Haberi Paylaş

İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın ve İman'ın şartları neler? İslamın şartları maddeleri ve açıklamaları

Gündem Haberleri

İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın ve İman'ın şartları neler? İslamın şartları maddeleri ve açıklamaları

İslam'ın ve İman'ın şartları nelerdir merak ediliyor. Dini bilgiler arasında 7'den 70'e bilmemiz gereken en önemli bilgilerden birisi İslamın şartlarıdır. İslamın şartı 5 tanedir. Peki İslamın şartları nelerdir? İslamın şartları maddeler halinde nedir? İslamın şartları açıklamalı halinde nelerdir?

İman'ın ve İslam'ın şartları dinimizin temellerini oluşturmaktadır. İmanın ve İslamın şartları nelerdir bilinmesi gerekmektedir. Her Müslümanın bilmesi gereken İslam'ın şartları kaç tanedir? İslam'ın şartları nelerdir, maddeleri ve açıklamaları nedir? İslam'ın şartları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sözlükte "kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak" anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiş olan İslâm'ın etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe kelimeyi "boyun eğmek ve iradî olarak uymak suretiyle barış ortamına girmek", İbn Manzûr da "boyun eğmek (inkıyâd) ve itaat etmek" şeklinde açıklamıştır. Sonraki kaynaklarda genellikle bu açıklamalar tekrar edilmiş, "sulh ve selâmet gayesiyle boyun eğmek, tâbi ve teslim olmak" mânaları öne çıkarılmıştır. İslâm'ın sözlük anlamındaki inkıyâd ve itaat her ne kadar mutlak ise de kelimenin örfteki kullanımı sadece "doğruya ve hakka uyma" mânası taşır. Yanlışa ve kötüye boyun eğme şeklinde bir teslimiyet İslâm'a aykırıdır ve isyan olarak nitelendirilir.

İslam'ın şartı 5 'dir. İslam'ın şartları tüm Müslümanlar için geçerlidir. İslamın tüm şartları aşağıdaki gibidir.

İslam'ın 5 şartı:

 1. - Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.)
 2. - Namaz kılmak
 3. - Oruç tutmak
 4. - Zekat vermek
 5. - Hacca gitmek

1) KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

Kelime-i Şehadet : Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.

Kelime-i Şehadet getirmek İslam'ın ilk şartıdır. Müslüman olmayan bir kişi, İslam'ın birinci şartı olan Kelime-i Şehadet'i getirerek Müslüman olur.

Kelime-i şehâdet (kelimetü'ş-şehâde) İslâm dininin beş temel esasından birincisi olup "tanıklık etme ifadesi" demektir. Dinî bir terim olarak, "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" cümlesinin yerine kullanılır. Aynı veya benzer muhteva ile metinlerde bunun yerine "kelime-i tayyibe, kavl-i sâbit, el-urvetü'l-vüska" terkipleri de geçer. Nitekim İbn Abbas, İbrâhîm sûresinin 24. âyetinde yer alan "kelime-i tayyibe"nin kelime-i şehâdete işaret ettiğini bildirmektedir (Ebü'l-Fidâ İbn Kesîr, II, 530). Bazı kaynaklarda "kelimeteyi'ş-şehâde" olarak tesniye sîgasıyla da yer alan terkibin (Gazzâlî, I, 143) birinci kısmı zât, sıfat ve fiilleriyle bir olan Allah'a, ikinci kısmı Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna, Allah'tan emir ve haberler getirdiğine tanıklığı ifade eder. "Resûlüh" sözü Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ve O'ndan vahiy aldığını belirttiği gibi "abdühû" tabiri de onun Allah'ın kulu olduğunu ve meselâ hıristiyanların Hz. Îsâ hakkında yaptığı gibi onun tanrılaştırılmaması gerektiğini vurgular. Burada "eşhedü" fiili kesinlik bildiren bir bilgi ve inancı dile getirir. İmam Gazzâlî kelime-i şehâdetin Allah'ın zâtı, sıfatları, fiilleri ve Hz. Peygamber'in sıdkının ispatı olmak üzere dört esas içerdiğini kaydetmektedir (a.g.e., a.y.).

2) NAMAZ KILMAK

İslam'ın 2. şartı ise namaz kılmaktır. Namaz toplamda 5 vakittir. Namaz kılmak farzdır. Gün içerisinde sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olmak üzere 5 vakit farz namaz vardır.

3) ORUÇ TUTMAK

İslam'ın üçüncü şartı ise oruç tutmaktır. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak her Müslüman'a farzdır.

