed Efendi (1582 - 1587)
 • Abdülkadir Şeyhî Efendi (1587 - 1589)
 • Bostanzade Mehmet Efendi (1589 - 1592) (birinci kez)
 • Bayramzade Zekeriya Efendi (1592 - 1593)
 • Bostanzade Mehmed Efendi (1593 - 1598) (ikinci kez)
 • Hoca Sadeddin Efendi (1598 - 1599)
 • Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1599 - 1601) (birinci kez)
 • Hocazade Mehmed Efendi (1601 - 1603)
 • Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1603) (ikinci kez)
 • Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1603 - 1604) (birinci kez)
 • Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1604 - 1606) (üçüncü kez)
 • Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1606) (ikinci kez)
 • Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1606 - 1608) (dördüncü kez)
 • Hocazade Mehmed Efendi (1608 - 1615)
 • Hocazade Esad Efendi (1615 - 1622) (birinci kez)
 • Zekeriyazade Yahya Efendi (1622 - 1623) (birinci kez)
 • Hocazade Esad Efendi (1623 - 1625) (ikinci kez)
 • Zekeriyazade Yahya Efendi (1625 - 1632) (ikinci kez)
 • Ahizade Hüseyin Efendi (1632 - 1634)
 • Zekeriyazade Yahya Efendi (1634 - 1644) (üçüncü kez)
 • Ebusaid Mehmed Efendi (1644 - 1646) (birinci kez)
 • Muid Ahmet Efendi (1646 - 1647)
 • Hacı Abdürrahim Efendi (1647 - 1649)
 • Bahai Mehmet Efendi (1649 - 1651)
 • Karaçelebizade Abdülaziz Efendi (1651)
 • Ebusaid Mehmed Efendi (1651 - 1652) (ikinci kez)
 • Bahai Mehmet Efendi (1652 - 1654)
 • Ebusaid Mehmed Efendi (1654 - 1655) (üçüncü kez)
 • Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1655 - 1656)
 • Memikzade Mustafa Efendi (1656)
 • Hocazade Mesud Efendi (1656)
 • Hanefi Mehmed Efendi (1656)
 • Balizade Mustafa Efendi (1656 - 1657)
 • Bolevi Mustafa Efendi (1657 - 1659)
 • Esiri Mehmet Efendi (1659 - 1662)
 • Sunizade Seyit Mehmet Emin Efendi (1662)
 • Minkarizade Yahya Efendi (1662 - 1674)
 • Çatalcalı Ali Efendi (1674 - 1686) (birinci kez)
 • Ankaravi Mehmet Emin Efendi (1686 - 1687)
 • Debbağzade Mehmet Efendi (1687 - 1688) (birinci kez)
 • Hacı Feyzullah Efendi (1688)
 • Debbağzade Mehmet Efendi (1688 - 1690) (ikinci kez)
 • Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1690 - 1692)
 • Çatalcalı Ali Efendi (1692) (ikinci kez)
 • Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1692 - 1694)
 • Sadık Mehmet Efendi (1694 - 1695)
 • İmam Mehmet Efendi (1695) (birinci kez)
 • Hacı Feyzullah Efendi (1695 - 1703)
 • Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1703)
 • Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703)
 • İmam Mehmet Efendi (1703 - 1704) (ikinci kez)
 • Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1704 - 1707)
 • Sadık Mehmet Efendi (1707 - 1708)
 • Ebezade Abdullah Efendi (1708 - 1710)
 • Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1710 - 1712)
 • Ebezade Abdullah Efendi (1712 - 1713)
 • Mehmet Ataullah Efendi (1713)
 • İmam Mahmut Efendi (1713 - 1714)
 • Mirza Mustafa Efendi (1714 - 1715)
 • Menteşzade Abdürrahman Efendi (1715 - 1716)
 • Ebu İshak İsmail Efendi (1716 - 1718)
 • Yenişehirli Abdullah Efendi (1718 - 1730)
 • Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi (1730 - 1731)
 • Paşmakçızade Abdullah Efendi (1731 - 1732)
 • Damatzade Ebulhayr Ahmet Efendi (1732 - 1733)
 • Ebuishakzade İshak Efendi (1733 - 1734)
 • Dürri Mehmet Efendi (1734 - 1736)
 • Seyit Mustafa Efendi (1736 - 1745)
 • Pirizade Mehmed Sahib Efendi (1745 - 1746)
 • Hayatizade Mehmet Emin Efendi (1746)
 • Seyit Mehmet Zeynelabidin Efendi (1746 - 1748)
 • Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 - 1749)
 • Mehmet Sait Efendi (1749 - 1750)
 • Seyit Murtaza Efendi (1750 - 1755)
 • Abdullah Vassaf Efendi (1755)
 • Damatzade Feyzullah Efendi (1755 - 1756)
 • Dürrizade Mustafa Efendi (1756 - 1757) (birinci kez)
 • Damatzade Feyzullah Efendi (1757 - 1758)
 • Mehmet Salih Efendi (1758 - 1759)
 • Çelebizade İsmail Asım Efendi (1759 - 1760)
 • Veliyyüddin Efendi (1760 - 1761)
 • Ebubekirzade Ahmed Efendi (1761 - 1762)