4) ZEKAT VERMEK

İslam'ın 4. şartı zekat vermektir. Zekat, Allah'ın rızasını kazandıran, kişinin anlayışında, malın, araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmesini önleyen, insanda başkalarını düşünme, merhamet ve iyilik gibi güzel duyguları geliştiren ve toplumsal barışı sağlayan bir ibadettir.

Zekat: Zekat, dinen zengin sayılan erginlik cağına gelmiş akıl sahibi müslümanların, mallarının belli bir miktarını ki genellikle % 2,5 diğer bir ifade ile kırkta birini seneden seneye fakir müslümanlara vermesidir.

5) HACCA GİTMEK

İslam'ın 5. ve son şartı ise Hacca gitmektir.

Hac: İslâm'ın esaslarından biri olan Hac, hac günlerinde Kabe'yi ve etrafındaki bazı kutsal yerleri usûlüne göre ziyaret ederek buralarda yapılması gerekenleri yerine getirmektir. Gücü yeten her müslümana ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

İman'ın şartları 6 tanedir. İman'ın şartları aşağıdaki gibidir.

İman'ın 6 şartı:

 1. - Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak.
 2. - Allah'ın meleklerine inanmak.
 3. - Allah'ın peygamberlerine inanmak.
 4. - Allah'ın kitaplarına inanmak.
 5. - Ahiret gününe inanmak.
 6. - Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.

32 farz: İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçen dinimizin en temel farzlarıdır. 32 farz İmanın şartları, İslamın şartları, Namazın farzları, Abdestin farzları, Guslün farzları ve Teyemmümün farzları olarak toplamda 32 farzdan oluşur.

 1. İman'ın şartları (6 tane) = İman'ın toplamda 6 şartı vardır.
 2. İslam'ın şartları (5 tane) = İslam'ın toplamda 5 şartı bulunmaktadır.
 3. Namaz'ın farzları (12 tane) = Namazın toplamda 6'sı içinde ve 6'sı dışında olmak üzere 12 farzı vardır.
 4. Abdest'in farzları (4 tane) = Abdestin toplamda 4 farzı vardır.
 5. Gusül abdestinin farzları (3 tane) = Guslün 3 farzı vardır.
 6. Teyemmüm abdestinin farzları (2 tane) = Teyemmüm'ün 2 tane şartı bulunuyor.

Kur'ân-ı Kerîm'de İslâm kelimesi sekiz yerde geçmekte, ayrıca çok sayıda âyette aynı kökten fiil ve isimler bulunmaktadır (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "slm" md.). Fiil halinde geçtiğinde daha çok "Allah'a yönelmek" (meselâ bk. el-Bakara 2/112; Lokmân 31/22), "O'na teslim olmak" (el-Bakara 2/131; el-Mü'min 40/66), "tevhid inancına sahip bulunmak" (el-Enbiyâ 21/108), "Allah'a teslimiyetin gereğini yapmak" (ez-Zümer 39/54) mânalarında kullanılmıştır. Kur'an'da İslâm, Allah katındaki hak dinin karşılığı ve özel adı olarak belirlenmiş, ondan başka hiçbir dinin Allah tarafından kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır (Âl-i İmrân 3/19, 85). Ayrıca müslümanlara din olarak İslâm'ın uygun görülmesi, hidayete erme yönünde Allah'ın yardım ve desteğinin en üst düzeyi şeklinde nitelendirilmiştir (el-Mâide 5/3). Gerçek ve dosdoğru din anlamındaki "dîn-i kayyim, sırât-ı müstakîm" gibi Kur'ânî terkipler, İslâm'a tekabül eden aslî dini tanıtma amacını taşırken Hz. İbrâhim için "hanîf" ve "müslim" vasıflarının yan yana ve eş anlamlı kullanılması da (Âl-i İmrân 3/67) İslâm'ın saf tevhid inancının ve hak dinin devamı olduğunu göstermektedir.

İslam Dini Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ali aydemir :

Zekat, o günün gelir vergisiydi. Görevli zekat memurları vardı. Kazancı olanlardan zekat tahsil edilir, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verilir, bir kısmı da devlet işlerinde kullanılırdı. Zamanla evrildi. Maaşlardan kesilen ve kazançlardan belli bir oranda alınan vergiler aldı zekatın yerini. Vergi kaçırmadan ödenen vergiler, zekatın güncel biçimidir. Ama yine de yoksulları daha fazla gözetmek adına bunun ötesine geçmek daha hayırlıdır.

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title