 • Dürrizade Mustafa Efendi (1762 - 1767) (ikinci kez)
 • Veliyyüddin Efendi (1767 - 1768)
 • Pirizade Osman Sahib Efendi (1768 - 1770)
 • Mirzazade Seyit Mehmet Sait Efendi (1770 - 1773)
 • Şerifzade Seyit Mehmet Şerif Efendi (1773 - 1774)
 • Dürrizade Mustafa Efendi (1774) (üçüncü kez)
 • İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1774 - 1775)
 • Salihzade Mehmet Emin Efendi (1775 - 1776)
 • Vassafzade Mehmet Esat Efendi (1776 - 1778)
 • Mehmet Şerif Efendi (1778 - 1782)
 • Seyit İbrahim Efendi (1782 - 1783)
 • Dürrizade Seyit Mehmet Ataullah Efendi (1783 - 1785)
 • İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1785)
 • Arapzade Ahmed Ataullah Efendi (1785)
 • Dürrizade Mehmed Arif Efendi (1785 - 1786) (birinci kez)
 • Müftizade Ahmed Efendi (1786 - 1787)
 • Mekki Mehmet Efendi (1787 - 1788)
 • Mehmed Kamil Efendi (1788 - 1789)
 • Mehmed Şerif Efendi (1789)
 • Hamidîzade Mustafa Efendi (1789 - 1791)
 • Seyit Yahya Tevfik Efendi (1791)
 • Mekki Mehmed Efendi (1791 - 1792)
 • Dürrizade Mehmed Arif Efendi (1792 - 1798) (ikinci kez)
 • Mustafa Aşir Efendi (1798 - 1800)
 • Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1800 - 1803) (birinci kez)
 • Salihzade Ahmed Esad Efendi (1803 - 1806) (birinci kez)
 • Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi (1806 - 1807) (birinci kez)
 • Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1807) (ikinci kez)
 • Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi (1807 - 1808) (ikinci kez)
 • Arapzade Mehmed Arif Efendi (1808)
 • Salihzade Ahmed Esad Efendi (1808) (ikinci kez)
 • Dürrizade Abdullah Efendi (1808 - 1810) (birinci kez)
 • Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1810 - 1812) (üçüncü kez)
 • Dürrizade Abdullah Efendi (1812 - 1815) (ikinci kez)
 • Mehmed Zeynelabidin Efendi (1815 - 1818)
 • Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1818 - 1819) (üçüncü kez)
 • Çerkez Halil Efendi (1819 - 1821)
 • Yasincizade Abdülvehhab Efendi (1821 - 1822) (birinci kez)
 • Ahmed Reşid Efendi (1822 - 1823)
 • Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1823 - 1825) (ikinci kez)
 • Kadızade Mehmed Tahir Efendi (1825 - 1828)
 • Yasincizade Abdülvehhab Efendi (1828 - 1833) (ikinci kez)
 • Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1833 - 1846) (üçüncü kez)
 • Ahmed Arif Hikmet Bey Efendi (1846 - 1854)
 • Meşrepzade Mehmed Arif Efendi (1854 - 1858)
 • Mehmed Sadeddin Efendi (1858 - 1863)
 • Atıfzade Hüsameddin Efendi (1863 - 1866)
 • Mehmed Refik Efendi (1866 - 1868)
 • Hasan Fehmi Efendi (1868 - 1871)
 • Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1871 - 1872) (birinci kez)
 • Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi (1872 - 1874)
 • Hasan Hayrullah Efendi (1874) (birinci kez)
 • Hasan Fehmi Efendi (1874 - 1876)
 • Hasan Hayrullah Efendi (1876 - 1877) (ikinci kez)
 • Kara Halil Efendi (1877 - 1878)
 • Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1878) (ikinci kez)
 • Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1878 - 1889)
 • Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi (1889 - 1891)
 • Mehmed Cemaleddin Efendi (1891 - 1909)
 • Mehmed Ziyâeddin Efendi (şeyhülislam) (1909)
 • Mehmed Sahib Efendi (1909)
 • Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)
 • Musa Kazım Efendi (1910 - 1911)
 • Abdurrahman Nesib Efendi (1911 - 1912)
 • Mehmed Cemaleddin Efendi (1912 - 1913)
 • Mehmed Esad Efendi (1913 - 1914)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 - 1916)
 • Musa Kazım Efendi (1916 - 1918)
 • Ömer Hulusi Efendi (1918)
 • Haydarizade İbrahim Efendi (1918 - 1919)
 • Mustafa Sabri Efendi (1919)[1]
 • Mustafa Sabri Efendi (1919)
 • Mustafa Sabri Efendi (1919-1920)
 • Haydarizade İbrahim Efendi (1919 - 1920)
 • Dürrizade Abdullah Beyefendi (1920)
 • Mustafa Sabri Efendi (1920)
 • Medeni Mehmed Nuri Efendi (1920 - 1922)
Kaynak: Haberler.com / Gündem

İslam Gündem Güncel Haberler

title